Femte assyriska/syriska Tema Modersmål språkkonferens, i samarbete med Linköpings kommun Sektionen för resurs- och stödverksamhet/Flerspråkighet och Skolverket. Den 21-22 november 2013 i Södertälje.


ܒܣܝ̣ܩܘ̣ܡ 21ـ22 ܒܬܶܫܪܝ̣ܢ ܗ̱ܘ̣ ܚܰܪܳܝܐ ܕ: 2013 ܩܛܝ̣ܪ ܗ̱ܘ̣ ܠܘ̣ܡܳܕܐ ܫܰܢ̱ܬܳܢܳܝܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܕܰܦܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܒܗ̱ܝ̣ ܡܕܝ̣ܢ̱ܬܐ ܕܣܘܕܶܪܬܶܠܝܶܐ. ܗ̱ܘ̣ ܠܘ̣ܡܳܕܰܢܐ ܡܛܰܝܶܒ ܒܗ̱ܝ̣ ܡܫܰܐܠܘ̣ܬ̣ܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܡܕܰܒܪܳܢܘ̣ܬ̣ܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܚܘܓܬ̣ܐ ܥܶܠ݀ܳܝܬܐ ܕܰܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܐ ܒܰܣܘܶܝܕ، ܘܡܕܰܘܰܡ ܠܶܗ ܠܡܶܬ̣ܚܐ ܕܬܪܶܝ ܝܰܘܡ̈ܐ. ܒܡܶܬ̣ܛܰܝܒܳܢܘ̣ܬ̣ܐ ܕܬܪܶܝ ܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܣܳܦܩ̈ܐ ܘܒܶܝܬ̣ܨܰܘܒܳܝ̈ܐ ܘܡܶܬ̣ܕܝ̣ܠܳܢ̈ܐ ܒܗ̱ܘ̣ ܚܰܩܠܐ ܕܰܠܶܫܳܢ̈ܐ ܫܝ̣ܡܳܝ̈ܐ، ܐܰܘܟܝ̣ܬ̣ ܥܒܶܕܡܫܝ̣ܚܐ ܣܰܥܕܝ̣ ܘܥܰܙܝ̣ܙ ܬܶܙܶܠ، ܥܰܡ 22 ܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܣܘܪܝܳܝܐ، ܕܪܶܫܠܰܢ ܫܘ̣̈ܐܳܠܐ ܣܰܓܝ̣ ܐܰܢܰܢܩܳܝ̈ܐ ܠܰܫܰܢ ܗ̱ܝ̣ ܥܬܝ̣ܕܘ̣ܬ̣ܐ ܘܢܘ̣ܚܳܡܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘ̣ܪܝܳܝܐ ܕܛܘܪ̈ܥܰܒܕܝ̣ܢ.

ܗ̱ܘ̣ ܝܰܘܡܐ ܩܰܕ̱ܡܳܝܐ ܒ̣ܼܬ̣ܼܪ ܡܶܢ̱ ܩܪܳܬ̣ܶܢ ܒܗ̱ܝ̣ ܫܳܥܬ̣ܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ ܒ̣ܼܬ̣ܼܪ ܡܶܢ̱ ܦܰܠܓܶܐ ܕܝܰܘܡܳܐ، ܗ̱ܘ̣ ܡܪܰܝܫܢܳܢܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܘ̣ܡܳܕܐ ܐܶܦܪܶܝܡ ܔܰܐܢ، ܦܬ̣ܼܚ ܠܶܗ ܗ̱ܘ̣ ܟܢܘ̣ܫܝܐ ܒܡܶܠܬ̣ܐ ܕܰܒܫܰܝܢܐ ܐܰܬ̣ܝܬܘ̣ ܒܰܫܡܶܗ ܕܗ̱ܝ̣ ܟܳܬ̣ܳܒܘ̣ܬ̣ܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܕܰܦܐ ܣܘܪܝܳܝܐ، ܘܡܫܰܪܶܐ ܠܶܗ ܗ̱ܘ̣ ܠܘ̣ܡܳܕܰܝܕܰܢ ܗ̱ܘ̣ ܚܡܝ̣ܫܳܝܐ. ܐܰܬ̣ܝ̣ ܗ̱ܘ̣ ܕܰܘܪܐ ܠܰܡܶܫܬܰܘܬܦ̈ܳܢܐ ܕܡܰܘܕܥ̈ܝ̣ ܥܰܠ ܢܰܦܫܰܝ̈ܝܶܗ ܘܡܰܐܝܢܰܐ ܟܰܪܟ̣ܘ̣ܬ̣ܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܣܘܶܝܕ ܐܰܬ̣ܶܢ. ܒܳܬ̣ܰܪܟܶܢ ܗܺܝ̣ܒ̣ܐ ܗ̱ܝ̣ ܡܶܠܬ̣ܐ ܠܗ̱ܘ̣ ܐܳܪܚܰܝܕܰܢ ܡܰܠܦܳܢܐ ܡܝܰܩܪܐ ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܣܰܥܕܝ ܕܐܰܬ̣ܝ̣ ܡܶܢ̱ ܐܰܡܶܪܝ̣ܟܰܐ̣.

ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܣܰܥܕܝ:ܡܠܦܢܐ ܥܒܶܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܣܥܕܝ ܡܫܰܪܶܐ ܠܶܗ ܒܗ̄ܘ̣ ܬܘ̣ܪܓܳܡܰܝܕܶܗ ܘܡ̣ܼܫܓ̣ܶܠ ܠܶܗ ܠܰܢ ܥܰܠ ܗ̱ܘܼ ܫܒܝ̣ܠܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܩܶܪܝܳܢܐ ܘܰܐܡܠܘ̈ܐܐ ܡܰܕܪ̈ܰܫܬܳܢܳܝܐ ܚܰܕ̱̈ܬܐ. ܘܬܘ̣ܚܳܡ ܐܶܣܟܺܝ̣ܡܐ ܕܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܛܘܪ̈ܥܒܕܝ̣ܢ ܒܰܗ̄ܢ ܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܐ ܣܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܐ ܒܰܙܢܐ ܦܫܝ̣ܛܐ ܘܝܘ̣ܠܦܳܢܳܝܐ. 

