Runt om på olika lärosäten i Sverige huserar numera ett antal assyriska studentföreningar. Dessa har gjort gemensam sak och bildat det assyriska studentförbundet AASIS. Här i Hujada.com presenterar ordföranden Michel Hanna det nybildade assyriska akademiker och studentförbundet och berättar hur enkelt du kan bli medlem.

I Uppsala under april 2005 bildades den första renodlade assyriska studentföreningen i Sverige. Föreningen antog namnet Bethnahrin – En uppsaliensisk förening, BUF. Numera heter föreningen Assyriska Studentföreningen i Uppsala.

Idag, drygt fem år senare, har vi i Sverige sammanlagt fem studentföreningen runt om i riket, nämligen i Uppsala, Göteborg, Jönköping, Örebro och Stockholm. Dessa föreningar bildades som en naturlig följd av att antalet assyrier som studerar vid högre lärosäten ökade i antal markant. Dessa föreningar skilde sig från de konventionella assyriska lokalföreningarna i sina respektive städer genom att deras existens helt vilade på det akademiska livet och allt kring detta.

Därför är det uppenbart att det har vuxit fram ett behov av att ena dessa föreningar i ett förbund för att främja solidariteten och informationsutbytet assyrier emellan men samtidigt skapa en plattform för gemensamma frågor för assyriska studenter i Sverige. Dessa idéer nalkades i dimman men var fortfarande bara idéer.

Under sommaren 2010 satte sig därför förespråkare för dessa idéer och företrädare från vissa institutioner och organisationer ned i ett möte om att ordna ett assyriskt studentförbund. När dagen var slut hade historia skrivits. Förbundet med namnet Assyriska Akademiker och Studenter i Sverige med akronymen AASiS hade bildats. Detta var startskottet för ett arbete där visionen om en enad skara av akademiska assyrier och strävan för en än mer upplyst assyrisk ungdom stod i centrum.

AASiS har som mål att bland annat se till att assyrier runt om i Sverige stärker bandet mellan varandra. Att vara en ledande och ständig progressiv faktor i fråga om idépolitik, nationella strävanden och inducering av forskning om assyrier. Att assyriska studenter integreras i arbetslivet för respektive ämnesområde med hjälp av bland annat andra assyrier. Att hjälpa till att tillgodose studentbehoven i olika lärosäten i Sverige. Och att helt enkelt finnas tillgänglig för socialt umgänge.

AASiS har också en webbsida, nämligen Assyriskastudenter.se som även den kommer att fungera som en plattform för assyrier i allmänhet och akademiker i synnerhet. På denna webbsida finns information om aktiviteter och dylikt samt en gästbok. Vidare finns det en liten hemsida i hemsidan på så sätt att varje lokalförening har ett eget  informationsfönster där man kan kika på varje lokalförenings kontaktpersoner och stadgar med mera.

Som assyrier vill jag med detta öppna brev tacka alla inblandade för skapandet av detta förbund och det ihärdiga arbetet som samtliga har bidragit med. Jag vill att folk ska veta att människorna som står bakom detta förbund är ett gäng av gabore som av sitt blotta engagemang lyfter den nedslagne och stärker den svage. Detta är ett arbete av det assyriska kollektivet för det assyriska kollektivet som en gåva för våra kommande generationer i Sverige.

Som ordförande för detta förbund vill jag även säga följande. Vi är i behov av en ny assyrier. En assyrier som är frikopplad från oförnuft och som är villig att kämpa för att försvara sin av naturen rätt att vara fri i både sinne och kropp. En assyrier som med full integritet och ödmjukhet kan utmana idéer och teser hos både andra assyrier men även hos allmänheten.

Sedermera anser jag att AASiS även har förutsättningarna att bli navet ifrån vilken vi samlar information, kommunicerar och presenterar idéer om vår nation, historia och politiska strävanden i både nationella och internationella termer. Jag tror på detta förbund. Jag tror på varje medarbetare och jag tror att AASiS kommer att spela en stor roll för vårt folks intellektuella utveckling i Sverige. Jag ser även AASiS som ett komplement och en avlastande faktor för våra andra mer etablerade förbund genom att det akademiska huvudansvaret nu förskjuts mot AASiS. Och jag säger redan här att öppenheten gentemot ARS, AKF och AUF kommer att vara fullständig och prestigelös.

Om detta är något som berör dig och om detta är något som du har längtat efter för folket vill jag att du blir medlem i AASiS. Det är enkelt, gratis och ger inte upphov till några väsentliga skyldigheter. Medlemskapet gäller för alla åldrar. För att bli medlem i vårt assyriska studentförbund följer du bara denna länk och fyller i formuläret.

Ni är vårt hopp och vår framtid.

Michel Hanna
Ordf. AASIS