ܡܶܢ̱ ܐܳܥܕܳܐ ܘܰܐܙܳܠܳܐ ܗ̱ܝܺ ܕܰܦܳܐ ܕܚܽܘܝܳܕܳܐ ܓܦܷܪܣܳܐ ܡܶܐܡܰܪ̈ܝܳܬ݂ܶܐ ܒܣܽܘܪܰܝܬ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܢ̱ ܦܽܘܣܩܳܢܳܐ ܕܫܩܺܝܠܰܗ̇ ܠܺܗ̱ܝ ܣܺܝܥܬܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܕܽܗ̱ܘ ܚܽܘܝܳܕܳܐ ܒܽܗ̱ܘ ܟܢܽܘܫܝܰܝܕ݂ܰܗ̇ ܗ̱ܘܽ ܐ̱ܚܰܪܳܝܳܐ.
ܟܳܣܳܒܪܺܝܢܰܐ ܕܓܷܡܥܰܕܷܪ ܗ̱ܘܽ ܬܶܚܺܝܳܐ ܕܽܗ̱ܘ ܠܺܫܳܢܳܐ، ܟܳܡܷܪ ܡܡܰܬ݂ܠܳܢܳܐ ܡܽܗ̱ܘ ܚܽܘܝܳܕܳܐ.

ܗ̱ܝܺ ܢܰܩܠܰܐ ܕܚܽܘܝܳܕܳܐ ܢܳܦܩܳܐܘܰܐ ܒܰܐ ܘܰܪ̈ܩܶܐ ܟܺܝܬܘܰܐ ܟܽܘܠ ܢܰܩܠܰܐ ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܒܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܘܒܣܽܘܪܶܝܬ݂. ܗ̱ܘܽ ܥܝܳܕܰܐ ܗ̱ܢܳܐ ܡܒܰܛܷܠܘܰܐ ܒܺܗ̱ܝ ܡܰܥܒܰܪܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܒܽܗ̱ܘ ܟ݂ܠܳܨܳܐ ܠܕܰܦܳܐ ܒܽܗ̱ܘ ܢܰܘܠܳܐ. ܡܶܢ̱ ܐܷܫ̈ܢܶܐ ܗܰܪܟܶܐ ܒܚܽܘܝܳܕܳܐ ܟܳܡܷܦܪܷܣ ܠܚܽܘܕܶܗ ܒܽܗ̱ܘ ܣܘܶܝܕܳܝܳܐ. ܗ̱ܘܽ ܡܶܕܰܡ̱ ܗ̱ܢܳܐ ܟܽܒܥܺܝܢܰܐ ܕܡܺܝܫܰܚܠܷܦ.

ܒܽܗ̱ܘ ܟܢܽܘܫܝܰܝܕܰܗ̇ ܗ̱ܘܽ ܐ̱ܚܰܪܳܝܳܐ ܠܺܗ̱ܝ ܣܺܝܥܬܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܦܣܺܝܩܠܰܗ̇ ܕܡܷܦܪܷܣ ܡܶܐܡܰܪ̈ܝܳܬ݂ܶܐ ܒܽܗ̱ܘ ܣܽܘܪܰܝܬ، ܒܽܗ̱ܘ ܣܽܘܪܶܝܬ݂ ܘܒܽܗ̱ܘ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܥܰܡ ܓܰܒܶܗ ܕܰܐ ܟܬ݂ܰܒ݂̈ܝܳܬ݂ܶܐ ܕܒܽܗ̱ܘ ܣܘܶܕܺܝ. ܩܰܝ ܓܪܺܝܫܠܶܗ ܒܰܐܢ ܐܷܫ̈ܢܶܐ ܗ̱ܘܽ ܡܰܫܩܠܰܐ ܗ̱ܢܳܐ ܗܺܝܶܐ ܥܰܠ ܕܡܶܩܷܡ ܟܺܝܬܘܰܐ ܢܦܺܝ̈ܫܝܳܬ݂ܶܐ (ܐܰܡܒܺܝܫܽܘܢܶܪ̈) ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ، ܟܳܡܷܪ ܐܰܦܪܰܡ ܝܰܥܩܽܘܒ:

– ܟܳܡܰܪܢܳܐ ܡܶܩܷܡ ܡܺܝܬܰܚܰܬܘܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܥܷܠ ܡܰܐ ܡܟܳܢ̈ܶܐ ܕܗܳܘܶܐܘܳܐ ܕܰܦܳܐ ܒܷܠܚܽܘܕܶܗ ܠܰܫܰܢ ܗ̱ܘܽ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ. ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܢܺܝܫܳܐ ܟܳܒܰܥܠܶܗ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܐܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܠܰܝܬ. ܐܰܚܢܰܐ ܐܳܥܕܳܐ ܟܳܡܢܰܩܶܝܢܰܐ ܕܰܪܒܳܐ ܐ̱ܚܪܶܢܳܐ ܕܦܳܪܣܺܝܢܰܐ ܡܶܐܡܰܪ̈ܝܳܬ݂ܶܐ ܒܰܐ ܬܪܶܐ ܠܺܫ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ، ܡܶܕܶܡ̱ ܕܠܳܐ ܟܳܒܰܥܠܶܗ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ (ܪܶܣܽܘܪ̈ܫܶܪ)، ܟܳܡܦܰܫܷܩ.