ܠܰܫܰܢ ܕܠܳܐ ܡܰܚ̣ܼܪܒ̣ܺܝܢܰܐ ܘܕܠܐ ܡܰܪܚܩܝ̣ܢܰܐ ܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܕܛܘܪ̈ܥܰܒܕܝ̣ܢ ܡܗ̱ܘ ܟܬ̣ܒܳܢܳܝܐ، ܟܳܠܳܙܰܡ ܠܰܢ ܗ̱ܘ ܙܰܘܥܐ (ܕܫܘܰܐ ܐ̣ܼ، ܘܗ̄ܺܝ̣ ܫܰܕܕܶܗ ܕܗ̱ܘ̣ ܐܰܪܰܒܳܝܐ). ܐܰܬܪܶܝ ܙܰܘܥܰܢ̈ܝ̣ ܣܬܶܝ ܟܝ̣ܬܐ ܒܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܰܝܕܰܢ ܕܗ̱ܘ̣ ܡܡܰܠܠܐ ܕܛܘܪ̈ܥܰܒܕܝ̣ܢ ܘܟܳܡܰܦܠܚܝ̣ܢܰܐ ܠ̣ܼܗ̄ܢ ܓ̣ܰܠܰܒܶܐ. ܐܶܢ ܗܰܘܟ̣ܰܐ ܕܣܰܝܡܝ̣ܢܰܐ ܠܐ ܓܪܳܚܩܝ̣ܢܰܐ ܡܗ̱ܘ̣ ܒܶܢܝܳܢܐ ܫܰܪܝ̣ܪܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܰܝܕܰܢ. ܘܗ̱ܘ ܚܰܕ̱ ܕܩܳܪܶܐ ܗ̱ܘ̣ ܟܬ̣ܳܒܳܢܳܝܐ، ܟܝ̣ܒܶܗ ܕܩܳܪܶܐ ܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܕܛܘܪ̈ܥܰܒܕܝ̣ܢ ܣܬܶܝ، ܘܕܦܳܗܰܡܠܶܗ ܕܠܐ ܥܰܣܩܘ̣ܬ̣ܐ. ܘܟܝ̣ܒܰܢ ܣܬܶܝ ܕܝܳܠܦܝ̣ܢܰܐ ܘܕܡܰܦܠܚܝ̣ܢܰܐ ܠܶܗ ܒܗ̱ܘ ܬܰܟܢܝ̣ܟ ܕܳܪܳܢܳܝܐ ܕܠܐ ܩܶܛܪܐ، ܡܶܪܠܶܗ ܡܰܠܦܳܢܐ ܣܥܕܝ. ܘܡܰܚܘܶܐܠܶܗ ܠܰܢ ܡ̈ܰܬ̣ܠܐ ܓ̣ܰܠܰܒܶܐ ܒܬܰܚܘܝ̈ܳܬ̣ܐ ܥܰܠ ܗ̱ܘ̣ ܫܒܝ̣ܠܐ ܚܰܕ̱ܬ̣ܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܕܛܘܪ̈ܥܰܒܕܝ̣ܢ ܕܟܳܡ̣ܼܩܪܶܐ ܒܟܘ̣ܠ ܦܫܝ̣ܛܘ̣ܬ̣ܐ. ܒܗ̄ܘ̣ ܡܠܘ̣ܐܐ ܕܗܘ̣ ܬܘ̣ܪܓܳܡܰܝܕܶܗ، ܡ̣ܼܫܓ̣ܶܠ ܠܶܗ ܥܰܠ ܗ̱ܘ̣ ܝܘ̣ܬ̣ܪܳܢܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܐܶܣܟܝ̣ܡܐ ܚܰܕܬ݂ܳܐ ܕܗ̄ܝ̣ ܟܬ̣ܰܒ̥ܬܳܐ ܕܽܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘ̣ܪܝܳܝܐ ܕܛܘܪ̈ܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܐܰܢܰܢܩܳܝܳܐܝܳܐ ܘܓܕܳܗ̄ܘܶܐ ܠܰܢ ܝܘ̣ܬ̣ܪܳܢܐ ܓ̣ܰܠܰܒܶܐ، ܐܶܢ ܕܶܡܫܰܪܶܝ̣ܢܰܐ ܕܟܳܬ̣ܒ̣ܺܝܢܰܐ ܒܰܗ̄ܢ ܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܐ ܣܘܪ̈ܳܝܝܬ̣ܐ، ܐ̱ܡ̣ܼܪ ܠܶܗ ܡܰܠܦܳܢܐ ܣܰܥܕܝ̣. 

ܠܶܫܳܢܳܐ ܟܬ̣ܳܒܳܢܳܝܐ: ܥܰܠ ܗ̄ܘ ܠܶܫܳܢܳܐ ܟܬ̣ܳܒܳܢܳܝܐ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܥܒܶܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘܟܰܐ ܐ̱ܡ̣ܼܪ ܠܶܗ: ܟܬܺܝܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܬܰܚܘ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܥܰܬܶܩ ܡܗ̄ܘ ܕܳܪܳܐ ܕܰܚܰܡܫܳܐ ܒܬ݂ܶܪ ܡܶܢ̱ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܶܫ ܠܳܐ ܚܙܶܐ ܠܰܢ ܘܠܐ ܡܰܛܝ̣ ܠܐܝ̣ܕܰܝ̈ܢܰܐ. ܗ̱ܝ̣ ܟܬ̣ܰܒ̣ܬܐ ܕܡܰܛܝܳܐ ܠܐܝ̣ܕ̈ܳܬ̣ܰܝܢܰܐ ܡܗ̱ܘ ܕܳܪܳܐ ܕܰܚܰܡܫܐ، ܟܳܡܰܚܘܝܳܐ ܕܗܶܫ ܗ̄ܝ ܨܘܪܬܐ ܕܗ̄ܝ ܟܬ̥ܰܒ̥ܬܐ ܒܗ̄ܘ ܠܶܫܳܢܳܐ ܟܬ̣ܳܒܳܢܳܝܐ ܠܳܐ ܟܰܡܺܝܠܳܐ ܗ̄ܘܰܐ. ܘܺܝܕ̥ܺܝܥܳܐ ܝܳܐ ܣܬܶܝ ܕܢܳܫܳܐ ܠܰܝܒܶܗ ܕܐܳܕ̥݄ܥ ܐܰܝܕܰܪܒܳܐ ܡܶܩܪܶܐ ܗ̄ܘܰܐ ܡܶܩܕ̱ܡ. ܡܰܬ݂ܠܳܐ، ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ܆ ܐܰܝܕܰܪܒܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܗ̄ܘܰܝ ܠܰܗ؟ ܩܳܪܶܝܢ ܗ̄ܘܰܝ ܠܰܗ ܒܰܝܬܳܐ؟ ܒܺܝܬܰܐ؟ ܒܶܝܬܰܐ؟ ܘܫܰܪܟܳܐ.  ܘܗܰܘܟ̥ܰܐ ܝܕ̥ܺܝܥܳܐ ܝܳܐ ܐܶܠܰܢ ܕܽܗ̄ܘ ܩܳܠܐ ܩܰܕ̱ܡܳܝܳܐ ܕܟܝ̣ܬܘܶܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܘܫܶܪܫܳܢܳܝܳܐ ܕܗ̄ܘ ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܘܪܝܝܐ ܟܬ̣ܳܒܳܢܳܝܐ ܠܳܐ ܦܰܝܫ ܒܰܚّܰܝ̈ܶܐ، ܐ̱ܡ̣ܼܪ ܠܶܗ ܡܰܠܦܳܢܐ ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܣܰܥܕܝ̣.

