ܐܰܕ ܫܰܢ̱ܬܐ ܗ̱ܝ̣ ܫܰܢ̱ܬܐ ܕܰܗ̱ܢ ܐܰܪܒܰܥ ܘܬܡܳܢ̈ܺܝܕܒܳܬ̣ܪ ܡܗ̱ܘ̣ ܫܘ̣ܢܳܝܳܐ ܕܟܳܬ̣ܘ̣ܒܳܐ ܘܚܰܫܘ̣ܒܬ̣ܳܢܐ ܐܳܬ̣ܘܪܳܝܳܐ ܣܘ̣ܪܝܳܝܐ ܪܰܒܳܐ ܢܰܥܽܘܡ ܦܰܐܝܶܩ ܝܳܐ. ܡܰܘܠܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗ̱ܝ̣ ܡܕܺܝܢ̱ܬ̣ܐ ܕܐܳܡܺܝܕ ܒܗ̱ܝ̣ ܫܰܢ̱ܬܐ ܕ1868ܡ̄. ܗܶܫ ܗܝ̣ܝܶܗ ܒܥܘ̣ܡܪܐ ܢܰܥܝ̣ܡܐ ܡܰܚܘܶܐ ܠܶܗ ܕܟܺܝ̣ܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܣܘܺܝܚܽܘܬ̣ܐ ܘܪܶܗܓܐ ܠܗ̱ܘ ܠܶܫܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ، ܘܠܗ̱ܘ ܡܰܟ̣ܬ̣ܰܒܙܰܒܢܳܐ، ܘܠܗ̱ܝ̣ ܡܰܪܕܘ̣ܬ̣ܐ. ܘܥܰܡ ܪܶܕܝܳܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܙܰܒܢܳܐ ܡܫܰܘܫܰܛ ܠܶܗ ܪܘ̣ܚܶܗ ܘܗܰܐܘܺܝ̣ ܚܰܫܽܘܒܬ̣ܢܳܐ ܪܰܕܺܝܟܰܠܳܝܐ ܫܶܪܫܳܢܳܝܳܐ.

ܗ̱ܝ̣ ܝܳܪܬܘ̣ܬ̣ܐ ܕܛܪܶܐܠܶܗ ܒܳܬ̣ܪܶܗ ܡܰܠܦܳܢܐ ܢܰܥܘ̣ܡ ܦܰܐܝܶܩ، ܒܳܬ̣ܰܪܟܶܢ ܡܰܚܘܶܐܠܰܗ̇ ܕܗܰܘܝܳܐ ܠܗ̱ܝ̣ ܡܰܨܠܚܳܢܽܘ̣ܬ݂ܐ ܦܽܘ̣ܠܺܝ̣ܛܺܝ̣ܩܳܝܬܐ ܕܒܰܝܢ ܗ̱ܘ̣ ܥܰܡܰܝܕܰܢ. ܐܪ̈ܶܢܝܰܝܕܶܗ ܘܰܐ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬ݂ܰܝܕܶܗ ܗܰܐܘܶܢ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܐ ܠܗ̱ܘ̣ ܥܰܡܰܝܕܰܢ ܕܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܕܰܪܒܐ ܘܫܒܺܝ̣ܠܐ ܦܽܘܠܺܝ̣ܛܺܝ̣ܩܳܝܳܐ ܕܳܪܳܢܳܝܐ ܐܳܬ̣ܘܪܳܝܳܐ ܣܘ̣ܪܝܳܝܐ. ܕܐܶܒܶܗ ܡܗܰܠܰܟ̣ܟ̈ܶܐܗ̱ܰܢ ܐܽܘܡ̈ܬ̣ܢܳܝܶܐ ܪ̈ܰܒܶܐ ܕܐܰܝܟ݂ ܐܰܫܽܘܪ ܝܽܘܣܦ، ܦܰܪܺܝܕܽܘܢ ܐܰܬ̣ܘܪܰܝܰܐ، ܣܰܢܚܰܪܝ̣ܒ ܒܰܐܠܝ̣،ܝܘ̣ܚܰܢܳܢ ܕܘܠܰܒܰܐܢܝ̣، ܝܽܘܚܢܢ ܣܰܠܡܰܐܢ ܘܣـܛܰܪ. ܘܢܰܥܽܘܡ ܦܰܐܝܶܩ ܗܰܐܘܺܝ̣ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܪܰܥܽܘܡ ܩܳܠܳܐ ܕܠܳܐ ܟܶܫܠܐ ܠܰܫܰܢ ܗ̱ܝ̣ ܥܺܝܪܽܘܬ̣ܐ ܘܗ̱ܘ̣ ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܥܰܡܳܐ ܐܳܬ̣ܘ̣ܪܳܝܳܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܡܰܕܢܚܳܐ ܘܡܰܥܪܒܳܐ.

