ܡܶܢ ܡܶܬ̣ܚܳܐ ܐܰܪܺܝ̣ܟ̣ܳܐ ܘܢܰܓ̣ܺܝ̣ܪܳܐ ܒܰܠܗܺܝ̣ܩܽܘܬ̣ܳܐ ܣܰܦܺܝ̣ܦܬܳܐ ܘܡܶܣܬܰܘܝܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܝܰܩܺܝ̣ܕܬܳܐ ܘܰܠܗܺܝ̣ܒܬܳܐ ܠܰܦܣܰܥܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܳܠܨܳܝܬܳܐ ܕܣܺܝ̣ܥܬܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܺܝ̣ܬ̣ܳܐ ܕܚܽܘܝܳܕܳܐ ܐܳܬ̣ܽܘܪܳܝܳܐ ܢܶܣܒܰܬ݀ ܗܘܺܝܬ̣ ܡܣܰܟܶܐ.

ܒܗܳܝ ܕܣܳܟ̣ܳܢܳܐܺܝܬ̣ ܥܰܠ ܕܰܦܷ̈ܐ ܕ«ܚܽܘܝܳܕܳܐ . ܟܳܘܡ» ܡܰܨܝܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܐܳܬ̣ܘܴ̈ܬ̣ܰܢ ܕܐܺܝ̣ܬ̣ܰܝܗܶܝܢ ܬܳܓ̣ܳܐ ܕܪܺܝ̣ܫܰܢ، ܘܰܕܢܶܩܪܶܐ ܒܠܶܫܳܢܰܢ ܕܐܺܝ̣ܬ̣ܰܘܗ̱ܝ ܪܶܡܙܳܐ ܕܐܺܝ̣ܬ̣ܽܘܬ̣ܰܢ ܛܶܒܰܐ ܗ̱ܘ̣ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ ܘܡܰܦܨܚܳܢܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܕܺܝ̣ܕܺܝ̣ܥܳܐ ܒܗܳܝ ܕܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ ܘܟܳܬ̣ܽܘ̈ܒܶܐ ܕܰܒܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܕܩܰܠܺܝ̣ܠܺܝ̣ܢ ܘܕܰܠܺܝ̣ܠܺܝ̣ܢ، ܦܣܰܥܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܛܳܒ ܝ̣ܨܺܝ̣ܦܬܳܐ ܘܐܳܠܨܳܝܬܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̣ܶܝܗ̇ ܗ̱ܘܳܬ̣، ܥܰܕ ܒܰܒܨܺܝ̣ܪ ܕܰܚܢܰܢ ܬܽܘܒ ܕܐܳܠܰܦܒܶܝܬ ܕܺܝ̣ܠܳܢܳܝܬܳܐ ܕܰܩܢܶܝܢܰܢ ܢܚܰܘܶܐ. ܡܶܬ̣ܕܰܒܪܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܕܰܣܢܺܝ̣ܩܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܫܰܪܒܬ̣ܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܘܕܰܡܚܰܙܩܳܐ ܠܰܢ ܒܚܽܘܬ̣ܪܳܐ ܘܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܺܝ̣ܠܳܢܳܐܺܝܬ̣ ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܣܰܓܺܝܴ̈ܐܬ̣ܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬ̣ܳܐ ܠܰܢ ܚܳܣܪ̈ܳܢ ܘܰܕܡܶܢܗܶܝܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܠܺܝ̣ܙܺܝ̣ܢܰܢ. ܠܰܘ ܒܡܰܡܠ̱ܠܴܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܐܺܝܬ̣ ܠܰܢ ܢܺܐܡܰܪ، ܐܶܠܴܐ ܐܳܦ ܒܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܕܰܠܗܳܕܶܐ ܢܚܰܘܶܐ ܙܳܕܩܳܐ ܠܰܢ. ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܢܶܚܙܽܘܢ، ܒܗܳܝ ܕܠܶܫܳܢܰܢ ܒܰܝܢܰܝ ܣܶܕܪܷ̈ܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܰܦܠܺܝ̣ܚ ܘܰܕܚܰܝܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̣ܰܘܗ̱ܝ ܕܠܰܡܒܰܕܳܩܽܘ ܡܶܕܶܡ ܐܳܠܨܳܝܳܐ ܐܺܝܬ̣ܰܘܗ̱ܝ. ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܐܰܩܡܳܐ ܕܠܶܫܳܢܰܢ ܢܪܺܝ̣ܡ ܘܰܕܢܰܫܘܺܝ̣ܘܗ̱ܝ ܠܡܰܣܒܳܐ ܕܙܶܕܩܷ̈ܐ ܕܠܶܫܴ̈ܢܶܐ ܐ̱ܚܪܴ̈ܢܶܐ ܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܗܶܢܽܘܢ ܕܰܒܐܰܬ̣ܪܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܫܳܩܠܺܝ̣ܢ ܘܢܳܣܒܺܝ̣ܢ.