ܡܰܗ̄ܘܟ̥ܰܐ ܣܬܶܐ ܟܺܝܬ ܣܢܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܓ̣ܰܠܰܒܶܐ ܕܝܳܠܦܺܝܢܰܐ ܗ̄ܘ ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܘ̣ܪܝܳܝܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܕܟܝ̣ܬܝܐ ܚܰܝܳܐ ܒܗ̄ܘ ܩܳܠܰܝܕܶܗ، ܘܡܰܠܦܺܝܢܰܐ ܠܶܗ ܠܰܛ̈ܠܳܝܶܐ ܕܽܗ̄ܘ ܥܰܡܰܝܕܰܢ. ܟܳܢܳܦ̣ܼܠ ܘܳܠܝ̣ܬ̣ܐ ܪܰܒܬ̣ܐ ܥܰܠ ܟܘ̣ܠܰܢ ܐܰܚܢܰܐ ܕܟܳܕܥܝ̣ܢܰܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ، ܡܐܳܥܕܐ ܟܠܳܙܶܡ ܕܡܫܰܪܶܢܰܐ ܘܕܣܰܝܡܺܝܢܰܐ ܠܶܗ ܡܠܽܘ̈ܐܶܐ ܠܰܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܡܰܕܪܰܫܬܐ، ܐܰܘܟܝ̣ܬ̣ ܠܰܣܶܕܪ̈ܶܐ ܫܰܪ̈ܘܳܝܶܐ، ܘܠܰܣܶܕܪ̈ܶܐ ܡܶܨ̈ܥܳܝܶܐ ܘܠܰܣܶܕܪ̈ܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ، ܘܗܳܠ ܠܗ̄ܘ ܒܶܝܬ݂ ܨܰܘܒܳܐ. ܗ̄ܘ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܠܰܝܬܝܳܐ ܚܰܝܳܐ، ܠܰܬܝܳܐ ܠܶܫܳܢܐ ܕܥܰܡܳܐ ܚܰܝܳܐ ܣܬܶܝ. ܐܶܠܳܐ ܗ̄ܘ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܛܘܪ̈ܥܰܒܕܝ̣ܢ ܚܰܝܳܐ ܝܳܐ، ܘܟܝܬ ܠܰܢ ܣܰܒܪܐ ܕܡܰܚܶܢܰܐ ܠܶܗ ܒܟܬ̣ܰܒ̣ܬܐ ܘܕܡܰܩܘܶܢܰܐ ܠܶܗ ܒܗ̱ܘ ܡܰܡܠܠܐ ܣܬܶܝ، ܘܟܰܐܠܶܗ ܐܳܥܕܳܐ ܡܫܰܪܶܐ ܠܰܢ، ܐ̱ܡܶܪ ܠܶܗ ܡܰܠܦܳܢܐ ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܳܐ.  

ܡܰܬ̣ܠܐ: ܡܰܠܦܳܢܐ ܣܰܥܕܝ̣، ܡܰܚܘܶܐ ܠܶܗ ܠܰܢ ܗ̄ܘ̣ ܟܬ̣ܳܒ̣ܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܕܝܰܬܝܩܝ ܚܕܰܬܐ، ܕܗܺܝܝܶܗ ܕܶܡܬܰܪܓܰܡ ܠܶܗ ܘܕܟܬܝܒ̣ ܠܶܗ ܒܰܗ̄ܢ ܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܐ ܣܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܐ ܘܒܠܶܫܳܢܐ ܕܛܘܪ̈ܥܒܕܝ̣ܢ. ܗ̱ܘ̣ ܟܬ̣ܳܒ̣ܐ ܛܒܝ̣ܥ ܘܟ̣ܕ ܟܳܚܳܙܶܝܬܘ̣ ܠܶܗ، ܟܰܐܠܶܗ ܗ̱ܘ ܟܬ̣ܒ̣ܐ ܒܐܝ̣ܕ̈ܳܬ̣ܰܝܢܰܐ. ܘܐ̱ܡܶܪ ܠܶܗ ܣܬܶܝ ܕܡܰܥܒܰܪ ܠܶܗ ܡܢܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬ݂ܳܐ ܡܗ̄ܘ ܟܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܕܝܰܬܝ̣ܩܝ̣ ܥܰܬܶܩܬܐ ܠܽܗ̄ܘ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܛܘܪ̈ܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܐܳܥܕܐ ܟܝ̣ܒܰܢ ܕܐܶܡܝ̣ܢܰܐ ܡܬܰܚܰܡܠܰܢ ܗ̱ܘ ܐܶܣܟܝ̣ܡܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܕܛܘܪ̈ܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܐܶܠܐ ܒܕܰܥܬܝ̣ܕ ܣܬܶܝ ܓ̣ܼܕܗܳܘܶܐ ܬܘܪ̈ܳܨܐ ܒܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܰܝܕܰܢ، ܟ̣ܶܕ ܟܳܗ̄ܘܶܐ ܒܰܠܶܫܢ̈ܐ ܚܪ̈ܢܶܐ ܟܘ̣ܠܶܗ. ܟܘ̣ܠ ܡܶܕܶܐ ܒܰܚܕܳܐ ܢܰܩܠܰܐ ܠܐ ܟܳܗ̄ܘܶܐ، ܐ̱ܡ̣ܼܪ ܠܶܗ ܡܰܠܦܳܢܐ ܣܰܥܕܝ̣.

