ܗ̱ܘ̣ ܝܰܪܚܐ ܕܐܳܒ ܕܰܕܫܰܬܐ ܣܬܶܐ ܐܰ ܚܘ̣ܕܪ̈ܐ ܐܬ݂ܘ̣ܪ̈ܝܐ ܒܣܘܶܝܕ ܘܒܰܒܪܝ̣ܬ݂ܐ ܟܘ̣ܠܰܗ̇ ܡܛܰܟܰܣܠܶܢ  ܚܦܝ̣ܛܘ̈ܳܬ݂ܐ ܠܗ̱ܘ ܕܘ̣ܟ݂ܪܳܢܐ ܕܰܣܳܗܕ̈ܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܥܰܡܐ ܐܳܬ݂ܘ̣ܪܳܝܐ، ܕܶܩܛܝ̣ܠܝ̣ ܒܗ̱ܝ̣ ܫܰܢ̱ܬܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܣܰܝܦܐ 1915 ܒܓܰܘܶܗ ܕܰܬܚܘ̣ܡ̈ܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܐܝ̣ܡܒܰܪܰܛܘ̣ܪܝ̣ܶܐ ܥܘ̣ܬ݂ܡܰܢܳܝܬܐ، ܘܐܰ ܐܳܬ݂ܘ̣ܪ̈ܝܐ ܕܶܩܛܝ̣ܠܝ̣ 1933 ܒܣܶܡܡܶܠܗ ܒܗ̱ܘ̣ ܐܬ݂ܪܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܥܝ̣ܪܰܐܩ.10 ܒܐܳܒ 2013 ܡܛܰܟܰܣܠܶܢ ܐܰ ܚܘܕܪ̈ܐ ܐܳܬ݂ܘ̣ܪ̈ܳܝܐ ܕܘ̣ܟ݂ܪܳܢܐ ܠܰܣܳܗܕ̈ܐ ܒܗ̱ܝ̣ ܡܕܝ̣ܢܬܐ ܕܝܘ̣ܢܫܳܦ݁ܝ̣ܢܓ. ܡܡܰܬ݂ܠܳܢ̈ܐ ܡܰܐ ܓܰܒ̈ܐ ܦܘ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܩܳܝ̈ܐ ܣܘܶܝܕܳܝ̈ܐ ܘܐܳܬ݂ܘܪ̈ܝܐ ܡܶܫܬܰܘܬܰܦ̈ܐ ܠܗ̱ܘ ܕܘ̣ܟ݂ܪܳܢܐ ܕܰܣܳܗ̈ܕܐ ܒܝܘ̣ܢܫܳܦ݁ܝ̣ܢܓ. ܓܶܠܝܘ̣ܢܳܪܐ ܕܝ̣ܟܪܰܐܢ ܐܶܓ݂ܐ ܣܬܶܐ ܗܘ̣ܠܶܗ ܬܘ̣ܪܓܳܡܐ ܥܰܠܗ̣ܘ ܩܕܳܡܐ ܕܬܘ̣ܪܟܺܝܰܐ ܘܐܰܚܦܝ̣ܛܘ̈ܳܬ݂ܝܕܰܗ̇ ܡܩܰܒܶܠ ܗ̱ܘ̣ ܫܘ̣ܐܠܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܣܰܝܦܐ. ܗ̱ܘ̣ ܬܘ̣ܪܓܳܡܐ ܓ݂ܠܰܒܶܐ  ܘܡܰܗܘ̣ܝܳܢܐ ܘܶܐ. ܟܶܡܡܝ̣ܢܰܐ ܬܰܘܕܝ̣ ܠܗ̱ܘ ܕܝ̣ܟܪܰܐܢ ܥܰܠܗ̣ܘ̣ ܬܘ̣ܪܓܳܡܐ ܒܰܣܝ̣ܡܐ.