ܩܰܛܪܳܐ ܕܟܳܡܰܚܘܶܐ ܒܺܗ̱ܝ ܟܬ݂ܰܒ݂ܬܳܐ ܐ̱ܣܽܘܪܰܝܬܳܐ ܗܺܝܶܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܕ̈ܰܬܰܐܬ ܘܡܳܘ̈ܒܺܝܠܶܐ ܐܰܝ̈ܦܳܘܢܰܬ ܡܶܢ̱ ܐܰܦܷ݁ܠ ܕܠܳܐ ܟܳܡܰܚܘܷܝܢ ܗ̱ܘܽ ܐ̱ܣܽܘܪܳܝܳܐ ܐܶܒܷܗ̱ܘ̱ܢ. ܥܰܠ ܗܰܘܟ݂ܰܐ، ܐܰ ܩܰܪ̈ܳܝܶܐ ܕܟܳܥܳܒܪܺܝ ܒܕܰܬܰܐ ܕܐܰܦܷ݁ܠ ܐܰܘ ܐܰܝܦ݂ܳܘܢ ܓܷܕ ܚܳܙܷܝܢ ܪ̈ܶܡܙܶܐ ܕܠܐ ܟܡܷܦܗܳܡܺܝ. ܥܰܡ ܗ̱ܘܽ ܡܶܕܰܡ̱ ܗ̱ܢܳܐ، ܗ̱ܝܺ ܣܺܝܥܬܳܐ ܗܶܫ ܟܳܚܳܙܝܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐܝܳܐ ܕܡܷܦܪܷܣ ܒܣܽܘܪܰܝܬ ܥܰܠ ܐܰ ܡܟܳܢ̈ܶܐ ܕܟܺܝܬܳܐ.

ܗ̱ܝܺ ܣܺܝܥܬܳܐ ܟܳܕܥܳܐ ܓܷܕ ܗܽܘܝܳܐ ܟ݂ܰܠܝܽܘܬ݂ܳܐ ܢܰܩܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܐ ܒܰܝܢ ܐܰ ܟܬ݂ܰܒ݂̈ܝܳܬ݂ܶܐ ܐ̱ܣܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܐܶܠܳܐ ܥܰܡ ܗܰܬ݂ܶܐ، ܟܚܽܙܝܳܐ ܗܰܬ݂ܶܐ ܟ݂ܷܕ ܟܠܰܝܬܳܐ ܠܽܗ̱ܘ ܠܺܫܳܢܳܐ. ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܓܡܷܦܪܷܣ ܠܚܽܘܕܶܗ ܟܬ݂ܰܒ݂̈ܝܳܬ݂ܶܐ ܒܺܗ̱ܝ ܐܳ‏ܠܰܒܶܝܬ݂ ܣܽܘܪܝܰܝܬܳܐ. ܗ̱ܘܽ ܫܽܘܳܐܠܳܐ ܐܶܢ ܡܷܦܬܷܚ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܷܟܬ݂ܽܘܒ݂ ܒܽܗ̱ܘ ܠܰܬܺܝܢܺܝ ܗ̱ܝܺ ܣܺܝܥܬܳܐ ܟܽܒܥܳܐ ܕܷܪܫܳܐܠܶܗ ܒܷܬ݂ܷܪܟܶܝܢ̱.

ܟܽܒܥܺܝܢܰܐ ܗܰܪܟܶܐ ܛܽܠܒܺܝܢܰܐ ܡܽܗ̱ܘ ܥܰܡܳܐ، ܕܡܫܰܕܷܪ ܟܬ݂ܰܒ݂̈ܝܳܬ݂ܶܐ ܠܽܗ̱ܘ ܦܪܳܣܳܐ. ܗ̱ܘܽ ܠܺܫܳܢܳܐ ܡܽܘܗܺܝܡܝܳܐ ܠܺܗ̱ܝ ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܰܝܕܰܢ ܠܰܫܰܢ ܕܦܰܝܫܳܐ ܘܚܳܝܳܐ ܒܺܗ̱ܝ ܥܬܺܝܕܽܘܬ݂ܳܐ، ܟܳܡܷܪ ܐܰܦܪܰܡ ܝܰܥܩܽܘܒ.

– ܒܽܗ̱ܘ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܟܳܢܽܛܪܺܝܢܰܐ ܕܒܰܠܟܺܝ ܗܳܘܶܐ ܩܰܛܪ̈ܶܐ ܬܰܟܢܺܝ̈ܟܳܝܶܐ ܠܽܗ̱ܘ ܣܽܘܪܰܝܬ ܒܺܗ̱ܝ ܕܰܦܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܺܝܬܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܥܰܡ ܗ̱ܘܽ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܰܢܺܝ ܕܡܷܫܪܳܝܺܝ.