ܒܳܬ̣ܰܪܟܶܐ ܗܰܘܺܝ̣ ܕܘܪܳܫܐ ܘܣܘ̣ܘܳܕܐ ܥܰܡ ܫܘ̣̈ܐܠܐ ܘܦܘ̣ܢܳܝ̈ܐ ܚܕܳܪ ܗ̄ܘ̣ ܬܘ̣ܪܓܳܡܐ ܘܗ̄ܘ̣ ܫܒܝ̣ܠܐ ܚܰܕܬ̣ܐ ܥܰܠܗ̄ܘ̣ ܬܶܩܪܺܝܳܐ ܕܗ̄ܘ ܠܶـܫܳܢܳܐ ܣܘ̣ܪܝܝܐ ܕܛܘܪ̈ܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܐܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܡܛܰܝܒ̈ܐ ܟܘ̣ܠܶܗ̣ ܒܗ̱ܘ̣ ܪܶܢܝܐ ܕܡܰܠܦܳܢܐ ܣܰܥܕܝ̣ ܗ̄ܘܶܢ، ܐܶܠܐ ܡܶܩܰܐ ܕܐܳܬ̣ܶܐ ܡܶܢܰܢ ܟܳܠܳܙܶܡ ܕܡܰܦܫܛܝ̣ܢܰܐ ܗ̄ܘ̣ ܩܶܪܝܳܢܐ ܕܗ̄ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܕܛܘܪ̈ܥܰܒܕܝ̣ܢ ܗܶܫ ܙܶܕ ܡܰܗ̄ܘܟ̣ܰܐ، ܘܟܡܳܐ ܕܡܰܨܝܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܩܰܪܺܝܒ݂ܳܐ ܠܽܗ̄ܘ ܠܶܫܳܢܳܐ ܟܬ̣ܳܒܳܢܳܝܐ، ܐ̱ܡܶܪ ܠܗ̄ܶܢ ܐܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ.

ܬܘ̣ܪܓܳܡܐ ܒܗ̱ܘ ܚܘܕܪܐ ܐܬ̣ܘܪܳܝܐ ܕܣܘܕܶܪܬܶܠܝܶܐ.

ܒܗ̱ܘ̣ ܝܰܘܡܐ ܩܰܕ̱ܡܳܝܐ ܕܗ̱ܘ ܠܘ̣ܡܳܕܐ ܒܬ̣ܪ ܡܗ̱ܝ̣ ܚܫܰܡܬܐ ܡܛܰܝܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܢ ܬܘܪܓܳܡܐ ܥܰܠ ܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘ̣ܪܝܝܐ ܕܛܘܪ̈ܥܰܒܕܝ̣ܢ ܠܰܗ̄ܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܥܰܬܝ̣ܩ̈ܐ ܡܳܪ̈ܰܝ ܚܘ̣ܒܐ ܘܰܛܢܳܢܐ ܒܚܰܩܠܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܝܐ، ܒܗ̱ܘ ܚܘܕܪܐ ܐܬ̣ܘܪܳܝܐ ܕܣܘܕܶܪܬܶܠܝܶܐ. ܗ̱ܘ̣ ܬܘܪܓܳܡܐ ܡܫܰܪܶܐ ܠܶܗ ܒܗ̱ܝ̣ ܫܳܥܬܐ ܬܡܳܢܶܐ ܘܦܶܠܓܶܐ ܕܰܒܪܰܡܫܐ. ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܣܰܥܕܝ̣ ܗܽܒ̣ܠܶܗ ܬܘ̣ܪܓܳܡܐ ܥܰܠ ܗ̱ܘ̣ ܫܒܝ̣ܠܐ ܚܰܕ̱ܬ̣ܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܕܛܘܪ̈ܥܒܕܝܢ، ܒ̣ܼܬ̣ܼܪ ܗܰܘܺܝ̣ ܕܘܪܳܫܐ ܥܰܠ ܗ̱ܘ ܫܒܝ̣ܠܐ ܕܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܕܗ̱ܘ ܡܰܡܠܠܐ ܕܛܘ̣ܪ̈ܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܠܗ̱ܘ̣ ܬܘ̣ܪܓܳܡܰܢܐ ܚܰܕ̣ܼܪ ܡܶܢܝܳܢܐ ܪܰܒܐ ܡܰܢ̱ ܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܥܰܬܝ̣ܩ̈ܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܘܡܰܫܦܰܥ ܠܰܢ ܠܰܠܝܐ ܒܰܣܝ̣ܡܐ ܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܐ.

ܐܰܣܝ̣ܪܝܰܐ ܬܶܦܝ̣ ܣܬܶܝ ܚܰܕܝܪ̈ܺܝ̣ ܬܰܡܳܐ ܘ̣ܼܓܪܶܫܶܗ ܗ̱ܘ̣ ܬܘ̣ܪܓܳܡܐ ܠܗ̱ܘ  ܬܶܠܶܦܝ̣ܙܝܘܢ  ܠܰܫܰܢ ܕܦܳܪܣܝ̣ ܠܶܗ ܥܰܠ ܗ̱ܘ ܥܰܡܐ ܟܘ̣ܠܶܗ ܒܗܘ̣ ܬܶܠܶܦܝ̣ܙܝܘ̣ܢ. ܟܳܡܩܰܪܒ̣ܝ̣ܢ̈ܰܐ ܬܰܘܕܝ̈ܳܬ̣ܐ ܠܗ̱ܘ̣ ܚܘܕܪܐ ܐܬ̣ܘܪܝܐ ܕܣܘܕܶܪܬܶܠܝܶܐ ܕܶܡܛܰܝܰܒܰܠܠܰܢ ܗ̱ܘ̣ ܚܘܕܪܐ ܕܶܡܕ̣ܰܝܰܦܰܠܠܰܢ ܩܗܘ̣ܬܐ ܘܚܰܠܝܘ̣ܬ̣ܐ.

