Den assyriska rörelsen behöver en nationell doktrin som ställer upp både kortsiktiga och långsiktiga mål som vi gemensamt kan arbeta för, skriver Johannes Akkurt, styrelseledamot i Assyriska Ungdomsförbundet.

Varje nation som för en nationell kamp har utvecklat en enhetlig linje som vi kan kalla en nationell doktrin. Syftet med den nationella doktrinen är att samla en bred majoritet av folket eller i varje fall dess politiskt aktiva till arbete för ett eller flera mål. Till exempel kan det argumenteras att kurdernas nationella doktrin har varit att aktivt uppmuntra till en hög nativitet för att bli majoritetsbefolkning eller en betydande minoritet samt att etablera rebellgrupper för att eftersträva självständighet eller autonomi. Vi assyrier har ännu inte skapat en nationell doktrin som guide för vårt arbete. Idéer framförs av olika individer och organisationer, men det finns ingen gemensam strategi som skulle stödas av en stor majoritet av politiskt aktiva individer och organisationer. Under mina år som aktiv inom den assyriska rörelsen har jag mött många av dessa idéer och försökt bedöma dem utifrån ett politiskt, ett strategiskt och ett människorättsperspektiv. Innan jag presenterar min egen åsikt om vad vår nationella doktrin borde omfatta måste vi först se på vår nuvarande situation.

Den framstående Ashur Yusuf identifierade åtta faktorer som hade bidragit till att assyrierna befann sig i ett prekärt läge: okunskap, interna sekteristiska konflikter, förlust av språket, okunskap bland prästerskapet, kyrkans oförmåga att ingjuta tro och hopp bland sitt folk, att varken familjen eller skolan var medvetna om sitt stora nationella uppdrag, att de omgivande folken var lika obildade som assyrierna och slutligen avsaknaden av ett stort ideal eller mål. Två av dessa faktorer är fortfarande aktuella och av betydelse för vår nuvarande situation även om omständigheterna har förändrats. För det första är assyrierna inte längre obildade; många har universitetsexamen. Trots att de har universitetsexamen betyder det inte att de är bildade vad gäller deras egen historia och de utmaningar som det assyriska folket möter. Det här betyder att en stor del av assyrierna samtidigt är bildade och okunniga eller omedvetna om deras egen nations utsatta belägenhet. För det andra saknar vi ett stort ideal eller mål, det vill säga en nationell doktrin. I stället ser vi en lång rad aktiva assyrier som arbetar utifrån sina egna idéer och strategier, också under andra benämningar än den assyriska. Det här leder i sin tur till många personliga konflikter då strategierna och idéerna krockar med varandra. De här krockarna leder många gånger till att hela organisationer splittras eller till att organisationer som kunde komplettera varandra i stället hamnar i konflikt. Därför måste en nationell doktrin skapas som kan utgöra grunden för det budskap som assyrier som är upplysta om vår nationella fråga konstant kan upprepa för den överväldigande majoriteten av assyrier.

En nationell doktrin för Assyrien måste kunna ingjuta tro om att det är möjligt att uppnå ett visst mål. Det i sin tur kräver att den nationella doktrinen är anpassad till den nuvarande världspolitiken med kortsiktiga och långsiktiga mål. De kortsiktiga målen måste fokusera på åtgärder som akut behövs för att vår nation ska kunna fortleva och blomstra samtidigt som de är anpassade till den nuvarande världspolitiken. De långsiktiga målen måste fokusera på slutliga mål som är mindre akuta i förhållande till världspolitiken och vår nuvarande situation. Det betyder att en nationell doktrin kan förändras med tiden men alla förändringar sker i förhållande till det slutliga målet. Det slutliga målet måste vara ett självständigt Assyrien. Här nedan presenterar jag vad vår nationella doktrin borde bestå av. Jag kommer med glädje att fortsätta diskussionen om detta och hoppas att det hela leder fram till början av skapandet av en nationell doktrin för majoriteten av individer och organisationer inom den assyriska rörelsen.

Kortsiktiga mål

Att aktivt förespråka skapandet av en assyrisk provins på Nineveslätten.
Att aktivt skapa assyriska skolor i Assyrien och överallt i diasporan där det finns ett tillräckligt antal assyrier.
Att aktivt arbeta för skapandet av assyriska forskningscentra på vetenskaplig grund.
Att aktiv uppmuntra sekularism i den syrisk-ortodoxa, östassyriska och kaldeiska kyrkan så att kyrkorna inte längre blandar sig i politiska frågor.
Att aktivt arbeta med icke-assyriska individer och organisationer som kan hjälpa oss i vår nationella fråga som den definieras av vår nationella doktrin.
Att förespråka att ockuperad mark återbördas till dess assyriska ägare i sydöstra Turkiet och i norra Irak.

Långsiktiga mål

Utropa ett självständigt Assyrien.

Johannes Akkurt