ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܫܩܶܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܢܦܰܝܶܓ݂ ܨܰܗܝܶܗ ܡܶܢ ܫܶܩܝܶܗ.
ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܠܶܦ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܠܳܐ ܢܫܽܘܛ ܡܶܠ̈ܰܘܗ̱ܝ ܒܰܥܒܳܕ̈ܰܘܗ̱ܝ܀
ܕܰܥܒܺܝܕ ܚܰܘܪܳܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܒܢܰܦܫܶܗ ܢܶܚܽܘܪ ܩܰܕܡܳܝܰܬ̥.
ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܒܚܶܫܟܳܐ ܕܢܶܬܶܒ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ܀
ܕܰܡܥܺܝܪ ܒܩܰܪܢܳܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܠܳܐ ܢܶܫܬܒܶܐ ܡܶܢ ܫܰܒ̈ܳܝܶܐ.
ܕܰܡܙܰܗܰܪ ܡܶܢ ܢܶܟ̥ܝ̈ܳܢܶܐ: ܒܢܶܟ̥ܝ̈ܢܶܐ ܠܳܐ ܢܶܬ̥ܡܚܶܐ܀
ܕܡܰܐܣܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ: ܫܽܘܚܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܒܚܺܐܪܽܘܬ̥ܶܗ.
ܕܰܥܒܺܝܕ̥ ܕܰܘܩܳܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܠܳܐ ܢܶܓܥܽܘܢ ܒܶܗ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܀
ܕܪܳܕ̥ܶܐ ܒܐܘ݂ܪܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ̥ܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܬ̊ܕܰܘܰܕ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ.
ܕܐܰܚܺܝܕ̥ ܩܠ̈ܺܝܕ̥ܶܐ ܕܒܶܝܬ̥ ܓܰܙܳܐ: ܠܳܐ ܢܗܶܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܘܚܳܕܽܘܪܳܐ܀
ܕܩܳܐܶܡ ܒܰܬܪܰܥ ܡܰܠܟܽܘܬ̥ܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܐܚܽܘܕ̥ ܬܰܪܥܳܐ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗ̱ܝ.
ܕܝܳܗܶܒ ܐܺܝܕ̥ܳܐ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ : ܠܳܐ ܢܟܰܣܶܣ ܣܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ܀
ܐܰܝܢܳܐ ܕܥܳܨܶܒ ܠܰܬ̊ܒܺܝܪ̈ܶܐ: ܠܳܐ ܢܩܰܘܶܐ ܗܽܘ ܒܰܬ̊ܒܳܪܶܗ.
ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܦܢܶܐ ܛܳܥ̈ܰܝܳܐ: ܒܬܰܘܫܳܐ ܢܶܫܓ̥ܶܐ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ܀
ܕܝܳܗܶܒ ܛܽܘܒܳܐ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ: ܢܶܗܘܶܐ ܪܳܚܶܡ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ.
ܕܰܡܟܰܪܶܟ ܒܰܢ̈ܝܳܚܳܬ̥ܳܐ: ܢܶܪܚܰܡ ܐܳܦ ܗܽܘ ܙܶܕ̈ܩܳܬ̥ܳܐ܀
ܕܰܡܨܰܠܶܐ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܥܰܡܳܐ: ܒܚܰܘ̈ܒܰܘܗ̱ܝ ܪܺܝܫܶܗ ܠܳܐ ܢܰܪܟܶܢ.
ܕܩܳܪܶܐ ܘܰܡܦܺܝܣ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܢܦܺܝ݂ܣ ܢܰܦܫܶܗ ܗܽܘ ܩܰܕܡܳܝܰܬ̥܀
ܕܡܶܬܬܰܢܰܚ ܥܰܠ ܐܶܢ̈ܩܳܬ̥ܳܐ: ܢܰܪܘܰܚ ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܰܐܠ̈ܺܝܨܶܐ.
ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܟܶܣ ܠܛܳܠ̈ܽܘܡܶܐ: ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܛܠܺܝ݂ܡ ܗ̱ܘ݂ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ܀
ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܪܬܶܐ ܠܒܳܙܽܘ̈ܙܶܐ: ܒܶܙܬ̥ܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠ.
ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܨܰܠܶܐ ܠܰܐܒܳܐ: ܡܽܘܟܳܟ̥ܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܢܶܪܚܰܡ܀
ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܬܰܠܡܰܕ̥ ܠܰܒܪܳܐ: ܪܽܘܚܳܐ ܪܳܡܬ̥ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܩܢܶܐ.
ܕܩܰܒܶܠ ܪܽܘܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܢܩܰܕܶܫ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܡ ܦܰܓ̥ܪܶܗ܀
ܐܰܝܢܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ: ܐܰܓ̥ܪܶܗ ܒܚܽܘܬ̥ܪܶܗ ܠܳܐ ܢܰܘܒܶܕ̥.
