Vi skriver åttonde mars 2009 och måste än en gång konstatera att inte heller inför detta års firande har vi nått en värld där kvinnor och män har lika makt att forma samhället och sina liv. Inte i världen, inte i Sverige, inte heller i assyriska föreningslivet. Med stundande årsmöten får vi chansen att agera för att assyriska föreningsaktiva kvinnor och män ska ha lika makt och möjligheter.

Jämställdhet skrivs in som mål och vision i policyn och värdegrunder i allt från regeringar och företag, till föreningar och familjer. Jämställdhet tycks vara ”det där bra” som alla strävar efter men som ”är svårt att uppnå” och kommer att låta sig dröja eftersom det ”tar tid”.

Det må ta tid att uppnå en värld där kvinnor och män är jämlika. All samhällsförändring och social utveckling tar tid. Idéerna om demokratin föddes för några tusen år sedan. Ändock ägnar vi oss fortfarande åt att utveckla och värna om demokrati som styrelseskick och ordning. På samma sätt är jämställdhet ett skick och en ordning vi ständigt måste sträva efter och aktivt jobba för. Så vad kan vi göra?

En mängd saker förstås. FN har i 30 år uppmuntrat till positiv särbehandling och kvotering för att nå jämställdhetspolitiska mål snabbare. I FN:s konvention om avskaffandet av all form av diskriminering av kvinnor* (Convention of elimination of all forms of discrimination of women, CEDAW) som antogs i generalförsamlingen 1979 står det att läsa:

”Konventionsstaternas vidtagande av tillfälliga, särskilda åtgärder för att påskynda faktiskt jämställdhet mellan kvinnor och män ska inte betraktas som diskriminering enligt denna konvention, men får inte medföra ett bibehållande av olikvärdiga eller skilda normer; dessa normer ska upphöra när jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling har uppnåtts.” (CEDAW, artikel 4)

FN uppmanar konventionsstaterna att använda sig av tillfälliga åtgärder i större utsträckning än hittills för att uppnå jämställdhetspolitiska mål inom utbildning, arbetsmarknad och politik.

Dessutom finns mängder av forskning som visar att när beslutsfattande församlingar – oavsett om det är i en regering, i ett företag eller i en förening – inte domineras av män minskar diskrimineringen av kvinnor De osakliga löneskillnaderna mellan män och kvinnor är mindre i företag med hög andel kvinnor på chefspositioner. När kvinnor finns i ledningen – i företag och föreningar – är sexuella trakasserier mindre förekommande.

Assyriska föreningslivet har sedan dess bildande haft tungt överskott av män i styrelser och på maktpositioner. Den kartläggning* som Assyriska Kvinnoförbundet genomförde 2007 visar att Assyriska Riksförbundets styrelse har bestått av 92 % män 1977 – 2007 (ordinarie ledamöter). Assyriska Ungdomsförbundets styrelse har bestått av 68 % män 1984 – 2007 (ordinarie ledamöter). Än idag finns det lokalföreningsstyrelser och fotbollsstyrelser som består av 100 % män.

FN:s kvinnokonvention fyller i år 30 år. När vi skriver 8 mars 2009 vankas det årsmöten runt om i landet. Årsmötena är de fora där vi avgör om vårt assyriska föreningsliv ska fortsätta vara en plats där män har mer makt och möjligheter än kvinnor eller om vi ska bli föregångare i svenskt föreningsliv med jämställda styrelser och verksamheter.

Genom aktiva åtgärder, kraftfull handling och medveten jämställdhetsdiskurs och praktik bidrar det assyriska föreningslivet till att Sverige uppfyller sitt åtagande gentemot FN att kvinnor och män ska ha samma mänskliga fri- och rättigheter på alla livets områden.


FOTNOTER
1) Konventionen är juridiskt bindande för de länder som antagit den. Den är en av FN:s sju kärnkonventioner och ålägger stater ett ansvar att säkerställa jämställdhet genom aktiva åtgärder. 95 % av FN:s medlemsländer har antagit konventionen. Sverige var första landet att göra det 1980.

2) ”Det går framåt…” – rapport om könsfördelningen i de assyriska organisationerna i Sverige och den skeva könsfördelningens bakomliggande orsaker, Berolin Deniz, Assyriska Kvinnoförbundet, 2007. Finns att beställa gratis på Assyriska Kvinnoförbundets kansli info@assyrianwomen.com