ܐܟܝ̣ܬܘ ܪܝܫܰܗ̇ ܕܗ̱ܝ̣ ܫܢ̱ܬܳܐ

 ܐܬܽܘܪܝܬܐ ܐ̱ܣܘܪܝܳܝܬܐ 1 ܒܢܝܣܢ ܕ6764=2014

ܒܽܗ̱ܘ ܦܽܘܪܣܳܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܥܘ̣ܕܥܳܕܐ ܕܪܝܫܰܗܿ ܕܺܗ̱ܝ̣ ܫܰܢ̱ܬܐ ܐܳܬ̣ܘܪܳܝܬܐ ܕܚܰܕ ܒܢܝ݂ܣܢ، ܟܳܡܶܦܨܳܚܝ̣ܢܰܐ ܕܐܶܡܪ̱ܺܝܢܰܐ ܪܝ̣ܫܰܗܿ ܕܺܗ̱ܝ̣ ܫܢ̱ܬܐ ܐܬ̣ܘܪܳܝܬܐܐ̱ܣܘܪܝܳܝܬܐܕ6764ܗܳܘܝܳܐ ܒܪܝ̣ܟ̣ܬܐ ܥܰܠ ܗ̱ܘ̣ ܥܰܡܐ ܐܬ݂ܘܪܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܟܳܚܳܝܶܢ ܒܺܗ̱ܝ̣ ܒܪܺܝܬ݂ܐ ܟܽܘ̣ܠܰܗܿ.

ܒܰܙܰܒܢ̈ܐ ܩܰܕ̱ܡܳܝ̈ܶܐ ܗ̱ܘ̣ ܙܘ̣ܝܳܚܰܢܳܐ ܕܚܰܕ ܒܢܝ̣ܣܶܢ ܡܫܰܪܶܐ ܗ̱ܘܐ ܡܶܐ ܥܣܪܝ݂ܢ ܘܚܰܕ ܕܗ̱ܘ̣ ܝܰܪܚܐ ܕܐܳܕܳܪ ܘܡܕܰܘܰܡ ܗ̱ܘܰܐ ܗܳܠ ܠܗ̱ܘ̣ ܝܰܘܡܐ ܕܚܰܕ ܒܢܝ݂ܣܢ. ܐܰܘܟܝ̣ܬ̣ ܡܶܬ݂ܚܐ ܕܬܪܰܥܣܰܪ ܝܘܡ̈ܝܢ ܡܥܰܕ̈ܥܕܺܝ݂ ܗ̱ܘܰܝ ܠܗ ܗ̱ܰܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ̣ܰܝܕܰܢ، ܒܰܚܦܝ݂ܛܘ̈ܬ݂ܐ ܡܫܰܚܠ̈ܦܳܬ݂̣ܐ ܟܘ̣ܠ ܝܰܘܡܐ. ܘܒܽܗ̱ܘ̣ ܡܶܬ̣ܚܐ ܕܗ̱ܘ ܥܰܕܥܺܐܕܐ ܕܰܚܕ ܒܢܝ̣ܣܳܢ ܒܶܛܠܳܢܐ  ܪܽܘ̣ܫܡܳܝܐ ܗܘܰܐ ܠܟܘ̣ܠܠܶܗ ܐܰܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܚܳܝܶܢ ܗ̱ܘܰܐ ܬܰܚܬ ܗ̱ܝ̣ ܫܘ̣ܠܛܳܢܘ̣ܬ̣ܐ ܕܗ̱ܝ  ܡܰܠܟܘ̣ܬ̣ܐ ܕܐܳܬ̣ܘܪ.

ܗ̱ܘ̣ ܥܺܐܕܐ ܕܚܰܕ ܢܝ̣ܣܳܢ ܫܘ̣ܪܳܝܐ ܕܰܚܰܝ̈ܐ ܚܰܕ̱̈ܬ̣ܶܐ ܝܳܐ، ܘܟܳܚܳܙܶܝܢܰܐ ܗ̱ܘ̣ ܟܝܳܢܐ ܟܳܠܳܒ̣ܶܫ ܠܒܘ̈ܫܶܐ ܚܰܕ̱̈ܬܶܐ ܒܰܘܰܪ̈ܕܐ ܘܒܺܗ̱ܝ̣ ܝܰܪܘ̣ܩܘ̣ܬ̣ܐ، ܘܟܽܘ̣ܠܠܶܗ ܗ̱ܰܢܳܫ̈ܶܐ ܘܰܚܰܝܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܟܳܡܶܦܨ̈ܳܚܝ̣ ܒܺܗ̱ܝ̣ ܡܶܐܬ̣ܰܝܬܐ ܕܚܰܕ ܒܢܝ̣ܣܳܢ. ܚܰܕ ܒܢܝ̣ܣܳܢ ܗ̱ܘ̣ ܥܺܐܕܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܐܰܘܝܘ̣ܬ̣ܳܐ ܘܕܺܗ̱ܝ̣ ܚܺܐܪܘ̣ܬ̣ܐ ܝܐ.

