ܒܥܽܘܬܳܕܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܬܽܐܘܡܰܐ ܐܳܘܕܳܘ ܟܬ݂ܺܝܒ ܗܳܟ݂ܰܢ܇ ܗܰܘ ܕܐܶܫܟܰܚ ܠܐܽܘܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܟܳܬ݂ܽܘܒܽܘܬ݂ܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܣܥܰܪ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܫܳܘܶܐ ܠܩܽܘܠܳܣܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܠܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܫܰܠܘܳܐ. ܘܐܶܢ̇ܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܢܰܣܶܐ ܕܢܶܥܛܶܐ ܘܢܶܠܚܶܐ ܠܗܳܕܶܐ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬ̣ܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܠܰܘܛܬ̣ܳܐ ܐܰܡܺܝܢܬܳܐ.

ܡܝܰܩܪܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܐܳܘܙ ܟܳܬ̣ܶܒ ܕܒܶܝܬ̣ ܐܰܪ̈ܟܰܘܗ̱ܝ ܡܠܶܝܢ ܘܰܚܒܺܝ̈ܫܳܢ ܒܣܳܦܪܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܘܰܣܦܰܪ ܡܶܠ̈ܶܐ ܠܰܝܬ ܠܺܝ ܣܳܟ̣ ܣܳܟ̣ܺܝܢ ܟܶܫܠܳܐ، ܡ̣ܶܢ ܟܬ̣ܺܝܒܬܶܗ ܡܶܬ̣ܚܰܘܶܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܐܺܝܬ̣ܰܘܗ̱ܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܣܦܺܝܪܳܐ. ܒܡܰܩܪܚܳܢܽܘܬܑ̣ܶܗ ܡܕܰܡܶܐ ܘܰܡܦܰܚܶܡ ܠܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܥܰܡ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܡܰܝܰܐ ܐܰܘ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܡܰܝܰܐ ܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܠܶܬ̣ ܫܰܦܺܝܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܐܺܝܬ̣ ܠܶܥ̈ܙܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܢܕ̈ܘܳܝܶܐ ܐܠܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܢ ܕܐܺܝܬ̣ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳ̈ܝ̈ܳܬ̣ܳܐ، ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܒܰܠܗܺܝܩܽܘܬ̣ܳܐ ܐܶܢ ܕܰܢܦܰܢܶܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܘܰܒܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܳܐ.

ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܐܶܢ ܚܶܠܩܰܐܗ̱ܘ ܕܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܳܐ ܐܺܝܬ̣ܰܘܗ̱ܝ ܟܽܠ ܟܡܳܐ ܕܚܰܕ ܚܰܒܪܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܕܦܳܪܶܣ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܐܰܘ ܪܶܢܝܳܐ ܥܰܠ ܕܰܦܳܐ ܕܰܡܓܰܠܬ̣ܳܐ ܡܶܕܶܡ ܒܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܳܐ ܡܶܚܕܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܐܳܘܙ ܘܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܫܳܘܚܺܝܢ ܒܕܽܘܡܝܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܪܕܪ̈ܶܐ ܒܐܽܘܪܚܗܽܘܢ ܘܨܳܦܚܺܝܢ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܣܳܗ̇. ܠܐܳ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܢ ܐܺܝܬ̣ ܠܗܽܘܢ ܝܽܘܬ̣ܪܳܢܳܐ ܩܢܽܘܡܳܝܳܐ ܕܰܢܠܰܝܬܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܳܐ، ܐܳܘ ܕܰܟܒܰܪ ܐܶܫܬܰܘܕܰܘ ܠܐ̱ܢܳܫ ܕܗܳܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܥܰܕܪܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܒܡܶܬ̣ܥܰܛܝܳܢܽܘܬ̣ ܐܳܬ̣ܘܳ̈ܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬܳܐ. ܐܰܘ ܕܶܝܢ ܥܳܝܩܳܐ ܚܰܩܠܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܚܳܣܡܺܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܳܬ̣ܽܘ̈ܒܶܐ ܕܰܡܢܰܣܶܝܢ ܕܢܶܦܪܣܽܘܢ ܪ̈ܶܢܝܰܝܗܽܘܢ ܒܐܳܬ̣ܘܳ̈ܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܳܐ؟

ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬ̣ܕܰܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܒܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܳܟ̣ܰܢ ܣܦܺܝܪܳܐ ܘܝܰܠܺܝܦܳܐ ܕܟܳܬ̣ܶܒ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܥܕܰܟܺܝܠ  ܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܳܐ ܒܚܳܫܽܘܒܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܳܦܶܢ ܕܐܺܝܬ̣ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܡܟܳܢܽܘܬ̣ܳܐ  ܡ̣ܶܢ ܡܶܬܚܳܐ  ܕܝܰܬܺܝܪ ܕܡ̣ܶܢ ܕ15 ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܰܢܩܰܕܶܐ ܘܕܰܢܪܰܟܶܒ ܐܶܢܶܝܢ ܒܚܳܫܽܘܒܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ، ܐܶܠܐ ܠܰܬܘܰܚܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬ̣ܚܰܘܶܐ ܕܐܺܝܬ̣ ܠܶܗ ܗܶܢܝܳܢܳܐ ܠܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܒܳܪܝܳܐ ܐܳܬ̣ܳܐ ܕܫܽܘܐܳܠܳܐ ܠܘܳܬ̣ܝ. ܟܳܬ̣ܶܒ ܕܶܝܢ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܡܰܪܕܽܘܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܡܰܨܝܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܢܝܰܩܰܪ ܠܡܰܪܕܽܘܬ̣ܳܐ ܕܠܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܳܐ؟ ܒܳܬ̣ܰܪܟܶܢ ܣܳܬܰܪ ܘܥܳܫܶܩ ܠܰܢ ܕܕܳܒܩܺܝܢܰܢ ܢܰܦܫܰܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܘܠܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܕܐܳܦ ܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܳܐ ܕܶܝܢ ܥܰܒܺܝܪܺܝܢ ܒܡܰܪܕܽܘܬ̣ܳܐ ܘܳܒܡܰܟ̣ܬܰܒܙܰܒܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ. ܡܳܢܳܐܗ̱ܝ ܣܽܘܪܝܳܝܽܘܬ̣ܐ ܕܠܳܐ ܐܳܬ̣ܘ̈ܬ̣ܳܐ؟

ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܠܰܡܒܰܚܢܳܢܳܐ ܘܦܳܪܽܘܣܳܐ ܔܰܐܢ ܕܒܶܝܬ̣ ܨܰܒ̣ܳܥܶܐ܇ ܐܰܪܰܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܠܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܒܒܶܝܬ̣ ܨܰܘܒܳܐ ܕܐܽܘܦ݁ܨܰܠܰܐ ܡܶܛܽܠ ܕܐܺܝܬ̣ܰܘܗ̱ܝ ܠܶܫܳܢܳܐ ܡܺܝܬ̣ܳܐ ܐܰܘ ܟܬ̣ܺܝܒܬܳܐ ܘܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܝܽܘܬ̣ܪܳܢܳܐ، ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܦܪܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܝܬܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܥܰܬܺܝܪܬܳܐ ܟܬ̣ܺܝܒܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܝܰܩܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܶܝܢ؟