ܐܰܝܢܳܐ ܕܨܳܐܶܡ ܠܳܐܠܳܗܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܢܶܪܚܰܡ܀
ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܪܶܟ ܒܰܨܠܽܘܬ̥ܳܐ: ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܢܰܪܚܶܩ ܡܶܢܶܗ.
ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܳܐܰܪ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ: ܠܳܐ ܢܶܚܽܘܪ ܒܰܟ̈ܢܰܘܳܬ̥ܶܗ܀
ܐܰܝܢܳܐ ܕܓ̥ܳܒܶܐ ܓܽܘܘܙܳܝܳܐ: ܨܰܘܬ̥ܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܣܳܦܶܩ ܠܶܗ.
ܕܰܠܒܺܝܫ ܠܰܫܡܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܙܕܰܠܰܠ ܒܰܥܒܳܕܳܐ܀
ܫܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܳܐ ܡܰܗܢܶܐ ܠܰܢ: ܐܶܢ ܥܒܳܕܳܐ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢܰܢ.
ܙܰܒܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܡܶܬ̥ܚܰܦܶܐ: ܙܺܐܦܳܐ ܒܰܫܡܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܀
ܥܳܒܰܪ ܙܰܒܢܳܐ ܘܡܰܫܠܰܚ ܠܰܢ: ܘܰܡܦܰܪܣܶܐ ܐܳܦ ܟܰܣ̈ܝܳܬ݂ܰܢ.
ܐܰܝܢܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬ̥ܒܰܩܶܐ: ܒܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܚܰܬܺܝܬ̥ܳܐܝܬ̥܀
ܢܶܚܙܶܐ ܠܡܺܝ̈ܡܣܶܐ ܕܒܰܫܥܳܬ̥ܳܐ: ܣܳܝܡܺܝܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܡܰܠܟܽܘܬ̥ܳܐ.
ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܕܥܰܒܕܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ: ܘܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܢܳܦܶܩ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܶܕܝܽܘܛܳܐ: ܒܰܚܙܳܬ̥ܳܐ ܕܦܺܝܠܳܣܽܘܦܳܐ.
ܘܐܰܚܪܺܢܳܐ ܕܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܫܺܝ݂ܛܳܐ: ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܰܩܪ̈ܰܒܬ̥ܳܢܶܐ܀
ܡܳܐ ܕܰܫܠܺܝ ܫܶܥܝܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ: ܘܰܦܛܰܪܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܐܶܬ̥ܦܰܪܣܺܝܘ.
ܫܳܠܚܺܝܢ ܫܳܕܶܝܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ: ܫܐܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܠܒܶܫܘ ܠܰܚܙܳܬ݂ܳܐ܀
ܗܳܟ݂ܰܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܫܳܠܚܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ.
ܘܡܶܬ̥ܓܠܶܝܢ ܥܒܳܕ̥̈ܶܐ ܚܰܬܺܝ̈ܬ̥ܶܐ: ܙܺܐܦ̈ܳܢܶܐ ܐܳܦ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܀
ܐܰܝܢܳܐ ܕܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܕܰܢܚܳܫܳܐ: ܘܰܩܪܺܝܡ ܕܰܗܒܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ.
ܡܛܰܠܩܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܬܰܚܦܺܝܬ̥ܶܗ: ܘܰܡܚܰܘܝܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ̥ ܕܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ܀
ܠܳܐ ܬܶܪܰܓ̥ ܠܰܫܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ̥: ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܰܚ ܠܳܘܶܐ ܠܳܟ܀
ܟܡܳܐ ܐܺܝܬ̥ ܫܺܝ̈ܛܶܐ ܘܡܰܣ̈ܠܰܝܳܐ: ܕܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥܺܝܢ ܒܰܒܪܺܝܬ̥ܳܐ.
ܕܰܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܡܶܬ̥ܝܰܕ̥ܥܺܝܢ: ܘܡܶܬ̥ܟܰܪܙܺܝܢ ܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܀
ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܠܒܶܫܘ ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ: ܕܐܺܝܩܳܪܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܬܰܚܦܺܝܬ̥ܳܐ.
ܘܰܥܒܰܪܘ ܗܶܢܽܘܢ ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ: ܘܰܢܛܺܝܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܥܒܳܕ̥̈ܶܐ܀

ܟܬ̥ܰܒ ܘܫܰܕܰܪ ܐܠܝܐ ܕܪܐ
ܡܢ ܝܘܢܫܒܝ݂ܢܓ 

Eliyo Dere