Det assyriska folket har saknat en profan ledare sedan det assyriska riket föll. Anna Melle är övertygad om att tiden att lämna anarkin är inne, och beskriver också vikten av att folket väljer en legitim profan ledare. Melle skriver också om varför hon anser att denna ledare helst ska vara en kvinna.

Den engelske filosofen Tomas Hobbes skrev 1651 en bok som han kallade för Leviathan. Leviathan är namnet på ett bibliskt sjöodjur som nämns i Gamla testamentet Job 41, Jesaja 27:1. Leviathan förknippas ofta som havets härskare eller havsdjurens konung. Enligt legenden skapade Gud en manlig och en kvinnlig Leviathan för att styra över de olika arterna i havet.

I boken beskriver Hobbes naturens mekaniska lagar som strängt styr allting i naturen och även människors beteende. Han menade att människorna behövde en härskare; ledare för att styra dem i rätt riktning. Hobbes hade en mörk syn av vad han kallar naturtillståndet. Ett tillstånd som mänskligheten skulle vara i om det inte fanns någon stat och en härskare som kunde leda människorna i rätt riktning.

Enligt Hobbes är människans naturliga beteende egoistiskt, och att den strävar efter att skaffa sig själv fördelar utifrån sitt egenintresse. I naturtillståndet, skriver Hobbes, råder därför ”ett allas krig mot alla”. Livet i ett sådant samhälleligt tillstånd beskriver han som att människan skulle känna sig ”ensamt, fattigt, otrevligt, brutalt och kort”. För att undvika ett sådant tillstånd hävdade Hobbes att det var nödvändigt att utse en suverän, envåldshärskare vars uppgift var att skydda människorna mot varandra, en Leviathan. En ledare som i utbyte mot makt kan skänka trygghet åt folket, åtminstone inom staten.

Detta skulle ske genom att människorna insåg att allas krig mot alla var till nackdel för alla, och att om det inte finns någon som tvingar alla att följa rättsliga regler var det inte någon idé för den enskilde att försöka följa dem. Därför skulle medborgarna komma överens om att göra ett avtal och skriva på ett kontrakt där de kommer överens om att lämna över delar av sin makt till en härskare, som kunde se till att ingen bröt mot de rättigheter alla kommit överens om. Detta kallade Hobbes för kontraktsetiker.

Undertecknad föreslår ett liknande kontrakt för det assyriska folket som Hobbes föreslår, men under demokratiska omständigheter. Det är känt att Hobbes var rojalistanhängare och ansåg på den tiden att det var nödvändigt att staten skulle styras av kungen med dess lagar. Idag behöver man inte anamma ett identiskt kontrakt som Hobbes, men det är nödvändigt för det assyriska folket att komma överens och att skriva under ett gemensamt kontrakt och välja en legitim ledare som skapar trygghet och ordning för hela det assyriska folket.

En profan ledare som ska utöva makt eller ska representera folket med dess samtycke. Risken finns annars att folket fortsätter att leva i det anarkistiska tillstånd vi lever i. Det vill säga att alla politiska partier inom folket fortsätter och gör som de vill för att gynna sig själva. Om folket inte enar sig och väljer en gemensam legitim ledare, kommer folket att fortsätta sakna rätten till en egen stat och även sina fullständiga mänskliga och demokratiska rättigheter i de stater som de verkar som statslösa och flyktingar.

Ett statslöst folks önskan är bland annat att få en legitim ledare som kan leda folket och tillsammans kämpa för att återfå sin stat. Det assyriska folket räknas till ett av de få statslösa folken i världen som har överlevt mer än tvåtusen år utan egen stat och utan profan ledare. Sedan det assyriska riket gick under har folket förlorad sin auktoritet i det geografiska området och på så sätt också saknat ett legitimt ledarskap. De enda legitima ledare som folket har haft sedan dess har varit från den andliga sidan; inom kyrkan. Saknaden av den profana ledaren bland det statslösa assyriska folket har bidragit till att det har uppstått en kluvenhet kring den etniska identiteten bland folket.

Det är känt att det råder en spänning mellan folket om de olika etniska benämningarna. Dessa olika etniska namn har lett till att en del av folket har känt sig förvirrade och inte vetat riktigt vilket etniskt namn de ska identifiera sig vid. Förvirringen finns än idag och detta kommer i uttryck genom interna konflikter och svårigheter med att enas kring ett och samma etniska namn. Denna konflikt av etnisk förvirring blir mer påtaglig eftersom folket fortfarande saknar en gemensam legitim profan ledare. En ledare vars uppgift borde ha varit att leda hela folket vid de profana intressena i den nationella och i internationella politiska arenan.