ܝܰܘܡܐ ܕܰܬܪܺܝܢ:

ܐܳܘܣܰܐ ܣܘܶܢܣܘܢ: ܗ̄ܽܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝ ܕܗ̱ܘ ܠܘ̣ܡܳܕܐ ܒܨܰܦܪܐ ܡܶܫܓ̣ܶܠܰܗ̇ ܗ̱ܝ ܐܳܘܣܰܐ ܣܘܶܢܣܘܢ، ܡܕܰܒܪܳܢܝ̣ܬ̣ܐ ܕܰܠܶܫܳܢ̈ܐ ܐܶܡܗܳܝ̈ܐ ܒܗ̱ܝ̣ ܟܰܪܟ̣ܘ̣ܬܐ ܕܠܝ̣ܢܫܳܦ̇ܝ̣ܢܓ، ܗܽܒ̣ܠܰܗ̇ ܡܰܘܕܥܳܢܘ̣ܬ̣ܐ ܪܘܝܚܬܐ ܥܰܠ ܗ̱ܘ ܛܶܟܣܐ ܕܗ̱ܘ ܝܘ̣ܠܦܳܢܐ، ܘܥܰܠ ܗ̄ܝ̣ ܐܰܝܟܰܢܳܝܘ̣ܬ̣ܐ ܕܰܠܶܫܳܢ̈ܐ ܐܶܡܗܳܝ̈ܐ ܘܥܰܠ ܗ̄ܰܫܽܘܚܠܳـܦ̈ܐ ܕܟܳܗ̄ܘܶܢ ܒܗܝ̣ ܡܕܝ̣ܢ̱ܬܐ ܕܠܝ̣ܢܫܘܦ̇ܝ̣ܢܓ.

ܦ̇ܝ̣ܘܬܶܪ: ܦ̇ܝ̣ܘܬܶܪ ܕܟܶܝܬܝܳܐ ܚܰܕ̱ ܡܰܢ̱ ܡܫܰܐܠܐ ܒܗ̱ܝ ܚܘ̣ܓܬ̣ܐ ܥܶܠܳܝܬܐ ܕܰܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܐ ܕܥܰܠ  ܐܰܕܰܦ̈ܐ ܕܰܠܶܫܳܢ̈ܐ ܐܶܡܗܳܝ̈ܐ ܒܗ̄ܘ ܣܘܶܝܕ،  ܡܰܘܕܰܥ ܠܶܗ ܡܶܢ̱ ܚܙܰܝܬܐ ܡܳܬ̣ܳܢܳܝܬܐ ܥܰܠ ܗ̄ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܘܗܽܒ̣ ܠܶܗ ܡܰܘܕܥܳܢܘ̣ܬ̣ܐ ܥܰܠ ܗ̱ܘ ܛܶܟܣܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܡܰܠܳܦܘ̣ܬ̣ܐ ܘܦܘ̣ܣܩܳܢ̈ܐ ܬܰܪ̈ܒܝ̣ܬ̣ܳܢܳܝܐ ܚܰܕ̱̈ܬ̣ܐ ܠܗ̱ܘ ܝܘ̣ܬ̣ܪܳܢܐ ܕܰܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ ܘܕܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܘܕܝ̣ܠܳܢܳܐܝ̣ܬ̣ ܐܰܢܘܩܙ̈ܐ ܕܟܝܬ ܠܗ̄ܶܢ ܐܰܣܝ̣ܪܘ̣ܬ̣ܐ ܒܰܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ ܕܗ̄ܰܢ ܢܘ̣ܟ̣ܪ̈ܳܝܐ ܕܟܳܡܶܫܬܰܘ̈ܬܦܝ̣ ܒܰܗܶܪ̈ܓܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ.

