I sina artiklar om det omtalade mötet om Seyfomonumentet, som den turkiska ambassaden kallade till, har ESNA visat prov på undermålig journalistik. Det är beklagligt att en nyhetsbyrå som utger sig vara en folkets röst och informationskanal väljer att spetsa sina artiklar för att skapa ett nyhetsvärde som inte finns. Vad som är än mer beklagligt är när man i sina artiklar kommer med egna, grundlösa fakta, för att skapa osämja och irritation. Vad ESNA bör ägna sig åt är seriös journalistik där källor korrekt återges, där man inte väljer att lägga orden i mun på dem som uttalar sig eller förvränga uppgifter.

ESNA verkar vara så inne i sitt skapande av skandaljournalistik att man inte ens lägger märke till att man har gjort felaktiga hänvisningar till sin egen artikel. Detta torde vara att ses som ett bevis på den icke seriösa journalistik ESNA bedrivit i det aktuella fallet.

ESNA skrev i sin ursprungliga artikel om det hemliga ambassadmötet, där man på ett väldigt målande sätt beskrev situationen och var noga med att poängtera sitt oerhörda avslöjande. ESNA skriver följande ”Biskoparna……har tillsammans med företrädare för…..assyriska föreningarna kallats till ett möte om seyfomonumentet”. Eftersom varken Förbundsstyrelsen eller ledamöter i föreningarnas styrelse hade vetskap om eller blivit kallade till mötet, kändes ESNAs påstående felaktigt och vilseledande.

Hujådå publicerade sedan uppgifter där, märk väl, företrädare (i dess egentliga mening) för Assyriska Riksförbundet och Assyriska föreningen i Södertälje dementerade att en inbjudan varit för handen. Detta synes ha förargat ESNA då de i en följande artikel skriver att ”Tvärtemot vad Hujådå påstår i sin försvarsskrivelse finns en av den assyriska rörelsens främsta företrädare med på listan”. Här hänvisar ESNA till Yilmaz Kerimo och Fehmi Barmoro-Baroshe. ARS veterligen är båda dessa, i övrigt eminenta, herrar inte företrädare för någon assyrisk förening, vilket var det ursprungliga påståendet i ESNAs artikel.

Att ESNA sedan i den efterföljande artikeln väljer att skriva om sin egen tidigare formulering till ”ledare” eller företrädare för den assyriska rörelsen framstår som ett nonchalant försök där avsikten synes vara att, utan att erkänna sitt eget misstag, bättre anpassa formuleringen till deras ursprungliga, felaktiga påståenden. Denna omskrivning kan synas verka oskyldig men låter sig inte förbli oemotsagd. Texten som ARS språkrör publicerade dementerade att företrädare för de assyriska föreningarna, ordförande eller styrelse ledamöter, var kallade till mötet. Detta har ESNA inte kunnat motbevisa i sin publicerade lista eller i sin efterföljande artikel.

Att ESNA sedan för att rättfärdiga sitt eget misstag väljer en annan formulering är endast beklagligt. Det är inte ESNAs sak att på ett till synes godtyckligt sätt söka avgöra om dessa herrar skall vara att anses som företrädare för den assyriska rörelsen. ESNA bör bekräfta sina fakta innan publicering och att så lättvindigt gå ut med preciserade anklagelser är ej passande. Detta är inte värdigt en nyhetsbyrå som utger sig för att vara ett språkrör för folket och som manar till eftertanke och samhörighet.