ܫܟܺܝ̣ܚܽܘܬ̣ ܐܳܬ̣ܘܴ̈ܬ̣ܰܢ ܥܰܠ ܕܰܦܷ̈ܐ ܕܢܰܘܠܴܐ ܐܶܡܘܳܬ̣ܳܢܳܝܳܐ ܕܰܘܪܳܐ ܠܰܘ ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܳܦ ܒܰܢܛܽܘܪܝܳܐ ܕܗܺܝ̣ܝܽܘܬ̣ܰܢ ܡܶܫܬܰܥ̈ܝܳܢ ܘܰܡܫܰܘܫܛܳܢܽܘܬ̣ ܡܰܪܕܽܘܬ̣ܰܢ ܒܗܳܝ ܕܥܰܡ ܙܰܒܢܳܐ ܠܶܫܳܢܰܢ ܐܳܦ ܕܢܶܪܕܶܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܒܡܰܥܰܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܠܶܫܳܢܰܢ ܕܥܰܠ ܦܰܐܬ̣̈ܬ̣ܳܐ ܕܡܰܘܕܥܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܬܰܩܢܳܝܬܳܐ ܟܰܘܷ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬ̣ܳܬ̣ܳܐ ܠܰܢ ܦܳܬܚܳܐ، ܘܡܶܬ̣ܓܰܘܝܳܢܽܘܬ̣ܶܗ ܒܗܰܘܢܳܐ ܘܰܒܠܶܒܳܐ ܕܚܳܫܽܘ̈ܒܳܬ̣ܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܝܳܗܶܒ. ܡܶܨܥܳܝܷ̈ܐ ܐܰܬ̣ܺܝ̣ܪ̈ܝܶܐ ܘܒܽܘ̈ܒܝܶܐ ܪ̈ܩܺܝ̣ܥܳܝܶܐ ܠܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܗܳܐ ܥܳܛܶܝܢ ܚܳܙܶܝܢܰܢ. ܒܣܰܒܪܳܐ ܕܝܳܕܥܱ̈ܝ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܠܩܰܢܝܳܐ ܢܶܠܒܟ̣ܽܘܢ ܘܕܰܒܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܟܬ̣ܒܽܘܢ ܣܰܒܪܳܐ ܬܳܠܶܝܢܰܢ.

ܥܒܳܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܣܺܝ̣ܥܬܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܺܝ̣ܬ̣ܳܐ ܠܩܽܘܠܳܣܳܐ ܫܳܘܶܐ ܘܟܽܘܫܳܪܳܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐ ܒܫܰܪܟܳܐ ܕܦܽܘ̈ܠܚܳܢܶܝܗ̇ ܘܒܰܪܫܳܡ ܐܽܘܪ̈ܳܝܶܐ (visioner) ܚܰܕ̈ܬ̣ܶܐ، ܡܰܨܠܚܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܠܳܗ̇ ܫܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܘܒܳܥܶܐ.

ܣܛܳܘܟܗܳܘܠܡ 16 ܐܳܒ 2013

ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܐܰܦܪܰܐܡ

Gabriel Afram 
Journalist och Författare