Skribenten ser ljusglimtar för svensk-assyrierna och reflekterar kring vägen framåt inom föreningslivet som präglas av engagemang, många olika viljor och synsätt.

Efter ett antal år av vilande verksamhet under 2000-talet har den assyriska rörelsen på senare år återupplivats med glöd. Denna glöd är resultatet av ett antal faktorer. En av dessa faktorer är en bred enighet inom rörelsen om att bilda opinion för Assyrien och enbart använda den nationella assyriska benämningen. En annan faktor är att många intellektuella personer kommit in i rörelsen med en vision och gemensam strategi vid opinionsbildning och verksamhetsutveckling. En tredje faktor är att dubbel lojalitet minskat årligen. En dubbel lojalitet var vanligt förekommande i den assyriska rörelsen tidigare, men förekommer i mindre grad idag. Förtroendevalda kunde stå med ena benet i den assyriska rörelsen i Sverige och med andra benet i en extern organisation som arbetade mot den assyriska rörelsens visioner. Det förekommer idag i mindre omfattning och det är enkelt att identifiera dessa mönster vars syfte ofta är att skapa konflikter internt.

Uteslutning av förtroendevald som vägrar åtgärda den dubbla lojaliteten eller beter sig hotfullt är nödvändigt som ett sista alternativ. Detta förfarande är vanligt förekommande bland svenska organisationer och något nödvändigt för den assyriska rörelsen om den ska fortsätta utvecklas. I det fall det inte finns ett systematiskt sätt att pådriva en lojalitet till den assyriska rörelsen som förtroendevald så kommer konflikter inom organisationerna att växa. Detta på grund av att vissa förtroendevalda kommer vilja ta in externa organisationers visioner i den självständiga assyriska rörelsen och till och med få den assyriska rörelsen att använda tre till fyra benämningar på folkgruppen. Förtroendevalda med dubbel lojalitet försöker även att tillsätta förbundsstyrelser som är lojala till deras egna externa organisationer.

Vad avser dubbel lojalitet görs det en åtskillnad mellan att vara förtroendevald eller enbart medlem. En medlem utan förtroendeuppdrag som inte åsamkar svårigheter för en organisations verksamhet har möjlighet att engagera sig i externa organisationer. Förtroendevalda innehar dock ett särskilt ansvar, varför en dubbel lojalitet inte accepteras för dessa.

De strukturella hinder som funnits förut undanröjs årligen. Det handlar om att uppdatera stadgar, upprätta olika styrdokument som idéprogram eller verksamhetsplaner, allt i ett syfte att bilda en synergi i arbetet i Sverige för den assyriska nationens överlevnad. Ett annat syfte med detta är att det inte ska spela en allt för stor roll vem som sitter i styrelsen, utan arbetat ska ledas av dessa styrdokument. När detta sker så blir det enkelt att identifiera dubbel lojalitet och konflikter minskar ur ett långsiktigt perspektiv.

Det som behövs idag är att strategier som utformas utifrån stadgar och styrdokumentet förankras ännu mer bland förtroendevalda i lokalföreningarna ute i landet. Det gör man enklast genom att anordna interna utbildningar för förtroendevalda, vilket ett antal av våra förbund arbetar på.

De strukturella hinder som finns har även en grund i inkompetens och en kvarvarande mentalitet från samhällen i Mellanöstern. Inkompetensen grundar sig i att man inte följer beslut på årsmöten eller styrelsemöten, men även en oförståelse för civilsamhället, styrdokument och en oförståelse för vikten av konsensus i opinionsbildning för Assyrien. Ett sådant tidigare påverkande strukturellt hinder har varit att samtliga tre förbund har försökt göra varandras jobb, istället för att fokusera på sin huvudverksamhet. Om samtliga förbund ska göra allas jobb, varför ska vi då ha tre förbund? Ett annat hinder har varit att kvinnor strukturellt hindrats från att ta ledande positioner. Istället har kvinnor erbjudits någon plats i respektive styrelse för att fylla en slags kvot. Kvinnor är inte heller idag representerade på en optimal nivå, även om det är mycket bättre än för några år sedan. Om den assyriska rörelsen ska fortsätta blomstra så måste kompetenta kvinnor få ta utrymme och leda vår rörelse.

Vissa kritiska röster, främst från personer med dubbel lojalitet, talar konstant om en fiktiv enighet bland folket. De har ingen vision för denna enighet utan har enbart lärt sig att tala i termer om enighet utan att ha ett koncept för det. Enighet får vi när den assyriska rörelsen är stark och vet vad den vill. Det är på detta sätt vi arbetat de senaste åren och resultatet är tydligt. Vi har åstadkommit stora sensationer under dessa år vad gäller opinionsbildning och synergi med den assyriska rörelsen i Assyrien. Allt på grund av att en majoritet i rörelsen i Sverige enats om vissa centrala punkter. Det är till exempel centrala punkter som att inte använda trippelbenämningar som förvirrar våra medlemmar och att ha en gemensam strategi gentemot media.

Det finns inget folk i hela världen som är enade i alla frågor. Däremot kan vi alla enas om viljan och målet med att överleva som nation i Assyrien och diasporan. Vi har all rätt att debattera olika politiska frågor och inte vara överens i sakfrågor. Vi behöver däremot konstant ha en bred majoritet i den assyriska rörelsen som anammar verksamhetsplaner och idéprogram som blir en grund för det långsiktiga strategiska arbetet.

De hinder som finns kräver att förtroendevalda utbildas inom vår rörelses värderingar och vision. När detta sker systematiskt så kommer samtliga förtroendevalda att komma varandra närmre samtidigt som förbundsstyrelsernas och lokalföreningarnas arbete kommer komplettera varandra. Vi behöver rätt personer på rätt plats, något som kommer vara nyckeln till att rörelsen fortsätter framåt istället för att ta tio steg tillbaka. Tillbaka till tiden då rörelsen hade decimerats med användningen av olika benämningar och externa organisationer tilläts värva entusiastiska assyriska ungdomar i det vakuum vi tillät uppstå.

Det är viktigt att vi inte längre tillåter en fiktiv enighet på bekostnad av den assyriska rörelsen. Vi behöver först och främst en bred överenskommelse i den assyriska rörelsen om framtida visioner och strategier, vilket vi är på god väg att få.

 

Johannes Akkurt