Den fjärde december 2010 hölls det andra mötet mellan olika partier och nationella institutioner från vårt assyriska/kaldeiska/syrianska folk som hölls i Ankawa/Arbil. Värden för mötet var Assyrian Universal Alliance.

Deltagarna i konferensen diskuterade utifrån många aspekter och i synnerhet frågor som relaterar till vårt folk och dess legitima rättigheter i dess historiska hemland. Vidare fördes debatt om konkreta tillvägagångssätt för att konfrontera olika utrensningskampanjer som har pågått och som fortfarande pågår i Irak. Dessa kampanjer har haft som mål att rycka upp folket ur dess förfädernas land och tvinga det på flykt i diaspora genom kriminella och terroristiska operationer.

Diskussionerna ägde rum i en positiv och konstruktiv atmosfär som uttryckte en gemensam konsensus av ansvar mellan deltagarna och en vilja av samtliga parter att sammanföra sina ansträngningar.

Konferensen stipulerade följande beslut och rekommendationer.

• Kravet att utveckla en provins för det assyriska/kaldeiska/syrianska folket i Ninevehslätten i vilken de ska utgöra en majoritet av populationen i harmoni med resten av bröderna från de andra nationella och religiösa komponenterna.

• Värdesätta och svara positivt på invitationen från De Kristna Biskoparnas Råd för ett utvidgat möte med andra politiska influenser av vårt folk för att utröna förhållandena som upplevs av vårt folk.

• Betona vikten av att hålla en mer omfattande nationell konferens som bjuder in alla nationella och religiösa enheter i hemlandet och i diasporan.

• Yrka på en implementering av artikel 35 i utkastet till kurdiska regionens, konstitutionen rörande autonomi för vårt folk efter folkomröstningen.

• Väcka frågan kring övergreppen på de kvarvarande landområdena och tillgångarna som tillhör vårt folk i den kurdiska regionen samt arbeta för att uppnå ett fullt nationellt partnerskap. 

• Tillsätta en kommitté som består av våra partier och nationella institutioner för att följa upp besluten och rekommendationerna från mötet.

Partier samt politiska och nationella institutioner som deltog i mötet.

1. Assyrian Universal Alliance
2. Assyrian Democratic Movement
3. The Assyrian Chaldean Syrian National Council
4. Assyrian Democratic Organization
5. Chaldean Democratic Party
6. Assyrian American National Federation
7. Assyrian National Party
8. Chaldean National Council
9. Assyrian General Conference
10. Chaldean Democratic Forum
11. Beth Nahrin Democratic Party
12. Syriac Independent Assembly
13. Assyrian Democratic Party
14. Beth Nahrin National Union
15. ChaldoAshur Organization of the Communist Party of Kurdistan
16. Chaldean Culture Society

Erbil
4 december 2010