ܠܦܽܘܬ݂ ܗ̱ܘ ܣܽܘܪܓܳܕܳܐ ܥܰܬܝ̣ܩܐ ܪܺܝܫܰܗ̇ܕܗ̱ܝ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܐܳܬ̣ܘܪܳܝܬܐ ܟܳܡܫܰܪܝܳܐ ܚܰܕ ܒܗ̱ܘ̣ ܝܰܪܚܳܐ ܕܰܗ̱ܢ ܐܰܪܒܥܐ، ܐܰܘܟܺܝܬ݂ ܒܢܺܝܣܳܢ. ܡܶܡܶܩܶܕܶܡ ܗ̱ܰܢ ܐܳܬ݂ܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܡܥܰܕ̈ܥܕܺܝ ܗ̱ܘܰܘ ܗ̱ܘ̣ ܥܶܐܕܰܢܳܐ ܠܡܶܬ݂ܚܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܝܰܘܡ̈ܺܐ.ܘܠܦܽܘܬ݂ ܗ̱ܘ ܣܽܘܪܓܳܕܳܐ ܚܰܕܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܙܰܒܢܳܢܳܐ ܟܳܢܳܦܶܠ ܒܰܝܢ ܠܗ̱ܘ ܣܝ̣ܩܘܡܐ ܕܥܶܣܪܝ̣ܢ ܒܐܳܕܳܪ ܘܰܠܚܰܕ ܒܢܺܝܣܳܢ.ܘܡܶܒܶܬ̣ܪ ܗ̱ܘ̣ ܫܶܒܝܳܐ ܕܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܠܒܳܒܶܝܠ، ܓ̣ܰܠܰܒܶܐ ܡܰܥܝܳܕ̈ܶܐ ܘܗ̱ܰܡܰܫܠܡܳܢܘ̈ܳܬ݂ܰܝܕܰܢ ܡܺܝ̣ܕܶܢܢܶܝܠܰܦܳܪ̈ܣܳܝܐ ܘܣܺܝ̣ܡܶܢܢܶܝ ܥܝܳܕ̈ܐ ܠܪܘ̣ܚܰܝܝܶܗ. ܟ̣ܶܕ ܗ̱ܘ̣ ܡܰܬ̣ܠܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܥܶܐܕܐ ܕܗ̱ܘ ܢܰܘܪܳܘܙ ܕܟܶܝܬܝܐ ܡܝ̣ܕܳܐ  ܡܰܥܝܳܕ̈ܰܢܝ̣.

ܗ̱ܝ̣ ܬܶܫܥܺܝ̣ܬ̣ܰܬ̣ܶܗ ܠܰܬܠ̈ܳܬܐܦܰܠܩ̈ܐ ܟܳܡܶܦܠܳܓ̣ܐ ܘܟܬ̣ܝ̣ܒ̣ܳܐ ܥܰܠ ܫܰܒ̣ܥܐ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܛܽܝܢܳܐ.ܗ̱ܝ̣ ܫܽܘܥܺܝܬܬ̣ܰܬ̣ܶܗ ܟܳܡܰܚܟܝܳܐ ܥܰܠ ܗ̱ܘ̣ ܡܰܘܬܐ ܕܬܰܡܡܽܘܙ ܘܗ̱ܝ̣ ܩܝܳܡܬܰܝܕܶܗ ܕܡܶܢ̱ܒܰܝܢ ܗ̱ܰܡܝ̣̈ܬ̣ܐ، ܘܗ̱ܝ̣ ܚܰܕܘ̣ܬ̣ܐ ܕܗܰܘܝܐ ܒܶܒܪܝ̣ܬ̣ܐ ܒܶܬ̣ܶܪ ܡܗ̱ܝ̣ ܩܝܰܡܬܰܝܕܶܗ.ܠܦܘ̣ܬ̣ ܗ̱ܝ̣ ܬܶܫܥܝ̣ܬ̣ܐ ܗ̱ܘ ܬܰܡܡܽܘܙ ܩܰܝܶܡ ܡܶܢ̱ ܒܰܝܢ ܗ̱ܰܡܝ̣̈ܬܐ ܒܚܰܕ ܒܢܺܝܣܳܢ.

ܘܒܗ̱ܘ̣ ܡܰܐܬ̣ܝܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܪܒܝ̣ܥܐ ܗ̱ܘ̣ ܟܝܳܢܳܐ ܢܰܩܠܰـܐ ܚܪܶܬܐ ܟܳܡܰܚܶܣ ܘܚܰܝ̈ܐ ܡܶܚܰܕ̱ܬ̣ܐ ܟܳܡܫܰܪܶܝܢܕܕܳܥܪ̈ܝ ܥܰܠ ܦܳܬ̣ܰܗܕܗ̱ܝ̣ ܐܰܪܥܐ. ܘܰܠܦܽܘܬ݂ ܗ̱ܝ̣ ܝ̣ܕܰܥܬܳܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ، ܐܳܕܳܪ ܘܢܺܝܣܳܢ ܢܶܝ ܗ̱ܰܝܰܪ̈ܚܐ ܕܐܰܒܶܗ ܗ̱ܰܚܰܝ̈ܶܐ ܟܳܡܫܰܪܶܝܢ ܡܶܢ̱ ܚܰܕ̱ܬ̣ܐ.