ܡܰܠܦܳܢܐ ܥܰܙܝ̣ܙ ܬܶܙܶܠ

ܡܰܠܦܳܢܐ ܥܰܙܝ̣ܙ ܬܶܙܶܠ، ܗ̱ܘ̣ ܬܽܘܪܓܳܡܰܝܕܶܗ ܗܰܘܺܝ̣ ܥܰܠ: ܡܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܥܰܡܳܝܐ ܠܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܟܬ̣ܰܒ̣ܬܐ. ܡܟܳܢܘ̈ܳܬ̣ܐ، ܬܽܘܩܠ̈ܳܬ̣ܐ ܘܦܰܚ̈ܐ. ܥܰܠ ܫܘ̣ܚܠܳܦ̈ܐ ܐܘܠܨܳܝ̈ܐ ܒܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܡܰܡܠܠܐ. ܡܰܠܦܳܢܐ ܥܰܙܝ̣ܙ ܗܽܒ̣ܠܶܗ ܬܘܪܓܳܡܐ ܣܰܓܝ̣ ܥܰܬܝ̣ܪܐ ܥܰܠ  ܐܰ ܫܶܪ̈ܫܐ ܕܰܡ̈ܶܠܐ ܕܟܳܡܝ̣ܬܰܦܠܚ݀ܝ̣ ܒܓܰܘܶܗ ܕܰܠܶܥܙ̈ܐ ܦܪ̈ܝ̣ܫܐ ܕܗ̱ܘ ܡܰܡܠܠܐ ܕܛܘܪ̈ܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܡܰܠܦܳܢܐ ܥܰܙܝ̣ܙ ܬܶܙܶܠ ܗܽܒ̣ ܠܶܗ ܬܘܪ̣ܓܳܡܐ ܓ̣ܰܠܰܒܶܐ ܡܰܗܘܝܳܢܐ ܘܡܰܘܬ̣ܪܳܢܐ ܠܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܕܡܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܗ̄ܶܢ ܒܗ̱ܘ̣ ܠܘ̣ܡܳܕܐ. ܘܡܙܰܗܰܪ ܠܶܗ ܠܰܢ ܣܬܶܝ ܠܰܫܰܢ ܕܶܡܥܰܬ̣ܪ̈ܝ̣ܢܰܐ ܘܕܡܰܢܕܦܝ̣ܢܰܐ ܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܰܝܕܰܢ ܕܗ̱ܘ̣ ܡܰܡܠܠܐ، ܟܳܢܳܦܶܠ ܫܩܳܠܛܰܥܢܐ ܪܰܒܐ ܐܰܥܠܰܝܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐ ܐܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܕܡܶܬ̣ܚܰܫܚܝ̣ܢܰܐ ܒܰܡ̈ܶܠܐ ܣܘ̣ܪ̈ܝܝܐ ܘܠܐ ܡܚܰܠܦܝ̣ܢܰܐ ܠܗ̄ܶܢ ܒܰܡ̈ܶܠܐ ܢܘ̣ܟ̣ܪ̈ܳܝܐ، ܘܗܰܘܟ̣ܐ ܣܰܝܡܝ̣ܢܰܐ ܠܶܗ ܥܝܳܕܐ ܣܰܐ ܝܳܠܘ̣ܦܰܝܕܰܢ ܣܬܶܝ. ܡܰܠܦܳܢܐ ܬܶܙܶܠ، ܟܝܬܠܶܗ ܫܒܝ̣ܠܐ ܕܡܰܡܠܠܐ ܣܩܝ̣ܠܐ ܘܫܰܦܝ̣ܪܐ، ܘܟܳܡܰܦܗܶܡ ܗ̄ܰܢ ܢܳܫ̈ܶܐ ܕܟܳܫܳܡܥ̈ܝ̣ ܐܰܥܠܶܗ ܒܰܙܢܐ ܦ̇ܕܰܓܽܘܓܳܝܐ ܓ̣ܰܠܰܒܶܐ ܛܳܒ̣ܐ. ܗ̱ܘ ܥܙܝܙ ܒܰܠܶܫܳܢ̈ܐ ܫܝ̣ܡܳܝ̈ܐ ܕܝ̣ܠܳܢܳܐܝܬ̣ ܒܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘ̣ܪܝܳܝܐ ܡܒܰܚܢܳܢܐ ܘܰܡܒܰܩܪܳܢܐ ܣܳܦܩܐ ܘܡܗܝ̣ܪܳܝܐ.، ܒܗ̱ܝ ܡܶܬܕܝ̣ܠܳܢܘ̣ܬ̣ܰܝܕܶܗ ܒܗ̱ܘ̣ ܚܰܩܠܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܘܪܝܳܝܐ. ܐܝ̣ܢܰܩܠܰܐ ܕܗ̱ܘ ܥܰܙܝ̣ܙ ܕܟܳܒܶܐ ܬܘ̣ܪ̈ܓܳܡܐ، ܒܰܣ ܚܰܕ̱ ܟܳܒܳܥ ܕܫܳܡܰܥ ܐܰܥܠܶܗ، ܘܚܰܕ̱ ܠܐ ܟܳܦܳܪܶܩ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗ̱ܘ ܙܰܒܢܐ ܟܳܫܳܦܶܥ ܗܰܘܟ̣ܰܐ ܟ̣ܰܝ̣ܶܦܐ. ܢܳܩܘ̣ܨ̈ܐ ܢܶܝ ܐܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܟܰܫܝ̣ܪ̈ܐ ܒܗ̱ܘ̣ ܕܘܡܝܰܝܕܶܗ ܒܰܝܢ ܗ̱ܘ ܥܰܡܰܝܕܰܢ.

ܕܘܪ̈ܫܐ: ܗܰܘܺܝ̣ ܡܰܡ̈ܠܠܐ ܘܣܘ̣ܘܳܕ̈ܐ ܥܰܡ ܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ ܘܫܘ̣ܚܠܳܦ ܪ̈ܶܥܝܳܢܐ ܘܢܶܣܝܳܢ̈ܐ ܚܕܳܪ ܐܰܫܘ̣̈ܐܠܐ ܕܗܘ̣ ܝܘ̣ܠܦܳܢܐ ܒܰܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܐ ܕܗ̱ܘ ܣܘܶܝܕ. ܐܰܝܟܰܢܳܝܘ̣ܬ̣ܐ ܕܽܗ̄ܘ̣ ܝܘ̣ܠܦܳܢܐ ܕܗ̄ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܒܰܐ ܟܰܪ̈ܟܐ ܘܐܰܩܶܛܪ̈ܐ ܕܟܳܐ ܠܳܩܺܝ̣ܢܰܐ ܒܗ̄ܘ̣ ܬܶܘܠܺܝ̣ܦܐ ܘܰܥܶܠܠ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܟܳܐ ܡܐܰܥܒܕ̈ܺܝ ܥܰܠܗ̄ܘ̣ ܝܘ̣ܠܦܳܢܐ ܕܗ̄ܘ̣ ܢܰܥܝ̣ܡܐ. ܒܽܗ̄ܘ ܟܽܘܢܳܫܳܐ ܕܽܗ̄ܘ ܡܰܡܠܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܚܰܙܺܝ ܕܰܟܰܪ̈ܟ݂ܶܐ ܕܚܶܕܶܪ ܣܬܽܘܟܗܽܘܠܡ ܠܰܬܬܶܗ ܡܟܳܢܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܛܳܒ̣̈ܳܬ݂ܳܐ ܟ݂ܶܕ ܗ̄ܰܟܰܪ̈ܟ݂ܶܐ ܚܪ̈ܶܢܶܐ. ܚܙܶܐ ܠܰܢ ܕܟܝ̣ܬ ܣܢܝ̣ܩܘ̣ܬ̣ܐ ܪܰܒܬ̣ܐ ܥܰܠ ܡܠܘ̈ܐܐ ܡܰܕܪ̈ܰܫܬܳܢܳܝܐ ܚܰܕ̱̈ܬܐ ܕܟܝ̣ܬܢ̈ܐ ܕܳܪ̈ܳܢܳܝܐ ܕܟܳܠܳܚܡܺܝ ܠܗ̄ܘ̣ ܥܘ̣ܡܪܐ ܕܗ̄ܘ̣ ܢܰܥܝ̣ܡܐ.

