Assyrier har förlitat sig på hjälp av andra nationer i flera sekel, utan några större resultat. Vi behöver inte isolera oss, men framgången kan byggas genom vår egen kapacitet som nation och folk. Så lyder budskapet i Movement for New Assyrias senaste rapport

Movement for New Assyria är en organisation som enligt deras policyer jobbar för att sträva mot att förhindra den assyriska nationens nedgång, genom att främja förändring och att kartlägga en ny väg framåt. Organisationen har som mål att assyrierna skall ha ett eget hemland, där man kan undgå att möta förtryck och assimilering. Målet nås genom att skapa en självförsörjning, självtillit och att inte förlita sig helt på andra länder som ofta har egna intressen.

Vi förvandlar vår nations känsla av maktlöshet till en anda av kraftfullhet och den kollektiva offermentaliteten till en kollektiv superhjälteinställning

Organisationen har nu släppt, vad som är den första rapporten kring detta ämne som fått titeln: ”2023 National Self-reliance Report”.

I rapporten går man igenom och förklarar begrepp så som vad nationell självförsörjning egentligen är, man undersöker och kartlägger den assyriska nationalekonomin genom dess karaktäristiska drag, beståndsdelar och potential och man ger sig även på att försöka mäta den och kartlägga processerna och vägen framåt för att bli en självförsörjande nation.

En av slutsatserna från rapporten är bland annat att assyrierna, världen över, har en teoretisk nationalekonomi som summerar upp i 35 miljarder dollar. Här använder man sig av en studie genomförd 2017 vid namn ”The Assyrian Economy” som genom populationsdata och BNP per capita värderar den assyriska ekonomin, i de länder folkgruppen är bosatt i, till omkring 23-45 miljarder dollar. Något som gör assyriska nationalekonomin lika stor och kanske även större än Jordans och Serbiens.

Hur mäter man självtilliten hos en nation?
Att mäta en nations självtillit är svårt, att dessutom göra det för en splittrad nation så som för assyrierna är ännu svårare och har nog aldrig genomförts tidigare. Ändå försöker Movement for New Assyria sig på det genom att kartlägga och studera antalet genomförda utvecklingsprojekt initierade av assyriska organisationer. Även om studien inte skall tolkas som en komplett sanning så ämnar den att måla upp en bild av hur stor skillnaden är mellan vad vi är kapabla att åstadkomma och vad vi faktiskt uppnår i total potential för tillfället.

Marginellt utnyttjande av nationens resurser för nationens intresse
Totalt har man identifierat 78 utvecklingsprojekt, genomförda av sex assyriska organisationer år 2023 och listat dem i sin rapport. Den totala summan spenderad för alla dessa projekt uppskattades till omkring 2-3 miljoner dollar. Om man sätter detta i förhållande till vad den totala assyriska nationalekonomin uppgår till (ca 35 miljarder dollar) är det blott en droppe i havet, närmare exakt 0,0714% av den totala kapacitet som nationen egentligen besitter.

Organisationen går vidare med en annan analys som ställer de investerade beloppen från projekten i relation till den assyriska befolkningsmängden i världen. Om man utgår från det totala investerade beloppet på 2,5 miljoner dollar och antar att den genomsnittliga donationen bestått av 100 dollar per person resulterar det i att omkring 25.000 personer bidragit med hjälp för dessa utvecklingsprojekt. Skulle man applicera samma metod och förhållningssätt till den totala vuxna assyriska populationen världen över (ca 2,5 miljoner) och att var och en donerar 100 dollar, skulle det ha resulterat i en total investeringssumma på 250 miljoner dollar. Även här är totalt utnyttjad kapacitet förringande liten i jämförelse med kapaciteten som vi besitter, närmare 1 %.

Organisationen hävdar att även om man inte håller med om alla beräkningar och tillvägagångsätt för att komma fram till resultatet så är det bortom alla tvivel klart och tydligt att åtminstone 90% av assyrierna inte alls bidrar till assyriska initiativ och projekt ämnade att stärka vår existens i Assyrien.

Assyriska nationen har en stor potential
Om man istället vände på siffrorna och antog att 90% av assyrierna skulle bidra med 100 dollar var per år så skulle vi ha en budget att finansiera 7000 projekt varje år, vardera med en budget på 32.000 dollar. Denna omvända applicering hjälper oss att förstå den stora potential som den assyriska nationen egentligen besitter.

Vi har potentialen att bli självförsörjande genom självtillit och utnyttjande av vår kapacitet
Även om Movement for New Assyria inte förespråkar total isolation från andra nationer så vill man ge ett slag för den kapacitet som assyrierna och den assyriska nationen faktiskt besitter. Genom enkla exempel som att jämföra en estimerad nationalekonomi och de faktiska investeringar som görs av assyriska nationer har man påvisat att vi har en stor outnyttjad potential, som när den väl frigörs kan stärka möjligheterna för assyrier i hemlandet. Organisationen menar i sin slutsats att det aldrig är fel att samarbeta med andra. Att utveckla ömsesidiga samarbeten med politiska aktörer kommer som en följd när vi väl byggt upp vår egen kapacitet som en nation.

 

”Vår framtid är i våra egna händer” – Movement for New Assyria