ܟܺܝܒܶܗ ܚܰܕ ܕܶܡܫܰܐܶܠ ܠܡܶܢ ܐܰ ܫܽܘܬܳܐܣ̈ܶܐ ܐܳܬ݂ܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܟܡܰܕܟܪ̈ܺܝ ܘܟܳܡܝܰܩܪ̈ܺܝ ܗܰܢܺܝ̈ ܕܫܰܦܺܝ̈ܥܺܝ ܘܥܰܒܺܝܪ̈ܺܝ؟ ܓܶܕܫܳܐ ܕܥܰܒܰܪ ܐܰܥܠܶܗ ܠܩܘ̣ܪܒܐ ܕܡܳܐܐ ܫܢ̈ܝܳܐ. ܠܡܶܢ ܐܰ ܐܳܬ݂ܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܒܶܬ݂ܪܰܝܶܗ ܟܚܰܝܪ̈ܺܝ ܘܟܡܰܢܗܪ̈ܺܝ ܘܟܳܡܦܰܫ̈ܩܺܝ ܠܽܗ̱ܘ ܡܶܕܶܡ ܕܗܰܐܘܺܝ؟ ܘܗܰܘܟ݂ܰܐ ܣܬܶܐ ܚܰܕ ܟܺܝܒܶܗ ܡܫܰܐܶܠ ܗ̱ܘ̣ ܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܬܰܫܥܺܝܬ݂ܳܐ ܘܕܠܐ ܗܺܝܝܽܘܬ݂ܳܐ ܠܡܶܢܝܳܐ؟ ܝܺܨܺܝܦܳܝܳܐ ܕܗ̱ܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܳܕܶܥ ܠܽܗ̱ܘ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܰܝܕܶܗ ܠܰܫܰܢ ܕܩܳܕܶܪ ܚܳܐܶܪ ܒܽܗ̱ܘ ܕܰܥܬܺܝܕܰܝܕܶܗ. ܗ̱ܘܽ ܕܰܥܒܰܪܰܝܕܰܢ ܗܺܝ̣ܝܶܗ ܝܳܐ ܗ̱ܘܽ ܩܠܺܝܕܳܐ ܕܽܗ̱ܘ ܕܰܥܬܺܝܕܰܝܕܰܢ. ܗ̱ܘܽ ܥܰܡܳܐ ܐܳܬ݂ܽܘܪܳܝܳܐ ܒܽܗ̱ܘ ܪܶܕܝܳܐ ܕܽܗ̱ܘ ܙܰܒܢܳܐ ܐܰܬܺܝ̣ ܒܪܺܝܫܶܗ ܩܛܳܠܥܰܡܳܐ ܘܛܥܶܡܠܶܗ ܩܶܛܠܳܐ ܟܶܢܫܳܢܳܝܳܐ، ܘܡܣܰܝܒܰܪܠܶܗ ܪ̈ܕܽܘܦܝܶܐ ܘܐܽܘܠ̈ܨܳܢܶܐ. ܘܩܛܺܝܪܳܐܝܬ݂ ܡܫܰܚܠܰܦܠܶܗ ܗ̱ܝܺ ܬܰܘܕܺܝܬ݂ܰܝܕܶܗ. 

ܘܗܰܐܘܺܝ ܕܺܝܫܳܐ ܪܕܺܝܦܳܐ ܒܺܗ̱ܝ̣ ܐܰܪܥܰܝܕܶܗ. ܘܒܰܝܢ ܗ̱ܝܺ ܫܰܢ̱ܬܳܐ 1914 ـ 1915 ܐܰ ܥܽܘ̈ܬ݂ܡܰܢܳܝܶܐ ܡܰܩܶܡܡܶܗ ܩܛܳܠܓܶܢܣܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘܠܠܶܗ ܐܰ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܕܽܗ̱ܘ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܬܽܘܪܟܺܝܰܐ ܕܰܐܕܝܰܘܡܰܐ. ܘܡܰܚܶܬܘܰܠܠܶܗ ܢܺܝܫ̣ܳܐ ܩܶܡ ܥܰܝܢܰܝܶܗ ܕܓܳܪ̈ܕܺܝ ܠܟܘ̣ܠܠܶܗ ܐܰܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܒܓܰܘܶܐ ܕܰܬܚܘ̣ܡ̈ܐ ܥܘ̣ܬ݂ܡܰܢܳܝܬܐ. ܙܶܕ ܡܶܢ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܡܰܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܕܗ̱ܘ ܥܰܡܳܐ ܐܳܬ݂ܽܘܪܳܝܳܐ ܥܛܶܐ ܘܶܓܪܺܝܕ. ܐܰܘܟܝ̣ܬ݂ ܙܶܕ ܡܶܢ 750000 ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܗܽܘܠܰܢ ܒܽܗ̱ܘ ܓܽܘܢܚܰܢܳܐ.