ܗ̱ܝܺ ܣܺܝܥܬܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܠܐ ܟܡܰܝܕܳܐ ܟܠܰܝܬܳܐ ܒܰܐܝܢܰܐ ܠܶܥܙܳܐ ܐܰ ܟܬ݂ܰܒ݂̈ܝܳܬ݂ܶܐ ܟܳܠܳܙܷܡ ܕܳܗ̱ܘܷܝܢ ܟܬ݂ܺܝ̈ܒ݂ܶܐ. ܐܰ ܠܶܥ̈ܙܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐܢܶܐ ܘܟܽܘܠّܶܗ ܦܰܠܩ̈ܶܐܢܶܐ ܡܶܢ̱ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܬܺܝܪܬܳܐ ܕܚܰܕ̱ ܗܳܘܶܐ‏ܠܰܗ̇ ܡܳܪܳܐ. ܟܳܦܳܝܷܫ ܥܰܠ ܗ̱ܘܽ ܟܰܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕܗܺܝܶܐ ܡܢܰܩܶܐ ܘܒܰܐܝܢܰܐ ܕܰܪܓ݂ܳܐ ܕܗܽܘܝܳܐ ܗ̱ܝܺ ܟܬ݂ܰܒ݂ܬܳܐ. ܐܶܢ ܗ̱ܘܽ ܟܰܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܟܳܒܷܥ ܠܺܫܳܢܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܦܣܺܝܣܳܐܝܳܐ، ܘܺܐܝܕ݂ܰܐ ܟܳܒܷܥ ܒܠܺܫܳܢܳܐ ܥܰܕܺܝ ܟ݂ܷܕ ܟܳܡܺܝܬܰܔܓ݂ܰܠܘܰܐ ܒܰܐ ܩّܷܪ̈ܝܰܘܳܬ݂ܶܐ، ܝܰܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܐܶܒܶܗ ܐܰܘ ܐܶܒܰܗ̇. ܗ̱ܘܽ ܣܽܘܪܰܝܬ ܠܰܬܠܶܗ ܐܳܪܬܳܘܓܪܰܦܺܝܰܐ ܡܰܩܒܰܠܬܳܐ ܡܶܢ̱ ܟܽܘܠّܶܗ، ܟܽܘܠّܶܗ ܟܳܟܽܬ݂ܒ݂ܺܝ ܟ݂ܷܕ ܟܽܒܥܺܝ. ܗܰܢܳܐ ܠܰܬܝܳܐ ܫܽܘܳܐܠܳܐ ܠܺܗ̱ܝ ܣܺܝܥܬܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܗܺܝܰܐ ܕܫܷܪܝܳܐܠܶܗ ܗܰܐ ܐܳܥܕܳܐ، ܐܶܠܳܐ ܙܷܕ ܡܶܕܶܡ̱ ܫܽܘܳܐܠܳܐ ܕܚܰܕ̱ ܕܳܪܷܫ ܥܰܡ ܗ̱ܘܽ ܙܰܒ݂ܢܳܐ. ܗ̱ܘܽ ܡܶܕܶܡ̱ ܡܽܘܗܺܝܡ ܗܺܝܶܐ ܐܳܥܕܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܥܰܡܳܐ ܡܫܰܪܶܐ ܕܟܳܬ݂ܽܘܒ݂. ܐܶܠܳܐ ܡܰܘܨܺܝܳܐܝܳܐ ܐܰ ܟܬ݂ܰܒ݂̈ܝܳܬ݂ܶܐ ܕܡܷܟܬ݂ܳܒ݂ܺܝ ܒܒܳܠܳܐ ܕܡܷܦܗܳܡܺܝ. ܗ̱ܘܽ ܚܰܕ̱ ܐܰܘ ܗ̱ܝܺ ܚܕܳܐ ܕܟܳܒܷܥ ܐܰܘ ܕܟܷܒܥܳܐ ܦܳܠܷܓ݂ ܐܰܘ ܦܷܠܓ݂ܳܐ ܐܰܥܡܶܗ ܐܰܘ ܐܰܥܡܰܗ̇ ܗ̱ܘܽ ܪܶܢܝܰܝܕܶܗ ܐܰܘ ܗ̱ܘܽ ܪܶܢܝܰܝܕܰܗ̇ ܒܽܗ̱ܘ ܫܽܘܳܐܠܰܐ ܗ̱ܢܳܐ ܦܩܽܘܕ ܐܶܒܶܗ ܐܰܘ ܐܶܒܰܗ̇. ܒܫܰܝܢܳܐ ܗܰܬܽܘ ܕܡܫܰܕܪܺܝܬܽܘܠܰܢ ܟܬ݂ܰܒ݂̈ܝܳܬ݂ܶܐ.

ܟܳܬ݂ܽܘܒܽܘܬ݂ܳܐ