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܰܢ̱ܬ ܘܚܰܒܪ̈ܰܝܟ ܕܬܶܚܙܽܘܢ ܟܡܳܐ ܦܫܺܝܩ ܘܕܰܠܺܝܠ ܠܡܶܟܬ̣ܰܒ ܐܰܝܢܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܒܳܥܶܝܢܰܢ ܒܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܳܐ ܕܺܐܝܬ̣ܰܝܗܶܝܢ ܚܽܘܬ̣ܪܰܢ ܘܢܶܨܚܳܢܰܢ ܗܳܐ ܟܳܬ̣ܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܦܶܬܓ̣̈ܳܡܶܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܣܘܶܝܕܳܝܳܐ. (ܝܳܘܓ ܐܽܘܢܕܪܰܪ ܒ̣ܰܪܦܽܘܪ ܐܽܘܢܕܰܪܒ̣ܺܝܣܰܐܪ ܡܰܢ ܣܺܝܪܺܝܣܟܰܐ ܣܦ̇ܪܳܟܶܬ ܦ̇ܳܐ ܐܽܘܦ̇ܨܰܠܰܐ ܐܽܘܢܺܝܒ̣ܶܪܣܺܝܬܶܬܶܬ؟ ܦܳܪ ܐܰܬ ܕܶܬ ܐܶܪ ܐܶܬܬ ܕܳܘܬܬ ܣܦ݁ܪܳܟ ܐܶ‏ܠܠܶܪ ܦܳܪ ܐܰܬ ܕܶܬ ܐܺܝܢܢܶܗܳܠܠܶܪ ܓܰܡܡܰܠ ܠܺܝܬܶܪܰܬܽܘܪ؟)  ܒܳܬ̣ܰܪܟܶܢ ܟܳܬ̣ܶܒ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܒܳܬ̣ܰܪ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ؟ ܡܝܰܩܪܳܐ ܕܐܶܢ ܕܬܶܬ̣ܒܩܶܐ ܒܥܰܝܢܳܐ ܡܣܺܝܡܳܢܺܝܬ̣ܳܐ ܒܥܺܕ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܝܰܠܺܝ̈ܦܶܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܕܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܝܳܬ̣ܳܐ ܕܐܺܝܬ̣ ܒܓ̣ܰܘ ܥܺܕ̈ܳܬܰܢ ܕܛܳܒ ܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̣ ܕܢ̣ܶܗܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܬܺܝܪ. ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܡܰܕܪܰܫܬܳܐ ܐܳܠܨܳܝܬܳܐ ܘܪܺܝܫܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬ̣ܶܝܗ̇ ܗܺܝ ܐܺܝܩܰܪܬ̣ܳܐ ܘܒܰܝܬܳܐ ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܕܠܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܝܰܨܺܝܦܽܘܬ̣ܳܐ ܠܡܺܐܠܰܦ ܠܳܐ ܝܳܠܶܦ.

ܚܢܰܢ ܟܡܳܐ ܕܐܺܝܬ̣ܰܝܢ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܝܳܪܬ̣ܽܘܬ̣ܰܢ ܐܰܒܳܗܳܝܬܳܐ ܘܡܶܢ ܕܰܠܡܶܟܬ̣ܰܒ ܒܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܳܐ ܕܝܺܪܶܬ̣ܢܰܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡ̣ܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ̣ܰܢ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܘܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܢܺܐܚܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܝܳܨܦܺܝܢ ܠܡܶܟܬ̣ܰܒ ܘܰܠܡܶܦܪܰܣ ܒܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܳܐ.

ܚܳܬ̣ܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܺܝܠܺܝ̱ ܒܒܽܘܓܳܢܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܕܣܳܡܶܗ ܬܠܺܝܬ̣ܳܝ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܚܰܣܝܳܐ ܕܳܘܠܰܐܒܰܢܺܝ.

ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܩܢܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ̣ ܒܰܙܒܰܢ ܕܣܰܓܺܝ ܠܒܺܝܒܺܝܢ

ܕܫܰܒܚܽܘܢܝ̱ ܘܦܰܪܣܽܘܢܝ̱ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ̈ܝܳܬ̣ܳܐ ܘܰܒܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ.

ܕܥܰܒܕܽܘܢܝ̱ ܪܺܝܫܳܐ ܘܬܳܓ̣ܳܐ ܡܫܰܡܗܳܐ ܠܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ.

ܥܕܰܡܳܐ ܕܟܶܢܫܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܘܳܬ̣ܳܐ ܒܺܝ ܗܘܰܘ ܪܳܬ̣ܡܺܝܢ.

ܒܺܝ ܐܶܬ̣ܡܰܬ̣ܚܰܬ̣ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܘܟܽܠ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܺܝܢ.

ܘܰܡܠܽܘܐܳܐ ܗܘܺܝܬ̣ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܟܽܠ ܝܽܘܬ̣ܪ̈ܳܢܺܝܢ.

ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܘܰܛܥܺܝ̈ܢܰܝ ܫܶܡܝ̱ ܡܶܢܝ̱ ܡܰܗܡܢܺܝܢ.

ܠܰܓܡܳܪ ܫܰܒܩܽܘܢܝ̱ ܘܒܰܛܺܝܠܳܐܺܝܬ̣ ܒܺܝ ܠܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ. ܘܫܰܪܟܳܐ

ܥܰܡ ܫܠܳܡܰܝ̈ ܘܐܺܝܩܳܪ̈ܰܝ ܓܰܒܪܳܐ

Gevriye Meytap