ܒܗ̱ܘ̣ ܡܶܬ̣ܚܳܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܕܳܪܐ ܕܰܬܫܰܥܣܰܪ، ܘܒܗ̱ܘ̣ ܡܰܘܠܳܕܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܡܛܰܟܰܣܬܐ ܐܳܬ̣ܘ̣ܪܳܝܬܐ ܕܺܝܡܽܘ̣ܩܪܰܛܳܝܬܐ ܒܗ̱ܘ̣ ܐܬ̣ܪܳܐ ܕܣܽܘܪܺܝܐ ܒܗ̱ܝ̣ ܫܢ̱ܬܐ݂ 1957ܡ̄، ܡܫܰܪܶܐ ܠܰܗ̇ ܗ̱ܝ̣ ܡܰܪܕܽܘܬ̣ܐ ܘܗ̱ܝ̣ ܐܽܘܡܬ̣ܳܢܳܝܽܘܬ݂ܐ ܐܳܬ̣ܘ̣ܪܳܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܕܩܰܝܡܐ ܠܰܚܰܝ̈ܐ. ܘܗ̱ܝ̣ ܡܛܰܟܰܣܬܐ ܐܳܬ݂ܘ̣ܪܳܝܬܐ ܕܺܝܡܽܘܩܪܰܛܳܝܬܐ ܣܬܶܐ ܟ̣ܶܕ ܙܰܘܥܳܐ ܦܽܘܠܺܝܛܺܝܩܳܝܳܐ ܥܰܡܡܳܝܳܐ ܩܰܕ̱ܡܳܝܳܐ ܡܫܰܬܐܣܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܶܢܝܐ ܕܳܪ̈ܳܢܳܝܐ ܕܢܰܥܘ̣ܡ ܦܰܐܝܩ، ܘܗܳܠ ܠܰܝܰܘܡ̈ܳܬ̣ܰܝܕܰܢ ܟܳܐ ܡܺܝ̣ܫܰܬܐܶܣ ܫܽܘ̈ܬܳܐܣܶܐ ܘܙܰܘ̈ܥܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ ܥܰܠ ܥܰܝܢ̈ܝ̣ ܢܝ̣ܫܐ ܘܪ̈ܶܢܝܐ.

ܢܰܥܽܘܡ ܦܰܐܝܶܩ ܫܰܓ̣ܶܠ ܘܶܦܠܶܚܠܶܗ ܬܰܚܬ ܫܰܪ̈ܛܐ ܘܢܽܘ̈ܩܳܦܶܐ ܟܢܽܘ̈ܫܝܳܝܶܐ ܘܦܽܘ̣ܠܺܝ̣̈ܛܺܝ̣ܩܳܝܶܐ ܥܰܣ̈ܩܶܐ، ܒܦܶܚܡܳܐ ܕܓܶܠܝܽܘ̣ܢܳܪ̈ܶܐ ܦܽܘ̣ܠܺܝ̣ܛܺܝ̣ܩܳܪ̈ܶܐ ܘܟܳܬ̣ܘ̈ܒܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܶܢܶܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܙܰܒܢܰܝܕܶܗ. ܘܥܰܠ  ܐܰܪ̈ܶܢܝܰܝܕܶܗ ܡܰܚܶܬܠܶܗ ܪܘ̣ܚܶܗ ܒܩܶܢܛܳܐ.

