ܒܫܽܘܪܳܝ ܬܡܳܢܺܝ̈ܢܳܝܳܬ̣ܳܐ ܕܰܥܒܰܪ̈ܝ܆ ܡܫܰܥܡܪܴ̈ܢܶܐ ܡܰܪ̈ܕܽܘܬ̣ܳܢܳܝܶܐ ܚܰܕ̈ܬ̣ܶܐ   nya kulturkolonisatörerܒܫܶܡ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܥܶܠܳܝܬܳܐ ܕܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܳܐ ܕܰܣܘܶܝܕ ܥܰܠ ܝܰܕ ܟܡܳܐ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܦܗܰܝܴ̈ܐ ܠܰܡܫܰܚܠܳܦܽܘ ܐܳܬ̣ܘܴ̈ܬ̣ܰܢ ܠܐܳܬ̣ܘܴ̈ܬ̣ܳܐ ܠܰܛܺܝ̈ܢܳܝܳܬ̣ܳܐ ܒܡܰܣܰܩܬܳܐ ܕܬܰܪܡܺܝ̣ܬ̣ܳܐ ܥܰܫܺܝ̣ܢܬܳܐ ܕܰܡܪܰܫܡܠܴܐ ܗ̱ܘܳܬ̣ ܡܶܢ ܫܳܠܛܰܘܴ̈ܬ̣ܳܐ ܣܘܶܝ̈ܕܳܝܳܬ̣ܳܐ ܒܰܣܘܰܚܬܳܐ ܩܳܡܘ ܗ̱ܘܰܘ. ܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܢܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܥܰܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟ̣ܳܐ ܙܰܟܰܝ ܩܰܕܡܳܝܳܐ، ܪܺܝ̣ܫܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܐܳܪܬܳܘܕܽܘܟܣܳܝܬܳܐ ܠܰܦܪܳܣܩܳܠܴܐ ܕ(ܪܰܐܕܝܳܘ) ܕܰܣܘܶܝܕ، ܡܰܩܒܠܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܥܶܒܕܶܬ̣ ܗ̱ܘܺܝܬ̣. ܦܰܛܶܪܝܰܪܟ̣ܳܐ ܠܬܰܪܡܺܝ̣ܬ̣ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܰܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܽܘܠܳܢܳܐܺܝܬ̣ ܫܳܛ ܗ̱ܘܳܐ ܘܠܳܛ. ܘܗܳܟ̣ܰܢܳܐ ܒܩܶܨܰܬ݀ ܡܥܰܙܝܽܘܬ̣ܳܐ ܩܫܺܝ̣ܬ̣ܳܐ ܕܚܽܘܝܳܕܳܐ ܐܳܬ̣ܽܘܪܳܝܳܐ ܕܰܣܘܶܝܕ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܬܰܪܡܺܝ̣ܬ̣ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܚܰܘܺܝ̣، ܬܰܪܡܺܝ̣ܬ̣ܳܐ ܟܽܘܠܳܢܳܐܺܝܬ̣ ܦܶܫܠܰܬ݀ ܗ̱ܘܳܬ̣ ܘܒܶܛܠܰܬ݀. ܘܢܰܦ̈ܩܳܬ̣ܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܐܶܬܬܰܦܰܩ̈ܝ ܗ̱ܘܱ̈ܝ ܒܣܰܠܴܐ ܕܰܢܦܴ̈ܬܶܐ ܗܳܟ̣ܰܢܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝ̣ܡ̈ܝ.

ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ܆ ܐܳܘܛܬܳܐ ܝܰܣܛܪܳܐ Otto Jastrowܐܰܠܡܰܐܢܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܡܶܬ̣ܚܳܐ ܕܰܫܢܰܝܴ̈ܐ ܢܰܦܫܶܗ ܕܰܠܬܰܪܡܺܝ̣ܬ̣ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܢܕܰܪ، ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܷ̈ܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܐܰܒܰܗ ܐܰܘܟܺܝ̣ܬ̣ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܒܳܐ ܠܰܨܒܽܘܬ̣ܳܐ ܕܫܽܘܚܠܳܦ ܐܳܬ̣ܘܴ̈ܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܳܐ ܘܥܰܡ ܓܰܒܳܐ ܣܺܝ̣ܪܝܰܢܣܟܳܝܳܐ ܒܕܰܥܒܰܪ ܐܶܬ̣ܥܰܕܰܪ. ܡܶܢ ܣܳܡܽܘ̈ܟ̣ܶܐ ܐܺܝ̣ܬ̣ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܫܡܳܐ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ. ܘܰܟܬ̣ܳܒܳܐ ܕܰܓܪܰܡܡܰܛܺܝ̣ܩܺܝ̣ ܕܣܳܡ ܒܫܰܒܥܺܝ̈ܢܳܝܳܬ̣ܳܐ ܥܰܠ ܠܶܥܙܳܐ ܕܰܩܪܺܝ̣ܬ̣ܳܐ ܕܡܺܝ̣ܕܶܝܢ، ܡܶܢ ܒܳܬ̣ܰܪ ܥܡܽܘܪܝܶܗ ܕܒܰܩܪܺܝ̣ܬ̣ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܡܶܬ̣ܚܳܐ ܠܴܐ ܟܰܪܝܳܐ ܘܕܺܝ̣ܠܶܦ ܬܰܡܳܢ ܠܠܶܥܙܳܐ ܕܰܩܪܺܝ̣ܬ̣ܳܐ، ܟܰܢܺܝ̣ ܣܝܳܡܶܗ ܒܰܓܪܰܡܡܰܛܺܝ̣ܩܺܝ̣ ܕ«ܠܶܫܳܢܳܐ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ ܚܰܕܬ̣ܳܐ». ܒܡܶܨܥܰܬ̣ ܬܡܳܢܺܝ̈ܢܳܝܳܬ̣ܳܐ ܐܶܬ̣ܳܐ ܠܶܗ ܠܰܣܘܶܝܕ ܘܩܰܪܶܒ ܬܽܘܪܓܳܡܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܡܺܝ̣ܬ̣ܳܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܒܕܰܥܒܰܪ. ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܢܽܘܪܳܐ ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܣܘܶܝܕ ܫܟܺܝ̣ܚ ܗ̱ܘܳܐ، ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܠ ܬܽܘܪܓܳܡܶܗ ܕܝܰܣܛܪܳܐ ܕܰܢܨܽܘܬ̣ ܠܘܳܬ̣ ܣܺܝ̣ܪ̈ܝܰܢܣܟܳܝܶܐ ܒܢܳܘܪܫܒܳܘܪܺܝ̣ ܟܰܪ ܐܰܝܟܳܐ ܕܬܽܘܪܓܳܡܳܐ ܐܺܝܬ̣ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܙܰܠ. ܡܶܢ ܒܳܬ̣ܰܪ ܕܰܠܬܽܘܪܓܳܡܳܐ ܫܡܰܥ ܠܡܶܠܬ̣ܳܐ ܒܥܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܪܷ̈ܢܝܰܘܗ̱ܝ ܢܩܰܪܶܒ. ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܡܛܰܝ̈ܒܶܐ ـ ܒܡܶܬ̣ܛܰܝܒܳܢܽܘܬ̣ܶܗ ܕܝܰܣܛܪܳܐ ـ ܠܡܰܠܦܳܢܳܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܢܽܘܪܳܐ ܟܰܠܒܳܐ ܩܪܰܐܽܘܗ̱ܝ ܘܡܶܚܕܳܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬ̣ܳܐ ܛܰܪܕܽܘܗ̱ܝ.