ܐܶܠܳܐ ܗ̱ܝܺ ܕܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܘܗ̱ܘܽ ܪܕܽܘܦܝܳܐ ܕܶܡܩܰܒܶܠ ܕܰܐ ܐܳܬ݂ܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܘܡܩܰܒܶܠ ܕܰ ܩܰܠܺܝܠ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܳܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܶܢܶܐ ܗܶܫ ܒܚܺܝܨܽܘܬ݂ܳܐ ܟܳܡܕܰܘܶܡ. ܡܰܬ݂ܠܳܐ: ܐܰ ܡܰܕܪ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܥܰܡܳܐ ܐܳܬ݂ܽܘܪܳܝܳܐ ܗܶܫ ܪܽܘܫܡܳܐܝܬ݂ ܡܰܟܠ̈ܝܶܢܶܐ. ܟܳܡܢܰܣܶܢ ܕܡܰܝܕ̈ܺܝ ܐܰ ܡܽܘܠ̈ܟܳܢܶܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܥܰܡܰܝܕܰܢ ܘܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܒܡܰܕܢܰܚ ܬܰܝܡܢܳܐ ܕܬܽܘܪܟܺܝܰܐ. ܟܳܡܰܕܟܪܳܐ ܠܰܢ ܗܰܬ݂ܶܐ ܕܐܳܦܠܳܐ ܐܰܡܩܰܕ̈ܫܳܬܰܝܕܰܢ ܡܫܰܝ̈ܢܶܐ ܢܶܐ. ܗ̱ܘܽ ܩܛܳܠܥܰܡܳܐ ܣܳܟ ܠܳܟܛܳܥܺܝ̈ܢܰܐ ܠܶܗ، ܘܰܕܠܳܐ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܠܶܓܡܺܝܣܰܡܚܳܐ ܬܽܘܪܟܺܝܰܐ ܥܰܠ ܗ̱ܘܽ ܣܽܘܪܚܳܢܳܐ ܕܣܶܡܠܰܗܿ ܡܩܰܒܶܠ ܕܗ̱ܘ̣ ܥܰܡܐ ܐܳܬ݂ܽܘܪܝܳܐ ܘܕܰܐ ܐܰܪ̈ܡܢܳܝܶܐ ܘܕܰܐ ܦܳܘܢܛܘܣ̈ܳܝܶܐ.

ܘܫܰܒܥܳܐ ܐܳܒ ܕܺܗ̱ܝ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕ 1933 ܩܛܳܠܥܰܡܳܐ ܐ̱ܚܪܶܢܳܐ ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܗ̱ܘܽ ܥܰܡܰܝܕܰܢ ܒܺܗ̱ܝ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܣܺܝܡܠܠܶܐ ܒܽܗ̱ܘ ܥܺܝܪܰܐܩ. ܘܬܰܡܳܢ ܣܬܶܐ ܐܰܠܦ̈ܰܝܳܐ ܕܐܳܬ݂ܽܘܪ̈ܝܶܐ ܩܛܺܝܠ̈ܺܝ. ܘܒܰܝܢ ܐܰ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܟܶܬܘܰܐ ܣܳܒ̈ܶܐ ܣܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܛܠ̈ܳܝܶܐ. ܗ̱ܘܽ ܣܽܘܪܚܳܢܰܢܳܐ ܣܺܝܡ ܒܐܺܝܕ̈ܳܬ݂ܶܗ ܕܽܘܓܰܝܣܳܐ ܕܽܗ̱ܝ ܡܫܰܝܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܽܗ̱ܘ ܥܺܝܪܰܐܩ ܘܒܽܗ̱ܘ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܶܒܪܺܝܛܰܢܝܰܐ.

