ܡܰܠܦܳܢܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܓܰܒܝ ܓܰܘܪܺܝܶܗ ܫܰܢܝ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܶܗ. ܡܢܳܚܐ ܓܰܒܝ ܓܰܘܪܺܝܶܗ ܚܰܕ݂ܚܕ݂ܳܢܐ ܗ̱ܘܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܥܰܡܰܢ ܣܘܪܝܳܝܐ ܒܘܳܠܝܬ݂ ܡܰܥܒܪܳܢܘܬ݂ ܟܬ݂ܳܒ̈ܶܐ ܕܣܶܦܪܳܝܘܬ݂ܐ ܕܥܳܠܡܐ ܠܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܫܰܢܝ ܒܣܳܒܘܬ݂ܐ ܒܝܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܐ 25 ܒܝܪܰܚ ܬܶܫܪܝܢ ܩܕܝܡ 2020 ܒܒܰܝܪܘܬ ܒܠܶܒܢܳܢ ܟܰܪ ܕܚܳܝܶܐ ܗ̱ܘܐ.

ܡܰܠܦܳܢܐ ܓܰܒܝ ܓܰܘܪܺܝܶܗ ܫܰܡܶܫ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܠܦܳܢܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܣܰܓ̈ܺܝܐܳܬ݂ܐ ܒܒܰܝܪܘܬ ܘܳܐܦ ܙܰܒܢܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܕܰܒܪܳܢܐ ܕܰܟܢܘܫܬܐ ܕܪ̈ܳܚܡܰܝ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܒܒܰܝܪܘܬ. ܩܰܠܝܠܝܢ ܐܶܢܘܢ ܕܒܰܒܪܝܬ݂ܐ ܕܡܶܬ݂ܦܰܠܚܝܢ ܘܡܶܬ݂ܚܰܫܚܝܢ ܣܘܪܝܳܝܐ ܣܶܦܪܳܝܐ ܐܰܝܟ݂ ܠܶܫܳܢܐ ܕܡܰܡܠ̱ܠܐ ܝܰܘܡܳܝܐ. ܡܰܠܦܳܢܐ ܓܰܒܝ ܡܶܬ݂ܒܰܝܬܶܐ ܗ̱ܘܐ ܠܗܳܕܶܐ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܒܕܰܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܐ ܣܘܪܝܳܐܝܬ݂ ܣܶܦܪܐܝܬ݂ ܣܘܥܪܳܢܐܝܬ݂ ܒܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܝܰܘ̈ܡܳܝܶܐ ܒܒܰܝܬܐ ܘܳܐܦ ܥܰܡ ܝܳܠ̈ܘܦܰܘܗ̱ܝ. ܡܢܳܚܐ ܡܰܠܦܳܢܐ ܓܰܒܝ ܟܬ݂ܰܒ ܡܺܐܡܪ̈ܐ ܒܣܘܪܝܳܝܐ ܘܡܶܬ݂ܝܕ݂ܰܥ ܗ̱ܘܐ ܐܳܦ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܥܒܪܳܢܐ ܕܡܶܢܝܳܢܐ ܣܰܓܝܐܳܐ ܕܰܟܬ݂ܳܒ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܣܝܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܰܠܦܳܢܐ ܓܰܒܝ ܓܰܘܪܺܝܶܗ، ܟܬ݂ܳܒ̈ܶܐ ܕܰܐܥܒܰܪ ܐܶܢܘܢ ܡܶܢ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܢܓܠܳܝܐ ܠܣܘܪܝܳܝܐ:

ܡܢܳܚܐ ܡܰܠܦܳܢܐ ܓܰܒܝ ܐܶܬ݂ܝܰܩܰܪ ܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬ݂ ܠܶܫܳܢܳܐ ܘܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܒܙܘܝܳܚܐ ܟܰܕ ܗܘ ܚܰܝ ܡܶܢ ܐܶܣܰܪܬܐ ܣܘܪܝܳܝܬܐ ܕܰܒܠܶܒܢܳܢ 15 ܒܰܚܙܝܪܳܢ 2019.

ܨܠܘܬ݂ܐ ܕܥܘܦܳܝܶܗ ܕܡܰܠܦܳܢܐ ܓܰܒܝ ܓܰܘܪܺܝܶܗ ܗ̱ܘܳܬ݂ 30 ܒܬܶܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܒܥܺܕܬܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܕܰܣܪܘܓ݂ ܒܰܡܨܰܝܬܒܶܗ ܒܒܰܝܪܘܬ. ܠܐ ܒܰܠܚܘܕ ܐܝܩܰܪܬ݂ܶܗ ܥܰܡ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܒܢܳܬ݂ܰܘ̈ܗ̱ܝ ܫܒܰܩ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܠܝܳܪܬܘܬ݂ܐ ܕܣܶܦܪܳܝܘܬ݂ܐ ܒܣܘܪܝܳܝܐ ܕܰܚܢܰܢ ܠܐ ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܕܢܰܘܒܕܝܗ̇ ܫܒܰܩ. ܥܘܢܕܳܢܶܗ ܚܘܣܪܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܐ ܠܡܰܪܕܘܬ݂ܰܢ ܘܰܠܠܶܫܳܢܰܢ ܘܰܠܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ. ܚܘܝܳܕ݂ܐ ܐܳܬ݂ܘܪܳܝܐ ܡܩܰܪܶܒ ܒܘܝ̈ܳܐܶܐ ܘܒܳܥܶܐ ܪܝܫܐ ܒܰܣܝܡܐ ܠܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܰܡܢܳܚ ܢܰܦܫܐ ܡܰܠܦܳܢܐ ܓܰܒܝ ܓܰܘܪܺܝܶܗ.

ܚܙܝ ܠܰܬܚܶܬ݂ ܠܡܺܐܡܪܐ ܠܕܘܟ݂ܪܳܢ ܡܰܠܦܳܢܐ ܢܰܥܘܡ ܦܰܐܝܶܩ ܕܟܰܬ݂ܒܘܗ̱ܝ ܡܢܳܚܐ ܓܰܒܝ ܘܕܶܐܬ݂ܦܪܶܣ ܗ̱ܘܐ ܒܰܡܓ݂ܰܠܰܬ݂ ܚܘܝܳܕܐ ܫܢܰܬ݂ 1999.
ܫܡܰܥ ܠܰܡܩܰܒܠܳܢܘܬ݂ܐ ܥܰܡ ܡܢܳܚܐ ܓܰܒܝ ܓܰܘܪܺܝܶܗ ܕܥܰܒܕܘܗ̱ܝ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܐܰܦܪܰܐܡ 1995.

ܟܳܬ݂ܘܒܘܬ݂ ܡܓ݂ܰܠܰܬ݂ ܚܘܝܳܕ݂ܐ