Tiden är mogen för att folket enhetligt ska utse en profan legitim ledare. Nu finns det inte mer tid att förlora. I tvåtusen år har folket levt i ett, nära nog, anarkistiskt tillstånd. Nu är tiden för organisering den bästa. Folket lever i en globaliserad värld där de behöver en ledare som ska representera hela folket i den internationella politiken och kräva folkets demokratiska rättigheter inte minst i sina ursprungsländer.

Utopi eller självuppfyllande profetia

Undertecknad ser helst att den folkvalda assyriska profana legitima erkända ledaren är en kvinna. Hon är den kvinnliga Leviathan. Hon är en av folket i medelåldern, karismatisk och utstrålar positiv energi. Hon besitter en bred kunskap, har en hög social kompetens och har ödmjukhet som sitt patos. Hon är den första legitima profana ledaren som har lyckats medla mellan folkets olika tro- och kyrkotillhörigheter och enat det assyriska folket helt kring den kontroversiella etniska namnfrågan som folket har polemiserad inom sig. Hon har lyckats bli erkänd av kyrkans heliga män och fått folkets förtroende samt blivit etablerad bland nationella och internationella ledare.

Ja, så skulle man önska att det ovannämnda var verklighet. Tyvärr ser inte verkligheten ut på detta sätt. Tvärtom saknar det assyriska folket fortfarande än idag en profan och legitim ledare som representerar hela folket med dess olika tro- och kyrkotillhörigheter vid olika politiska sammanhang. Folket har flera organisationsledare som endast är accepterade av de egna medlemmarna inom samma organisation. En förklaring till att folket fortfarande saknar en legitim ledare för hela folket beror bland annat på att folket inte har tillgång till en rättstat med institutioner som domstolar som dömer och polis som utövar legitimt våld vid behov för dem som bryter mot lagarna.

Det är lättare för den legitima statens medborgare att välja och erkänna sina legitima profana och politiskt valda ledare. Genom den representativa demokratiprocessen har medborgarna kommit överens om att välja en ledare som i sin tur representerar deras ideologiska åsikter. I de demokratiska staterna är det oftast medborgarna själva som har byggt upp sina organisationer, institutioner och politiska partier med de olika ideologierna och har också förtroende för dessa.

Det assyriska folket saknar än idag denna mänskliga rättighet till en legitim stat och legitima institutioner som polis och domstol. Folket är inte heller socialiserade i den demokratiska andan utan lever fortfarande i en feodal- och klanstyrd mentalitet. Listan över orsaker till att folket inte är enat kring namnfrågan, och att folket inte har lyckats få en profan legitim ledare för hela folket ännu, kan göras ännu längre. Det är inte för sent ännu. Det går att förändra. Det går att nå målet med hårt arbete. Ingenting är omöjligt för människan sägs det, om bara den goda viljan finns.

Nu är det tid

För att en folkgrupp ska kunna vara med i de politiska spelen på den internationella arenan krävs det att den är enad. Assyriska folket behöver nu en ledare som ska kräva hela folkets historiska grundläggande rättigheter. Nu är tiden mogen. Nu är det tid att utse denna profana ledare som ska leda hela folket!

Anledningen till att undertecknad ser att denna profana ledare är en kvinna är att hittills har ingen man lyckats vinna hela folkets förtroende. Det är på tiden att en kvinna tar den uppmaningen istället. För att förverkliga situationen borde ansvaret i första hand ligga på de olika religiösa trossamfunden. I andra hand på de etablerade profana organisationerna och de olika politiska partierna. Det är relevant att dessa organisationer kommer överens och kompromissar för att utse en legitim profan ledare. Den profana ledaren ska sedan få hela folkets förtroende för att leda hela det assyriska folket med dess olika kyrko- och tro tillhörigheter. Denna kompromiss kommer att gynna hela det assyriska folket positivt.

Detta kan låta som en utopi. Men det går att förverkliga detta mål om alla känner sig delaktiga i beslutet och med hjälp av de olika trossamfund och de politiska partierna som finns bland folket. Inom organisationen har alla medlemmar olika förmågor. Några är mottagare. Några är förmedlare, och andra är ledare. Det är viktigt att inte försöka vara något annat och man måste respektera sin plats i helheten. Annars uppstår anarki och mångfalden övergår i splittring.

Du, kvinna, som känner dig redo för denna ärorika uppgift att leda hela det assyriska folket i kring en gemensam värdegrund och blicka in i framtiden, ta denna uppmaning! Världens assyriska kvinnor, förena er och ge ert stöd för att utopin ska bli en självuppfyllande profetia!Drömmen kan bli verklighet.

Ett enat folk har lättare att få sina rättigheter erkända av världsopinionen.