ܡܠܘ̈ܐܐ

ܟܘ̣ܠܰܢ ܡܐܰܘܝ̈ܐ ܗ̄ܘܰܝܢܰܐ ܥܰܠ ܗ̄ܝ̣ ܒܨܝ̣ܪܘ̣ܬ̣ܐ ܕܟܺܝܬ ܠܰܢ ܒܰܡܠܽܘ̈ܐܶܐ ܦܶܕܰܓܽܘ̈ܓܳܝܐ ܕܟܳܡܗܰܠܟܝ̣ ܥܰܡ ܗ̄ܽܘ ܝܘ̣ܠܦܳܢܐ ܕܰܕܝܰܘܡܰܐ ܒܣܘܶܝܕ. ܗ̄ܝ̣ ܡܫܰܐܠܘ̣ܬ̣ܰܝܕܰܢ ܕܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܝܳܐ ܕܶܡܫܰܪܝ̣ܢܰܐ ܒܗ̣ܘ ܣܝܳܡܐ ܕܰܡܠܘ݂̈ܐܐ ܕܳܪ̈ܳܢܳܝܐ ܡܰܕܪ̈ܰܫܬܳܢܳܝܐ ܚܰܕ̱̈ܬ̣ܐ. ܐܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܕܣܰܝܡܝ̣ ܡܠܘ̈ܐܐ ܐܰܘ ܟܬ̣ܒ̈ܐ ܒܗ̄ܘ̣ ܠܶܥܙܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ ܘܡܶܕ ܟܰܡܝ̣ܠܝ̣ ܟܳܠܳܙܶܡ ܕܶܡܫܰܕܪܶܝܢܢܰܐ ܢܶܝ ܠܡܰܠܦܳܢܐ ܥܒܶܕ ܡܫܝܚܳܐ ܣܰܥܕܝ̣ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܥܰܙܝ̣ܙ ܬܶܙܶܠ ܠܰܫܰܢ ܨܘ̣ܚܳܚܳܐ ܘܬܺܘܪܳܨܐ. ܘܰܡّܰܠܦܳܢ̈ܐ ܕܶܡܫܰܪܶܝܢ ܒܗ̄ܘ̣ ܬܶܩܪܺܝܳܐ ܕܗ̄ܘ̣ ܠܶܥܙܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ ܟܳܠܳܙܶܡ ܕܶܡܗܰܠܟ̣ܺܝ ܘ݄ܕܡܰܘܠܦܝ ܥܰܠ ܚܰܕ̱ ܫܒܝ̣ܠܐ، ܘܠܳܐ ܟܘ̣ܠ ܚܰܕ̱ ܣܳܝܶܡ ܟ̣ܶܕ ܕܽܗ̄ܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܳܐܒܶܥ.

ܐܺܝܢܰܩܠܰܐ ܕܣܰܝܡܝ̣ܢܰܐ ܘܕܶܡܛܰܝܒܝ̣ܢܰܐ ܡܠܘܐܐ ܡܶܕܶܐ، ܟܳܠܳܙܶܡ ܕܡܰܚܬܝ̣ܢܰܐ ܒܳܠܐ ܥܰܠ  ܗ̄ܰܟܰܝܠ̈ܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܝܐ، ܥܰܠ ܕܒܰܠّܶܫܳܢ̈ܶܐ ܫܺܝ̈ܡܳܝܶܐ ܟܺܝܬ ܟܰܝ̈ܠܶܐ ܘܟܺܝܬ ܫܶܪ̈ܫܶܐ، ܡܰܗ̄ܘܟ݂ܰܐ ܟܘ̇ܠ ܐܶܫܡܳܐ ܕܶܡܫܰܪܶܐ ܒܳܐܬ݂ܽܘܬ݂ܐ ܪܰܟܺܝܟ݂ܬܳܐ ܠܰܝ̱ܬܝܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܒܗ̄ܘ ܫܶܪܫܳܐ. ܡܰܬ̣ܠܐ: ܟܽـܘܠ ܫܽܘܐܠܳܐ ܕܶܡܫܰܪܶܐ ܒܶܐܣܳܪܳܐ ܓܠܳܙܶܡ ܕܽܗ̄ܘ ܐܶܣܪܳܐ ܘܽܗ̄ܘ ܫܽܘܐܠܳܐ ܕܡܺܝܬܰܣܪ̈ܺܝ ܒܶܚܕ̈ܕܶܐ. ܟ̣ܶܕ، ܡܰܢ ܗܘ݂ ـ ܡܰܢܝܳܐ، ܡܶܢ ܗܳܟ݂ܰܢ ـ ܡܰܗ̄ܘܟ݂ܰܐ، ܡܶܢ ܩܕܳܡ ـ ܡܶܩ݄ܕ̱ܡ ܘܫܰܪܟܐ.