ܡܶܢ ܒܳܬ̣ܰܪ ܕܰܡܫܰܥܡܪܴ̈ܢܶܐ ܚܰܕ̈ܬ̣ܶܐ ܕܝ̣ܕܰܥܘ ܘܰܕܪܶܟܘ ܒܗܳܝ ܕܠܴܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܰܒܳܐ ܣܺܝ̣ܪܝܰܢܣܟܳܝܳܐ ܕܰܒܰܐܦܱ̈ܝ ܦܫܳܪܳܐ ܕܫܳܠܛܰܘܴ̈ܬ̣ܳܐ ܕܒܳܥ̈ܝܳܢ ܗ̱ܘ̈ܝ ܠܶܗ ܫܰܒܩܽܘܗ̱ܝ ܠܶܗ ܠܓܰܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܐܺܝ̣ܕܳܐ ܡܶܢܶܗ ܐܰܪܦܺܝܘ. ܒܗܳܝ ܕܓܰܒܳܐ ܐܳܬ̣ܽܘܪܳܝܳܐ ܕܰܥܕܰܡܶܫ ܒܰܐܦܱ̈ܝ ܩܶܛܠܴܐ ܕܐܳܬ̣ܘܴ̈ܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܳܐ ܟܳܠܷܐ، ܠܰܡܫܰܢܳܝܽܘ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܠܦܳܠܚܷ̈ܐ ܕܺܝ̣ܠܗܽܘܢ «ܐܰܘܟܺܝ̣ܬ̣ ܠܰܦ̇ܝܶܣܶܪ ܕܺܝ̣ܠܗܽܘܢ» ܡܶܢܕܪܺܝ̣ܫ ܫܰܪܺܝ̣ܘ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܝܰܣܛܪܳܐ ܠܰܫܡܳܐ ܡܚܰܒܠܴܐ ܕ«ܨܽܘܪܰܝܬ» ܣܳܡܶܟ، ܘܰܒܥܽܘܕܪܳܢ ܬܰܠܡܺܝ̣̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܕܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܪܶܢܝܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܪܰܒܺܝ̣، ܡܶܢܗܽܘܢ ܫܰܒܳܐ ܛܰܠܰܝ، ܬܰܪܡܺܝ̣ܬ̣ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܗܳܐ ܒܚܰܝܠܴܐ ܚܰܕܬ̣ܳܐ؛ ܒܰܩܢܳܝ ܡܦܺܝ̣ܣܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܕܚܰܣܝܳܐ ܐܰܘܓܺܝ̣ܢ ܐܰܝܕܺܝ̣ܢ ܕܗܳܘܠܠܰܢܕܰܐ ـ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܠܳܝܬܳܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟ̣ܳܐ ܙܰܟܰܝ ܒܫܽܘܚܠܳܦ ܐܳܬ̣ܘܴ̈ܬ̣ܰܢ ـ ܝܰܣܛܪܳܐ ܠܰܡܩܳܡܽܘ ܡܢܰܣܶܐ. ܘܬܰܪܡܺܝ̣ܬ̣ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ̣ ܦܳܪܰܚܬ̣ܳܐ ܕܬܰܡܪ̈ܶܐ  fågel fenixܡܶܢܕܪܺܝ̣ܫ ܗܳܐ ܡܶܬ̣ܢܰܚܡܳܐ. ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܝܰܣܛܪܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܣܬܰܪ ܘܺܐܠܷ̈ܐ ܕܡܰܛܫ̈ܝܳܬ̣ܳܐ ܕܰܠܚܽܘ̈ܛܰܘܗ̱ܝ ܗܳܪܟܳܐ ܘܬܰܡܳܢ ܓܳܪܶܫ، ܠܐ̱ܢܳܫܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܰܝܢܰܝ ܥܰܡܳܐ ܡܰܫܠܰܚ ܘܰܡܫܰܕܰܪ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܫܘܽܘܢ ܕܰܪܒܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܕܦܽܘܟܦܳܟ ܡܰܪܕܽܘܬ̣ܰܢ ܘܦܽܘܪܦܳܣ ܪܶܡܙܳܐ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬ̣ܰܢ ܕܰܒܐܳܠܰܦܒܶܝܬ̣ ܕܺܝ̣ܠܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܚܒܺܝ̣ܫܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܡܥܰܙܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܕܰܪܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬ̣ ܐܳܬ̣ܘܴ̈ܬ̣ܳܐ ܠܰܛܺܝ̈ܢܳܝܳܬ̣ܳܐ ܢܡܰܚܶܠ ܘܠܰܡܪܰܟܳܟ̣ܽܘ ܡܽܘܙܳܓ̣ܳܐ ܠܘܳܬ̣ܗܽܘܢ ܕܣܰܩܽܘ̈ܒܠܳܝܶܐ܆ ܡܫܰܥܡܪܴ̈ܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܪ̈ܕܽܘܬ̣ܳܢܳܝܶܐ ܐܳܬ̣ܶܝܢ ܒܰܪܡܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܬܪܝܗܽܘܢ ܙܢܰܝܴ̈ܐ ܕܐܳܬ̣ܘܴ̈ܬ̣ܳܐ܆ ܐܰܘܟܺܝ̣ܬ̣ ܐܰܒܓܰܕܳܝܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܡܰܢ ܘܠܰܛܺܝ̣ܢܳܝܬܳܐ ܕܰܒܬܰܚܪܰܙܬܳܐ ܚܕܳܐ ܫܘܳܬ̣ ܕܚܳܫܽܘ̈ܒܳܬ̣ܳܐ ܕܠܰܡܚܰܒܳܪܽܘ ܐܶܢܶܝܢ ܡܣܰܒܪܺܝ̣ܢ. ܠܴܐ ܢܶܛܥܶܐ ܕܐܽܘܪܚܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܠܦܽܘܠܳܓ̣ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢܕܪܺܝ̣ܫ ܡܰܘܒܠܴܐ. ܡܶܢ ܟܽܘܠܦܪܽܘܣ ܓܰܒܳܐ ܚܰܕ ܕܒܰܟܬ̣ܺܝ̣ܒܬܳܐ ܕܰܒܐܳܬ̣ܘܴ̈ܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܳܐ ܕܢܶܬ̣ܐܶܡܶܢ ܥܬܺܝ̣ܕ، ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܐܳܠܰܦܒܶܝܬ̣ ܠܰܛܺܝ̣ܢܳܝܬܳܐ ܕܢܶܬ̣ܚܰܫܰܚ ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ. ܘܗܳܟ̣ܰܢܳܐ ܩܰܠܺܝ̣ܠܽܘܬ̣ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܶܢܕܪܺܝ̣ܫ ܠܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܳܢܷ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬ̣ܶܐ ܡܶܣܬܰܕܩܳܐ ܘܡܶܬ̣ܦܰܠܓ̣ܳܐ، ܒܶܗ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܡܶܬ̣ܡܰܚܠܴܐ ܘܠܰܦܫܳܪܳܐ ܘܠܰܐܒܕܳܢܳܐ ܓܡܺܝ̣ܪܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܬܰܘܒܶܠ ܡܶܣܬܰܟܝܳܐ، ܐܰܟ̣ܡܳܐ ܕܰܡܫܰܥܡܪܴ̈ܢܶܐ ܚܰܕ̈ܬ̣ܶܐ ܒܳܥܶܝܢ ܘܰܕܢܺܝ̣ܫܗܽܘܢ ܣܺܝ̣ܡ. ܟܠܳܝܬܳܐ ܩܪܳܒܳܝܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝ̣ܩܳܝܬܳܐ ܒܕܳܪܷ̈ܐ ܫܰܪ̈ܘܳܝܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܺܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ، ܘܡܶܬ̣ܡܰܪܝܳܢܽܘܬ̣ܳܗ̇ ܕܥܰܡ ܚܳܬ̣ܳܗ̇ ܡܫܺܝ̣ܚܳܝܬܳܐ، ܠܴܐ ܗ̱ܘܳܬ̣ ܡܚܰܪܰܪܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܚܫܰܒܬ̣ܳܐ ܕܫܽܘܥܡܳܪܳܐ ܗܳܢܳܐ.