ܗ̱ܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܽܗ̱ܘ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܕܰ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܟܡܰܪܶܙ ܥܰܠ ܗ̱ܘܽ ܓܽܘܢܚܳܐ ܕܣܺܝ݂ܡ ܥܰܠ ܣܺܝܡܶܠܶܗ. ܘܫܰܢ̱ܬܳܢܳܐܝܬ݂ ܟܳܒܶܐ ܙܗܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܐ ܐܳܬ݂ܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܕܺܗ̱ܝ ܒܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܒܽܗ̱ܘ ܡܶܬ݂ܚܳܐ ܕܽܗ̱ܘ ܕܳܪܳܐ ܕܥܰܒܶܪ ܟܽܠܶܗ ܘܒܽܗ̱ܘ ܥܒܳܪܳܐ ܕܽܗ̱ܘ ܕܳܪܰܢܳܐ ܣܬܶܐ ܗܶܫ ܐܰ ܐܳܬ݂ܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܟܶܬܘܰܠܠܶܗ ܣܰܒܪܳܐ ܕܶܒܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒܫܰܝܢܳܐ ܕܥܳܡܪ̈ܺܝ ܒܽܗ̱ܘ ܐܰܬ݂ܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ، ܐܶܠܳܐ ܗܰܬ݂ܶܐ ܗܶܫ ܠܰܬܝܳܐ ܫܟܺܝܚܬܳܐ ܐܰܠܠܶܗ. ܘܗܽܘܠ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟܳܩܳܪ̈ܺܝܢܰܐ ܘܟܳܫܡ̈ܥܺܝܢܰܐ ܕܐܰܝܕܰܪܒܳܐ ܗ̱ܽܘ ܥܰܡܳܐ ܐܳܬ݂ܽܘܪܝܳܐ ܟܡܺܝܕܶܫ، ܓܡܶܪܕܶܦ ܘܟܳܡܶܩܛܶܠ. ܗ̱ܘܽ ܩܪܳܒܳܐ ܒܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܒܽܗ̱ܘ ܥܺܝܪܰܐܩ ܙܶܕ ܡܰܚܪܰܘܠܶܗ ܘܡܥܰܪܙܶܠܶܗ ܠܺܗ̱ܝ ܐܰܝܟܰܢܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܐܰ ܐܳܬ݂ܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܕܶܡܕܰܘ̈ܡܺܝ ܕܚܳܐܶܝܢ ܒܫܰܝܢܳܐ ܒܽܗ̱ܘ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܐܰ ܐܳܒܗ̈ܳܬ݂ܳܐ ܒܐܳܬ݂ܽܘܪ.

ܐܰܚܢܰܐ ܡܰܐ ܚܽܘܕܪ̈ܶܐ ܘܫܽܘܬܳܐܣ̈ܶܐ ܐܳܬ݂ܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܝܽܘܩܪܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܟܳܣܰܝܡܝ̣ܢܰܐ ܥܰܠܗ̱ܝ̣ ܡܰܢܗܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܕܰܕܽܘܟ݂ܪ̈ܳܢܶܐ ܕܺܝܕܰܢ ܐܰ ܡܰܪ̈ܕܽܘܬ݂ܳܢܳܝܶܐ.  ܗ̱ܝ̣ ܬܰܫܥܺܝܬ݂ܳܐ ܘܗ̱ܝ̣ ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ ܠܟܽܠ ܥܰܡܳܐ ܝܺܨܺܝܦܶܢ̈ܐ، ܘܗܰܘܟ݂ܐ ܐܳܦ ܐܶܠܰܢ ܠܗ̱ܘ̣ ܥܰܡܐ ܐܳܬ݂ܘܪܳܝܐ، ܘܗ̱ܝ̣ ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܰܝܕܰܢ ܗ̱ܝ̣ ܥܰܬܺܝܪܬܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܬܶܬ݂ܝܰܒܠܝ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܐܳܬ݂ܶܝܢ.

ܫܡܥܘܢ ܒܪܡܥܢܐ