ܒܶܝܬ̣ܕܰܦܐ

ܗܰܘܺܝ̣ ܣܬܶܝ ܕܘ̣ܪܳܫܐ ܘܡܰܡܠܠܐ ܥܰܡ ܣܬܘ̣ܪܝܐ ܥܰܠ ܗ̄ܝ̣ ܕܰܦܐ ܕܗ̄ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܟܝܬ ܠܰܢ ܒܗ̄ܘ̣ ܢܰܘܠܐ. ܐܰܝܕܰܪܒܳܐ، ܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܐ ܟܺܝ̣ܒܰܢ ܕܶܡܛܰܘܪܺܝ̣ܢܰܐ ܗ̄ܝ̣ ܕܰܦܰܝܕܰܢ ܠܰܫܰܢ ܕܗܳܘܝܐ ܙܶܕ ܡܰܘܬ̣ܪܳܢܝ̣ܬ̣ܐ ܠܗ̄ܘ̣ ܝܘ̣ܠܦܳܢܐ. ܟܳܕܥܺܝܢܰܐ ܕܟܶܝܬ ܠܰܢ ܒܨܝ̣ܪܘ̣ܬ̣ܐ  ܓ̥ܰܠܰܒܶܐ ܒܗ̄ܝ̣ ܕܰܦܐ، ܡܰܗ̄ܘܟ̣ܐ ܗ̄ܝ̣ ܟܳܬ̣ܽܘ̣ܒܽܘ̣ܬ̣ܳܐ ܛܠܶܒ ܠܰܗ̇ ܡܰܐ ܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܒܗ̄ܘ ܢܳܩܘ̣ܨܳܐ ܕܟܘ̣ܠ ܝܰܪܚܐ ܟܘ̣ܠ ܡܰܠܦܳܢܐ ܕܶܡܫܰܕܶܪ ܚܕܳܐ ܟܬ̣ܰܒ̥ܬܳܐ ܠܗ̄ܝ̣ ܕܰܦܐ. ܥܰܡ ܚܕܕ̈ܐ ܟܝ̣ܒܰܢ ܕܶܡܛܰܘܪܝ̣ܢܰܐ ܗ̄ܝ̣ ܕܰܦܰܝܕܰܢ ܠܗ̄ܘ̣ ܝܘ̣ܬ̣ܪܳܢܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܐ ܕܝ̣ܕܰܢ. ܥܰܡ ܚܒܳܠ، ܗܳܠ  ܐܳܥܕܐ ܣـܛܰܪ ܡܶܢ̱ ܟܡܳܐ ܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܟܬܝ̣ܒ̣̈ܳܬ̣ܐ ܠܐ ܐܰܬܝ̣ ܠܰܢ. 

ܚܘ̣ܬ̣ܡܳܐ

ܠܦܘ̣ܬ̣ ܐܰ ܕܘ̣ܪ̈ܫܐ ܚܰܪ̈ܳܝܶܐ ܕܗܰܘܶܝܢ ܒܗ̱ܘ̣ ܫܘ̣ܠܳܡܐ ܥܰܠ ܗ̄ܘ̣ ܠܘ̣ܡܳܕܰܝܕܰܢ ܕܗ̄ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ، ܐܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܟܘ̣ܠܠܶܗ ܦܨܝ̣ܚܳܝ̈ܶܐ ܘ݄ܬ̣ܢܺܝ̣ܚܳܝ̈ܶܐ ܗ̄ܘܶܝܢ ܥܠܰܗ̄ܘ ܙܢܳܐ ܕܗ̄ܘ̣ ܛܘ̣ܝܳܒܐ ܕܰܬܘ̣ܪ̈ܓܳܡܶܐ ܘܥܰܠ ܗ̄ܰܢ ܢܘ̣ܩܙ̈ܐ ܘܥܰܠ ܐܰ ܫܘ̈ܐܠܐ ܘܥܰܠ ܗ̄ܘ ܫܒܺܝܠܳܐ ܕܰܣܘ̣̈ܘܳܕܐ ܘܕܰܕܘ̣ܪ̈ܫܐ ܕܗܰܘܶܢ ܒܗ̄ܘ̣ ܠܘ̣ܡܳܕܐ. ܥܰܠ ܕܗ̄ܰܬܘܪ̈ܓܳܡܐ ܒܰܣܝ̣ܡ̈ܐ ܡܗܰܘܝ̈ܢܐ ܘܡܰܘܬ̣ܪ̈ܢܐ ܘܰܝܢ̈ܶܝ، ܠܐ ܡܰܠܚܰܩܠܰܢ ܕܡܰܝܕܺܝـܢܰܐ ܐܰܫܘ̣̈ܐܠܐ ܟܘ̣ܠـܠܶܗ ܕܟܶܝܬܗ̱ܘܳܐ ܒܗ̱ܝ̣ ܬܰܚܪܰܙܬܐ.

ܐܰܚܢܰܐ ܣܬܶܝ ܡܗ̱ܘ̣ ܓܰܒܐ ܕܗ̱ܝ ܟܳܬ̣ܘ̣ܒܘ̣ܬ̣ܐ ܥܰܡ ܐܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܕܡܶܫܬܰܘܬܰܦ̈ܐ ܒܗ̱ܘ̣ ܠܘ̣ܡܳܕܰܢܳܐ ܟܳܡܩܰܪܒܝ̣ܢܰܐ ܬܰܘܕ̈ܝܳܬ̣ܐ ܠܶܒܶܢܳܝ̈ܳܬ̣ܐ ܠܡܰܠ̈ܦܳܢܐ ܡܝܰܩܪ̈ܐ ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܣܰܥܕܝ̣ ܘܥܰܙܝ̣ܙ ܬܶܙܶܠ، ܥܠܰ  ܐܰܬܘ̣ܪ̈ܓܳܡܐ ܒܰܣܝ̣̈ܡܐ ܘܡܰܗܶܘܝܳܢ̈ܐ ܕܥܰܠܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘ̣ܪܝܝܐ ܕܛܘܪ̈ܥܒܕܝ̣ܢ. ܬܰܘܕܝ̣ ܣܬܶܐ ܠܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܟܘ̣ܠܠܶܗ ܕܡܶܫܬܰܘܬܰܦ̈ܐ ܒܗ̱ܘ̣ ܠܘ̣ܡܳܕܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܰܕܫܰܢ̱ܬܐ. ܘܒܣܰܒܪܐ ܕܚܳܙܶܝܢܰܐ ܚܕܕ̈ܐ ܒܗ̱ܘ̣ ܠܘ̣ܡܳܕܐ ܗ̱ܝ̣ ܫܰܢܬܐ ܕܐܳܬ̣ܝܐ. ܒܰܫܪܳܪܐ ܡܰܠܦܳܢܐ ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܣܰܥܕܝ̣، ܣܶܡ ܠܶܗ ܫܘ̣ܓ̣ܠܐ ܓ̣ܰܠܰܒܶܐ ܪܰܒܐ ܒܗ̱ܘ ܚܰܩܠܐ ܕܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܛܘܪ̈ܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܟܳܡܗܰܢܶܢܰܐ ܠܶܗ ܗ̱ܘ ܟܘ̣ܫܳܪܐ ܒܰܦܘ̣ܠܚܳܢܰܝܕܶܗ..

ܟܳܬ̣ܘ̣ܒܘ̣ܬ̣ܐ: ܫܡܥܘܢ ܒܪܡܥܢܐ ܘܐܦܪܝܡ ܓ̰ܰܐܢ.