Att kalla sig för assyrier är kontroversiellt hos en del och deras kritik och argument grundar sig som regel på bibliska hänvisningar. Att de visar sitt ställningstagande för att ”skola” människor är en sak, men att ständigt skildra assyrier med bedrägliga argument som på ytan verkar bättre än vad de är på djupet, är en annan. Deras outredda utgångspunkter är inte så mycket ett problem i sig, som de oseriösa stämplingar som sprids med missvisande information.

Gamla Testamentet utpekas med jämna mellanrum för att vara en anledning för avståndstagande från vårt etniska benämning, som enligt dessa ”kreativa kritiker” framställer oss som ett ”icke-gudfruktigt folk”. Istället för de usla teologer, enskilda intressen och utomstående ihopfantiserade gnostiska myter som anknyts med bibliska referenser. I enlighet med bibeln har assyrierna aldrig varit hedningar, tvärtom kände de till Guds existens sedan begynnelsen som Gamla Testamentet intygar om. 

”Nimrod”, som är civilisationens byggmästare och kallades ”en väldig jägare inför Herren”, var ”den förste som upprättade ett välde på jorden” (första moseboken 10:8), vilket används synonymt med Assurs-land. ”Han” bedöms vara grundläggaren av både det babyloniska och assyriska riket. Nimrod är egentligen en förkortning av akkadiska titeln som betyder ”skinande ljus”. Framställningen påminner i stor omfattning om det assyriska Assur-emblemet som finns på vår flaggan. Historiskt sett hade de assyriska kungarna en stor jaktlust, som skildrades flitigt som mäktiga jägare med sina lejonjakter vilket relieferna intygar om. 

S:t Jakob av Urhoy framställde Nimrod som byggmästaren av den assyriska staden Urhoy, dagens Urfa som även är känd som Edessa. Stadens sevärdheter från de två kända kolonnerna till berget är döpta efter honom och själva namnet Urhoy betyder ”livets stad” likaså ”livets ljus”. Även andra betydliga teologer beskrev Nimrod som Guds vilja och en karaktär för ledare att se upp till.

Sambandet mellan Nimrod och staden Urhoy har med den assyriska kungen Assur-uballit II och de tio hövdingarna som grundade staden och kungariket Osroene efter Nineves fall. I egenskap av den forna staden Kalah som återuppbyggdes av Assur-nasirpal III och fick namnet Nimrud, söder om Nineve. 

En mytfull doktrin som fantiserades ihop av gnostiska sekter har svartmålat ”Nimrod” som en mörk gestalt vilket används ofta som motiv av kritikerna. Trots att Gamla Testamentet saknar helt en sådan beskrivning av honom eller de egna referenserna för den delen. Samtidigt som Gamla Testamentet beskriver utan några återhållsamheter att en del judiska och israeliska kungar som syndare och ondsinta som t ex Omri, Josafat och Ahasja, för att nämna några.

Att beskriva en utomstående personlighet som ondsint skulle på så sätt inte vara något problem. Däremot gör endast de som känner till Guds närvaro något inför honom som t ex kung David som satte sig inför Herrens ansikte (andra Samuelboken 7:18). Precis i egenskap av Nimrod som var ”en väldig jägare inför Herren”. I allmänhet skildras ondsinta personligheter som civilisationens rivaler och motarbetare, det vill säga det motsatta av Nimrods göromål och framställning i Gamla Testamentet. 

Referenserna som hänvisar att Gud straffade assyrierna gör inte assyrierna speciella på något sätt eller ondskefulla. Gud i Gamla Testamentet straffade i stort sett all slags riken och folkslag som finns nämnda, bland annat Israel och Juda. Varför verkar det förbisett vet inte någon och märkligt nog är assyrierna enbart tillräckligt intressanta i det här sammanhanget. Tvärttom får assyrierna till skillnad från många riken och folkslag en speciell framställning och en unik plats i Gamla -som det Nya Testamentet. Några fall är; 

– Matteus: 12:41, 42 Men från Nineve skall uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty de omvände sig vid Jonas förkunnelse, men här finns något som är förmer än Jona.

– Profeten Jona 4:10, 11. Då sade Herren:… Och jag skulle inte ha medlidande med Nineve, den stora staden, där mer än 120 000 människor finns som inte förstår…

– Profeten Jesaja 10:5, 6. Ve över Assur min vredes ris, som bär min onåd som en stav i sin hand. Mot ett gudlöst folk sänder jag honom, och mot min förgrymmelses folk befaller jag honom att gå…

– Profeten Jesaja 19:25. Och Herren Sebaot skall välsigna dem och säga…och du Assyrien, mina händers verk… 

– Profeten Ezra 4:10. Och de andra folk som den store och mäktige ”Asenappar” hade fört bort… Den engelska versionen lyder, ”the great and noble Asenappar” dvs. Assurbanipal framställs i samma egenskap som den hebreiska kungen David. 

– 1:a Krönikeboken 5:25, 26. Men de blev otrogna mot sin sina fäders Gud genom att de i trolös… Då uppväckte Israels Gud den assyriske kungen Puls ande och den assyriske kungen Tillegat-Pilnesers och lät folket föras bort i fångenskap… 

– 2:a Kungaboken 16:7, 9. Men Ahaz skickade sändebud till Tiglat-Pileser, kungen i Assyrien, och lät säga: Jag är din tjänare och din son. Dra hit upp och rädda mig från Arams kung och från Israels kung, ty de har överfallit mig…Och kungen i Assyrien lyssnade till honom…

De bibliska referenserna upplyser att assyrierna har ingått i ett gudomligt uppdrag från begynnelsen. Samtidigt kan endast de som känner till Gud, vara Guds händers verk jämte till kungar med titeln ”Nimrod”, ”skinande ljus”. Jesus Kristus själv i (Matteus 5:14) kallade de troende på ordet blev kött för ”världens ljus”, ”Ni är världens ljus”. Just i egenskap av de assyriska kungarnas titel på grund av tron som profeten Jona och Jesaia också intygar. 

De lustiga kritikernas genomskinliga antaganden, ologiska slutsatser och missvisande information om assyrierna som ofta härleder till det motsatta av dessa bibliska referenser. Tyder endast på tomma känsloargument, illvilja och gnostiska övertygelser. Kort sagt kristendomens värsta fiender, för att andligt mörker är inget annat än okunnighet.

Okunnigheten i sig kommer att tydligt motverka sina egna syften som undergräver förtroendet förr eller senare. Beklagligtvis är likaså assyriernas brist på engagemang att krossa myterna kring de som har lett till en lögnaktig beskrivning av dem och deras anrika historia

Ray Younan