Det finns ett starkt och etablerat nätverk i form av föreningar och kyrkor bland assyrier, även benämnda syrianer och kaldéer, i Södertälje. Det är en i högsta grad bidragande orsak till att kristna irakiska flyktingar söker sig hit. Människor flyr från krig och förödelse för att lindra sina trauman hos släktingar och vänner – i hopp om jobb i överflöd i Södertälje och Sverige.

Dessvärre möts dessa flyktingar av arbetslöshet och trånga lägenheter med överhängande risk för att hamna i utanförskap och bidragsberoende. Det har i sin tur ställt flyktingmottagningen i Södertälje på hårda prov, som trots utökade resurser inte till fullo klarar av att möta de ankommande flyktingarnas behov. Mot denna bakgrund var det glädjande att vid vårsäsongens sista fullmäktigesammanträde ta del av Stig Karlssons (v), social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, positiva svar på min
interpellation om att i ökad utsträckning använda föreningar och kyrkor som en resurs vid flyktingmottagningen.

Assyriska, syrianska och kaldeiska föreningar och kyrkor gör viktiga insatser för samhället och har en väldokumenterad verksamhet för både yngre och äldre. Här finns en betydande kunskap om de anländande flyktingarnas bakgrund och behov. Man förfogar dessutom över bra lokaler där man kan genomföra både dag- och kvällsverksamhet.

Genom att bjuda in föreningar och kyrkor till samarbete med kommunen kan flyktingmottagningen avlastas och utslussningen av
flyktingarna i det svenska samhället underlättas. Det var också ett
välkommet besked att social- och arbetsmarknadsnämnden vill engagera näringslivet i flyktingmottagandet, vilket är i linje med folkpartiets arbetsmarknadspolitik. Inte minst Alliansregeringens instegsjobb skapar förutsättningar för flyktingar att snabbt få ett arbete och integreras i det svenska samhället.

[Artikeln publicerades även i Länstidningen Södertälje 18 juli 2007]