ܒܗ̱ܝ̣ ܫܢ̱ܬ݂ܐ 1912 ܐܰܘܟܺܝܬ̣ ܬܠܳܬ̣ ܫܢ̈ܝܐ ܡܶܩܶܡ ܡܗ̱ܘ̣ ܩܛܳܠܥܡܳܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܫܰܢ̱ܬܐ ܕ 1915 ܡܓܰܠܘܶܐܠܶܗ ܠܗ̱ܘ̣ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܐܰܡܶܪܺܝ̣ܟܰܐ، ܘܦܰܝܶܫ ܬܰܡܳܢ ܗܳܠ ܠܗ̱ܘ̣ ܝܰܘܡܳܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܫܽܘ̣ܢܳܝܰܝܕܗ. ܢܰܥܽܘܡ ܦܰܐܝܶܩ ܟܝ̣ܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̣ܐ ܪܰܒܬ̣ܐ ܒܐܘ̣ܡܬ݂ܐ ܡܚܰܝܰܕܬܐ، ܘܒܦܘ̣ܠܚܳܢܐ ܘܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܫܰܪܝ̣ܪܐ ܕܠܰܐܦ̈ܰܝ ܫܘ̣ܠܛܳܢܐ ܝܳܬ̣ܳܝܐ ܠܰܫܰܢ ܗ̱ܘ ܥܰܡܐ ܐܬ̣ܘ̣ܪܳܝܐ ܣܘ̣ܪܝܳܝܐ. ܘܐܰܫܘ̣ܡܳܗ̈ܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ ܟܳܒܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܠܗ̱ܝ̣ ܝܳܪܬܘ̣ܬ̣ܰܝܕܰܢ ܗ̱ܝ̣ ܥܰܬܝ̣ܪܬܐ، ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ.

ܢܰܥܘ̣ܡ ܦܐܰܝܩ ܩܰܝܶܡ ܡܩܰܒܶܠ ܕܐܰܦܘ̣ܠܳܓ̣̈ܐ ܬܰܘܕܺܝܬ݂̣ܳܢܳܝ̈ܐ، ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܫܰܠܺܝܛܽܘܬ̣ܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܥܺܕܬܐ ܬܰܚܬ ܫܽܘܐܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܡܺܝ̣ܬܰܚܬܐ ܘܰܐ. ܘܶܦܠܶܚ ܠܶܗ ܒܚܺܝܨܽܘܬ̣ܐ ܠܚܕܳܐ ܦܽܘ̣ܠܺܝ̣ܛܺܝ̣ܩܺܝ̣ ܡܚܰܝܰܕܬܳܐ ܕܠܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܘܰܐ ܥܰܠ ܫܽܘ̣ܡܳܗܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܘܗܰܬ̣ܶܐ ܗܰܘܝܐ ܥܶܠܬ̣ܐ ܕܗܳܘܶܐ ܣܘ̣ܡܳܟ̣ܐ ܥܰܫܝ̣ܢܐ ܠܗ̣ܘ ܪܶܢܝܐ ܐܽܘܡܬ݂ܳܢܳܝܐ ܝ̣ܺܨܺܝܦܐ. ܢܰܥܘܡ ܦܰܐܝܩ ܦܪܶܣܠܶܗ ܐܰܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܕܶܗ ܘܐܰܡܰܚܫ̈ܒܳܬ̣ܰܝܕܶܗ ܒܰܟܬ̣ܳܒ̈ܐ، ܘܒܐܶܓܪ̈ܳܬ̣ܐ ܕܶܡܫܰܕܰܪܠܶܗ، ܘܒܰܡܺܐܡܪ̈ܶܐ، ܘܒܰܡܓ݂̈ܰܠܶܐ.