ܚܰܕ ܒܢܺܝܣܳܢ ܕܟܝ̣ܬܝܳܐ ܪܺܝܫܰܗ ܕܗ̱ܝ̣ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܐܳܬ̣ܘܪܳܝܬܐ ܘܒܶܗ ܒܙܰܒܢܐ ܐܳܦ ܥܽܘܕܥܳܕܳܐ ܐܽܘܡܬ݂ܳܢܳܝܳܐ ܬܰܫܥܺܝܬ݂ܳܢܳܝܳܐ ܘܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܢܳܝܳܐ ܝܳܐ ܣܬܶܝ. ܗܰܪܟܶܐ ܐܰܘܟܝ̣ܬ̣ ܒܰܗ̱ܢ ܐܰܬ̣ܪ̈ܰܘܳܬ̣ܐ ܕܗ̱ܝ ܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܟܳܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܐ ܗ̱ܘ ܥܶܐܕܰܢܐ ܒܓܰܘܶܗ ܕܰܐܰܘܳܘ̈ܢܶܐ ܢܰܥܝ̣ܡ̈ܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܒܶܝܬ݂ܢܰܗܪܝܢ،ܟܳܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܐ ܗ̱ܘ ܥܶܐܕܰܢܳܐ ܕܪܺܝܫܰܗ ܕܗ̱ܝ̣ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܐܳܬ݂ܽܘܪܳܝܬܳܐ ܚܰܕ ܒܢܺܝܣܳܢ ܥܰܠ ܗ̱ܰܡܰܪ̈ܓܶܐ ܘܥܰܠ ܗ̱ܰܘܰܗܕ̈ܐ ܪ̈ܰܒܐ ܕܠܰܪܒ̣ܰܠ ܡܰܡܕ̈ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܘܡܰܩܰܪܝܰܘ̈ܳܬ̣ܐ،ܘܬܚܰܬ ܗ̱ܰܙܰܠܓ̈ܐ ܕܗܝ̣ ܫܶܡܫܳܐ ܫܰܚܝ̣ܢܬܐ ܘܒܰܝܢ ܗ̱ܰܘܰܪ̈ܕܶܐ ܘܗ̱ܰܫܽܘ̈ܫܰܢܶܐ ܕܬܰܡܳܐ ܕܰܐܠ̈ܦܰܝܳܐ ܕܢܳܫ̈ܐ ܒܚܰܕܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒܰܦܨܝ̣ܚܘ̣ܬ̣ܐ ܟܳܡܶܫ̈ܬܰܘܬܦܝ̣ ܒܗ̱ܘ ܙܘ̣ܝܳܚܰܢܳܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܥܶܐܕܰܢܐ ܐܘ̣ܡܬ̣ܳܢܳܝܐ ܕܚܰܕ ܒܢܝ̣ܣܳܢ.

 ܗ̱ܘ ܥܶܐܕܰܢܐܣܰܓܺܝ ܝܺܨܺܝܦܳܝܐ ܘܟܳܠܳܙܶܡ ܕܗܳܘܶܢܰܐ ܠܶܗ ܡܳܪܳܐ ܘܕܢܶܛܪܝ̣ܢܰܐ ܠܶܗ ܡܗ̱ܘ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܠܰܫܰܢ ܕܠܐ ܡܝ̣ܣܰܟܶܪ. ܘܗܰܘܟ݂ܰܐ ܣܬܶܝ ܟܳܠܳܙܶܡ ܙܶܕ ܕܗܳܘܶܢܰܐ ܡܳܪܐ ܠܰܗ̱ܢ ܥܝܳܕ̈ܰܝܕܰܢ ܟܘܠܠܶܗ ܘܠܗ̱ܝ̣ ܡܰܪܕܘܬ̣ܰܝܕܰܢ ܒܗ̱ܝ̣ ܓܳܠܘ̣ܬ̣ܐ.

ܐܰܕܫܰܢ̱ܬܐ ܣܬܶܝ ܟ̣ܶܕ ܗ̱ܰܢ ܐܶܫܢ̈ܶܐ ܕܫܰܦܝ̣ܥ݀̈ܝ̣ ܡܥܰܝܰܕ ܠܰܢ ܗ̱ܘ̣ ܥܶܕܰܢܐ ܕܚܰܕ ܒܢܝ̣ܣܳܢ ܒܗ̱ܘ̣ ܣܘܶܝܕ ܘܒܶܒܪܝ̣ܬ̣ܐ ܟܘ̣ܠܰܗ. ܥܰܡ ܗܰܬ̣ܶܗ ܟܶܐܡܪ̱ܺܢܰܐ ܪܝ̣ܫ ܫܰܢ̱ܬܐ، (ܐܰܟܝ̣ܬܘ) ܕ6764 ܗܳܘܝܳܐ ܒܪܝ̣ܟ̣ܬܐ ܠܗ̱ܘ ܥܰܡܐ ܐܳܬ̣ܘܪܳܝܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܟܘ̣ܠܶܗ.

ܫܡܥܘܢ ܒܪܡܥܢܐ

Simon Barmano