Den svensk-assyriska rörelsen har Naoum E. Palak (Faik) som förebild, vars minnesdag hålls runtom i världen den femte februari. Han var aktiv som journalist och publicist. Hujådå publicerar en kort genomgång om hans journalistiska insatser skrivet av Thomas Beth Avdalla

Kawkab madenho (Österns stjärna) var den första tidningen som han gav ut i den assyriska staden Omid (nuvarande Diarbekir). Den publicerades två gånger i månaden med start från juli 1910 fram till åtminstone juni 1912, året då han emigrerade till New Jersey i Amerika. Den kom ut på tre språk, nämligen ottomansk turkiska, arabiska och assyriska (klassisk), samtliga tre språk skrevs med det assyriska alfabetet. Innehållet kretsade kring litterära, historiska och lingvistiska ämnen och artiklar om kyrkohistoria samt nyheter. 

Han var också en flitig skribent i tidningen Intibah – The Assyrians Monthly Paper, som publicerades av Gabriel H. Boyajy i College Point, New York. Detta är den äldsta kända assyriska tidningen publicerad i USA, som kom ut från november 1909 fram till mars 1915 då den slutade att ges ut. Boyajy, som även han hade sitt ursprung i staden Omid, kom sen att skriva artiklar för Naoum Palaks nästa tidning, nämligen Bethnahrin.

Bethnahrin (Mesopotamia) – The Assyrian Paper började Palak att ge ut från den 1 januari 1916 i New Jersey. Det sista för oss kända numret av tidningen gavs ut i februari 1933, dvs. tre år efter hans död. Den gavs ut som tre olika utgåvor, baserade på språk nämligen ottomansk turkiska, arabiska och assyriska. Dessa olika utgåvor gavs ut parallellt med varandra, den assyriska utgåvan kom dock först ut år 1929. I de två först nämnda utgåvorna publicerades det även artiklar på assyriska (klassisk). Varje utgåva hade sin egen serieindelning och numrering. Det är intressant att notera att för ottomansk turkiska och arabiska användes den västassyriska skriften (kallad Serto) och för assyriska användes den östassyriska skriften.

Tidningen fortsatte att ges ut åtminstone under tre efter Palaks bortgång. Den redigerades först av Salim Darakjy från Jersey City i New Jersey och publicerades av Bshar Boyajy från Suffern, New Jersey, fram till åtminstone augusti-september numret 1932, när en styrelse (Board of Directors) tar vid bestående av John Ashjy, Lutfy Boyajy och Salim Darakjy och publicerades av prästen Peter Barsoum från Central Falls, Rhode Island, där Bshar Boyajy var dess kassör.

Under tiden som Palak gav ut Bethnahrin, blev han redaktör för tidningen Huyodoeller Khuyada – The Union. Huyodo eller Khuyada var det officiella organet för Assyro-Chaldean National Unity of America. Den gavs ut i New York en gång i veckan. Samuel A. Jacobs var biträdande redaktör och I. B. Moorhatch, John Ashjy och S. Baly samt Joseph J. Durna var även de redaktörer för tidningen. Tidningen gavs ut på östassyriska, ottomansk turkiska, arabiska, engelska och assyriska (klassisk). Det första numret kom ut den 28 maj 1921 och det sista kända numret kom ut den 25 mars 1922.  

I början av år 1934 såg en ny assyrisk tidning dagens ljus som var en fortsättning av Bethnahrin, nämligen The New Beth-Nahreen. Skillnaden här var att den endast gavs ut på engelska. Det sista kända numret kom ut i mitten av år 1948.  

Källa: Modern Assyrian Research Archive

Tomas Beth-Avdalla