ܒܗ̱ܝ̣ ܫܰܢ̱ܬܐ ܕ 1904، ܐܰܙܙܶܗ ܠܶܗ ܠܗ̱ܝ̣ ܕܰܝܪܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܐ ܐܳܪܬܘܕܽܘ̣ܟܣܳܝܬܐ ܕܟܽܘܪܟܡܳܐ ܕܟܺܝ̣ܬܝܳܐ ܠܰܪܒ̣ܰܠ ܡܗ̱ܝ̣ ܡܕܝ̣ܢ̱ܬܐ ܕܡܶܪܕܺܝ̣ܢ، ܘܬܰܡܳܢ ܗܪܶܓܠܶܗ ܠܰܣܪ̈ܺܝܛܳܬ̣ܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܐ ܕܟܝ̣ܬ ܘܰܐ ܒܰܒܶܝܬ݂ ܐܰܪ̈ܟܶܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܕܰܝܪܳܐ ܕܟܽܘܪܟܡܳܐ. ܒܗ̱ܝ̣ ܫܰܢ̱ܬܐ ܕ 1905 ܡܫܰܬܰܐܣ ܠܶܗ ܗ̱ܘ̣ ܚܘ̣ܕܪܐ ܕܥܝ̣ܪܘܬ̣ܐ، ܕܗܰܐܘܺܝ̣ ܩܶܢܛܪܘ̣ܢ ܠܗ̱ܝ̣ ܥܠܰܝܡܘ̣ܬ̣ܐ ܐܳܬ̣ܘ̣ܪܳܝܬܐ ܣܘ̣ܪܝܳܝܬܐ ܒܐܳܡܝ̣ܕ.

ܘܒܗ̱ܝ̣ ܫܢ̱ܬܐ ܕ 1908 ܡܫܰܬܰܐܣ ܠܶܗ ܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬ̣ܐ ܕܥܺܝ̣ܪܽܘܬ̣ܐ.

ܘܒܗ̱ܝ̣ ܫܢ̱ܬܐ ܕ 1909 ܡܫܰܬܰܐܣ ܠܶܗ ܠܗ̱ܝ̣ ܡܓ݂ܰܠܬ̣ܐ ܡܫܰܡܗܬܐ ܟܰܘܟܒܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ. ܘܒܗ̱ܝ̣ ܫܢ̱ܬܐ ܕ 1916 ܡܫܰܬܰܐܣ ܠܶܗ ܠܗ̱ܝ̣ ܡܓ݂ܰܠܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ܢܰܗܪ̈ܺܝ̣ܢ ܒܰܐܡܪܺܝ̣ܟܰܐ.

ܘܒܗ̱ܝ̣ ܫܢ̱ܬܐ ܕ 1921 ܡܶܕܠܶܗ ܗ̱ܝ̣ ܡܫܰܐܠܘ̣ܬܐ ܕܪܺܝ̣ܫ ܟܳܬ݂ܽܘ̣ܒܽܘܬ̣ܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܡܓ݂ܰܠܬ݂ܐ ܕܚܽܘܝܳܕܳܐ ܠܡܶܬ݂ܚܳܐ ܕܬܪ̈ܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒܰܐܡܪܺܝ̣ܟܰܐ. ܗ̱ܝ̣ ܡܓ݂ܰܠܬ̣ܐ ܕܚܽܘܝܳܕܳܐ ܟܰܠܝܐ ܘܰܐ ܗܳܠ ܠܫܰܒ̈ܥܺܝ̣ܢܳܝܬ̣ܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܕܳܪܳܐ ܕܥܰܒܶܪ، ܐܳܘܟܺܝܬ̣ ܒܗ̱ܝ̣ ܫܰܢ̱ܬܐ ܕ 1978 ܬܶܢܝܳܢܽܘܬ̣ ܡܫܰܪܶܐ ܠܰܗ̇ ܒܗ̱ܘ̣ ܦܪܳܣܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܓ̣ܰܠܬ݂ܳܐ ܝܰܪܚܳܝܬܐ ܕܚܽܘܝܳܕܳܐ ܐܳܬ̣ܘ̣ܪܳܝܐ ܒܗ̱ܘ̣ ܣܘܶܝܕ.