ܟܽܘ̈ܢܳܫܶܐ ܕܡܰܟ̣ܬܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܫܽܘܥܡܳܪܳܐ kolonialism ܠܴܐ ܗ̱ܘܰܘ ܬܰܠ̈ܝܶܐ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ. ܥܰܠ ܪܶܕܝܳܐ ܕܕܳܪܷ̈ܐ ܐܰܬ̣ܪ̈ܘܳܬ̣ܳܐ ܚܰܝ̈ܠܳܢܶܐ ܟܰܪ ܐܰܝܟܳܐ ܕܐܺܝ̣ܬ̣ܰܝܗܽܘܢ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܰܠܶܓܘ ܘܰܦܪܰܫܘ، ܘܰܕܐܰܝܟܰܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐ̱ܚܪܴ̈ܢܶܐ ܘܳܠܷܐ ܕܢܶܬ̣ܗܰܦܟ̣ܽܘܢ ܣܰܒܰܪܘ ܘܐܰܠܶܦܘ. ܒܪܰܡ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܳܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܟܽܘ̈ܢܳܫܶܐ ܘܡܰܘܥ̈ܝܳܬ̣ܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܗܳܝ ܒܰܐܬ̣ܪܱ̈ܘܳܬ̣ܳܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ. ܠܴܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܢܰܓ̣ܺܝ̣ܪܳܐ ܕܐܰܝܟܰܢ ܪܺܝ̣ܫܳܢܳܐ ܐܰܡܪܺܝ̣ܟܳܝܳܐ ܕܰܥܒܰܪ، ܒܽܘܫ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܰܒܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܠܥܺܝ̣ܪ̈ܐܩܳܝܶܐ ܕܥܰܠ ܕܺܝ̣ܡܳܘܩܪܰܛܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܢܥܰܝܶܕ. ܒܪܰܡ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܐܰܝܟܳܐ ܐܰܬ̣ܪܳܐ  ܩܳܐܶܡ، ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܰܢ ܠܴܐ ܗ̱ܘܳܐ ܬܰܠܝܳܐ.

ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܐܰܪܺܝ̣ܡܘ ܘܰܬܠܰܘ ܠܨܶܒܥܴ̈ܬ̣ܳܐ ܕܺܝ̣ܠܟ̣ܽܘܢ ܡܶܢ ܐܳܠܰܦܒܶܝܬ̣ ܕܺܝ̣ܠܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ! ܠܴܐ ܬܡܽܘܫܽܘܢ ܠܐܳܬ̣ܘܴ̈ܬ̣ܰܢ ܡܩܰܕܫܴ̈ܬ̣ܳܐ! ܐܳܬ̣ܘܴ̈ܬ̣ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܩܰܕܫܴ̈ܬ̣ܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̣ܰܝܗܶܝܢ ܡܶܛܽܘܠܳܬ̣ܝ܆ ܠܰܘ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܐܶܘܶܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܰܒܗܶܝܢ ܐܶܬ̣ܟܬ̣ܶܒ ܐܶܬ̣ܩܰܕܰܫ̈ܝ. ܝܳܪܬܽܘܬ̣ܳܐ ܕܺܝ̣ܠܰܢ، ܣܶܦܪܳܝܽܘܬ̣ܰܢ ܘܡܰܪܕܽܘܬ̣ܰܢ ܒܰܙܢܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܓܡܺܝ̣ܪܳܐܺܝܬ̣ ܡܶܢ ܕܳܪ ܕܳܪ̈ܝ̣ܢ ܒܗܶܝܢ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܐܳܬ̣ܘܴ̈ܬ̣ܳܐ ܐܶܬ̣ܟܬ̣ܶܒ̈ܝ. ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܩܰܕܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܶܝܢ. ܐܰܟ̣ܡܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܐܶܡܘܴ̈ܬ̣ܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬ̣ܳܐ ܕܰܠܐܳܬ̣ܘܴ̈ܬ̣ ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܡܩܰܕܫܺܝ̣ܢ، ܗܳܟ̣ܰܢܳܐ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܠܕܺܝ̣ܠܝ ܡܩܰܕܶܫ ܐ̱ܢܳܐ. ܠܟ̣ܽܘܢ، ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܠܶܥܙܳܐ ܛܽܘܪܳܝܳܐ ܠܡܶܟܬ̣ܳܒܽܘ ܒܳܥܶܝܢ، ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܐܶܢ ܫܰܪܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܥܰܡ ܢܰܦ̈ܫܳܬ̣ܟ̣ܽܘܢ ܘܰܕܥܰܠ ܠܶܥܙܳܐ «ܛܽܘܪܳܝܳܐ» ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܟܳܪܝܳܐ ܠܟ̣ܽܘܢ! ܒܐܳܬ̣ܘܴ̈ܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܳܐ ܟܬ̣ܽܘܒܘ! ܠܴܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܕܬܺܐܠܦܽܘܢ! ܕܐܶܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢ ܥܶܣܪܺܝ̣ܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܐܳܬ̣ܘܴ̈ܬ̣ܳܐ ܡܶܬ̣ܚܰܒܢܺܝ̣ܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ! ܡܳܢܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܠܨܺܝ̈ܢܳܝܶܐ ܕܐܰܠܦܰܝܴ̈ܐ ܕܪܷ̈ܡܙܶܐ ܩܢܶܝܢ ܒܐܰܒܓܰܕܳܝܬܳܐ ܕܺܝ̣ܠܗܽܘܢ؟ ܕܰܠܡܽܘܢ ܐܰܪܰܐ ܝܽܘܗ̱̈ܕܳܝܶܐ ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܫܢܰܝܴ̈ܐ ܠܐܳܠܰܦܒܶܝܬ̣ ܕܺܝ̣ܠܗܽܘܢ ܢܛܰܪܘ؟ ܕܐܺܝ̣ܬ̣ܶܝܗ̇ ܚܳܬ̣ܳܗ̇ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ. ܠܡܽܘܢ ܐܰܪܰܐ ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ ܠܴܐ ܫܰܚܠܶܦܘ ܠܐܳܬ̣ܘܴ̈ܬ̣ܳܐ ܕܺܝ̣ܠܗܽܘܢ؟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܐܺܝ̣ܩܰܪܬ̣ܳܐ ܕܠܶܫܳܢܷ̈ܐ ܠܰܛܺܝ̈ܢܳܝܶܐ ܕܢܶܥܠܽܘܢ؟ ܠܡܽܘܢ ܪ̈ܘܣܳܝܶܐ ܘܣܰܪ̈ܒܳܝܶܐ ܘܐܰܪ̈ܡܢܳܝܶܐ ܘܣܰܓܺܝܷ̈ܐܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܳܐܬ̣ܘܴ̈ܬ̣ܳܐ ܕܺܝ̣ܠܗܽܘܢ ܡܶܣܬܰܒܟ̣ܺܝ̣ܢ؟ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܬ̣ܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܶܗܘܶܐ، ܠܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬ̣ܳܐ ܩܰܕܡܳܝܰܬ̣ ܕܢܶܥܒܶܕ ܡܐܰܠ̈ܨܶܐ ܚܢܰܢ. ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܡܰܓܳܢ ܡܶܬ̣ܢܣܶܒ. ܩܶܛܪܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ، ܩܶܛܪܰܐ ܗ̱ܘ̣ ܕܥܳܒܰܪ ܠܚܰܝܠܶܗ ܕܚܰܣܝܳܐ ܐܰܘܓܺܝ̣ܢ ܐܰܝܕܺܝ̣ܢ ܘܰܟܢܰܘܴ̈ܬ̣ܶܗ. ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܒܪܳܝ ܩܶܛܪܷ̈ܐ، ܒܽܘ̈ܠܒܳܠܷܐ ܘܦܽܘ̈ܠܳܓ̣ܶܐ ܚܰܕ̈ܬ̣ܶܐ ܒܰܝܢܰܝ ܣܶܕܪܷ̈ܐ ܕܥܰܡܳܐ܆ ܚܣܰܝܴ̈ܐ ܩܰܕܡܳܝܰܬ̣ ܠܩܶܛܪܷ̈ܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܢܶܫܪܽܘܢ ܙܳܕܩܳܐ. ܐܰܟ̣ܡܳܐ ܕܰܒܙܰܒܢܳܐ ܡܶܢ ܙܰܒܢܷ̈ܐ ܩܰܫܳܐ ܝܽܘܣܶܦ ܣܰܥܝ̣ܕ ܕܰܠܚܰܣܝܳܐ ܐܰܦܪܰܡ ܥܰܒܒܽܘܕܺܝ̣ ܪܺܝ̣ܫ ܡܰܪܥܺܝ̣ܬ̣ܳܐ ܕܰܣܘܶܝܕ ܘܐܰܬ̣ܪ̈ܘܳܬ̣ܳܐ ܕܰܣܟܰܢܕܺܝ̣ܢܰܒ̰ܝܰܐ ܘܰܒܪܺܝ̣ܛܰܢܝܰܐ ܕܰܥܒܰܪ ܐܶܡܰܪ܆ ܡܳܪܰܢ! ܡܳܐ ܠܳܟ ܒܟܽܘܢܳܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܪܺܝ̣ܟ̣ܳܐ ܕܰܠܡܰܘܒܠܴܐ ܕܺܝ̣ܠܳܟ ܗܳܟ̣ܰܢ ܡܰܘܩܰܪ ܐܰܢ̱ܬ، ܩܰܕܡܳܝܰܬ̣ ܠܩܶܛܪܷ̈ܐ ܕܫܰܘܬ̣ܳܐ ܕ«ܪܳܘܢܢܰܐ» ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܪܺܝ̣ ܠܳܟ ܣܳܦܩܳܐ! ܠܶܗ ܐܶܡܰܪ.

ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܆ ܥܳܠܡܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ܆ ܠܴܐ ܥܨܺܝ̣ܪ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܠܰܛܺܝ̣ܢܳܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗ̱ܝ، ܐܶܠܴܐ ܒܐܰܬ̣ܪ̈ܘܳܬ̣ܳܐ ܕܐܳܠܰܦܒܶܝܬ̣ ܡܫܰܚܠܰܦܬܳܐ ܩܢܶܝܢ ܡܒܰܕܪܺܝ̣ܢܰܢ، ܘܫܽܘܚܠܳܦ ܐܳܬ̣ܘܴ̈ܬ̣ܰܢ܆ ܠܴܐ ܗ̱ܘܳܐ ܫܪܳܝܳܐ ܠܩܶܛܪܳܐ ܕܠܰܢ ܡܒܰܠܒܶܠ ܗܳܫܳܐ، ܐܶܠܴܐ ܒܗܶܦܟ̣ܳܐ. ܡܶܬ̣ܕܰܒܪܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܰܦܫܳܪܳܐ ܘܰܕܦܽܘܪܦܳܣܳܐ ܥܰܠ ܬܪܰܝܗܽܘܢ ܡܽܘ̈ܟ̣ܠܰܘܗ̱ܝ ܩܕܳܡܰܝܢ ܗܳܟ̣ܰܢܳܐ ܦܳܬܚܳܐ، ܘܰܒܐܺܝ̣ܕܰܢ ܠܗܺܝ̣ܝܽܘܬ̣ܰܢ ܕܢܶܩܛܽܘܠ ܫܰܘ̈ܬܳܦܶܐ ܗܳܘܶܝܢܰܢ.

ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܐܰܦܪܰܐܡ

ܬܶܫܪܺܝ̣ܢ ܩܕܶܡ 2013

Intervju med patriarken

Gabriel Afram