Den tidigare publicerade artikeln ”Kristendomen vilar på assyrisk grund” av journalisten Augin Kurt har diskuterats flitigt. Det man tvistar om är om Guds bibliska namn Asher i det hebreiska uttrycket Ehyeh Asher Ehyeh (2:a Mos 3:13) kan härledas till den assyriske guden Ashur. Nu menar Kurt att bevis finns för att de två namnen var synonymer.

Min artikel Kristendomen vilar på assyrisk grund har lett till funderingar och diskussioner. Kritikerna efterlyser bokstaven waw för att låta sig övertygas. Men jag har nu hittat beviset i hur ordet Ashur stavades på 800-talet f Kr. Där finns ingen av vokalerna e eller u. Det stavades helt enkelt som AŠR. Den hebreiska stavningen är också utan waw.

En av ungdomarna som ställer sig tveksam är Ninos Badur. Han kan läsa klassisk assyriska och är insatt i hur man idag stavar ordet Ashur. Han menar att man inte utan vidare kan säga att Asher och Ashur är synonymer. Han tycker att bokstaven waw måste finnas där för att man ska kunna jämställa Asher och Ashur.

Både Ninos Badur och andra påpekar att ordet Asher på assyriska idag betyder tro mig. Därför kan det inte utan vidare härledas till Ashur, även om det en gång i tiden kan ha varit sprunget ur Guden Ashur, menar de.

 Den person som jag citerar i min artikel, Benjamin Daniali på AssyriaTimes.com, utgår från att Asher är samma sak som Ashur. Men han förklarar inte närmare varför han gör kopplingen. Troligen gör han en logisk koppling utan att kunna bevisa det.

Men jag tror att jag nu i efterhand har löst gåtan och kan här nedan påvisa att Danialis resonemang håller, när man söker hur ordet Ashur stavades på fornassyriernas tid. Beviset hittar vi till exempel i den så kallade Çineköy-inskriptionen på två språk [1]. Det är en beskrivning av samma ämne på feniciska och luviska och daterar sig till 800-talet f Kr. I den feniciska versionen heter landet Assyrien ASHUR medan i den luviska står det SUR. Men stavningen av ASHUR är minst lika intressant; ’ŠR (alltså med ett kort A-ljud, sh-ljud och R).Originalspråken har naturligtvis andra tecken i sitt alfabet, men det är transkriberat av arkeologer och lingvister som just AŠR utan waw.

Det här är en viktig ledtråd som visar att vokaler som a, e eller u inte behövde skrivas ut. Än idag är semitiska språk, t ex assyriska, arabiska och hebreiska, i huvudsak konsonantspråk där vokaler förekommer ytterst sparsamt. Detta har jag också sett i en studie över gamla skrifter [2] från Urhoy (Edessa). I ett kapitel har man i studien samlat en grupp verb och substantiv som brukade skrivas utan bokstaven waw. Visserligen förklaras de angivna orden som felstavade, men det kan lika gärna handla om en gammal regel som forskarna bakom studien inte känner till.

Detta styrker alltså att det hebreiska Asher med största sannolikhet är synonym med den assyriske Guden Ashur.


[1]http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_2000_num_144_3_16174

[2] Drijvers/Healy: The oldSyriac inscriptions of Edessa and Osrhoene, s 23, BRILL, Leiden, Boston, Köln1999

Augin Kurt Haninke 
Journalist