ܒܰܝܰܕ̈ܥܳܬ݂ܶܗ ܥܰܡܺܝ̈ܩܳܬ̣ܐ ܒܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܳܐ، ܘܒܰܕܺܝܠ̈ܳܝܳܬ̣ܐ ܦܶܕܰܓܳܘ̈ܓܳܝܳܬ̣ܐ ܘܛܳܒ̈ܬ̣ܐ ܕܟܝ̣ܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܢܰܥܘܡ  ܦܰܐܝܩ، ܦܪܺܝ̣ܣ ܘܝܺܕܺܥ ܐܶܫܡܶܗ ܒܰܪܘܺܝ̣ܚܘ̣ܬ̣ܐ ܒܰܝܢ ܗ̱ܘ̣ ܥܰܡܰܝܕܰܢ، ܘܗܰܬ̣ܶܗ ܗܰܘܝܐ ܥܶܠܬ̣ܐ ܕܐܶܙܙܶܗ ܘܕܡܰܘܠܶܦ ܒܗ̱ܝ̣ ܡܰܕܪܰܫܬܳܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܦܰܛܪܝܰܪܟ̣ܘܬ̣ܐ. ܡܗ̱ܝ̣ ܥܠܰܝܡܽܘ̣ܬ̣ܰܝܕܶܗ ܘܗܳܠ ܠܗ̱ܘ̣ ܫܽܘ̣ܢܳܝܰܝܕܶܗ ܡܰܘܠܰܦ ܠܶܗ ܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܠܐܰܝܟܐ ܕܐܰܙܙܶܗ ܕܠܳܐ ܩܽܘܛܳܥܐ. ܕܠܳܐ ܟܶܫܠܳܐ، ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܢܰܥܽܘܡ ܦܰܐܝܩ ܡܰܥܒܰܪ ܠܶܗ ܐܰ ܚܰܝܰܝ̈ܕܶܗ ܟܘ̣ܠܠܶܗ ܒܗ̱ܝ̣ ܬܶܫܡܶܫܬܐ  ܕܥܰܠ  ܐܰܫܘ̣̈ܐܠܐ ܡܰܪ̈ܕܘ̣ܬ̣ܳܢܳܝܐ ܘܐܘ̣ܡ̈ܬ̣ܳܢܳܝܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܥܰܡܰܝܕܰܢ.

ܢܰܥܽܘܡ ܦܰܐܝܶܩ ܡܫܰܢܶܐ ܠܶܗ ܝܰܘܡܶܐ ܕܐܰܪܒܥܐ 5 ܒܗ̱ܘ̣ ܝܰܪܚܐ ܕܰܫܒܳܛ ܒܗ̱ܝ̣ ܫܰܢ̱ܬܐ ܕ1930 ܒܗ̱ܝ̣ ܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܐ ܢܝܽܘܔܶܪܣܺܝ̣، ܒܐܰܡܶܪܺܝ̣ܟܰܐ، ܒܺܝܝܺܚܕܳܝܽܘܬ̣ܐ ܘܒܡܶܣܟܝ̣ܢܘ̣ܬ̣ܐ. ܐܰܚܙܳܝ̈ܳܬ̣ܰܝܕܶܗ ܘܐܰܪ̈ܶܢܝܰܝܕܶܗ ܕܢܰܥܘܡ ܦܰܐܝܩ ܗܳܠܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟܳܐ ܚܳܐܶܝܢ ܐܰܥܡܰܢ ܘܒܰܝܢ ܐܰܫܽܘ̈ܬܳܐܣܰܝܕܰܢ ܘܐܰܛܘ̈ܟܳܣܰܝܕܰܢ، ܕܟܝ̣̈ܬܢܐ ܐܰܦܺܐܪ̈ܐ ܕܡܰܚܫ̈ܒܳܬ݂ܰܝܕܶܗ.ܫܡܥܘܢ ܒܪܡܥܢܐ

Simon Barmano