Den assyriske författaren och journalisten Gabriel Afram redogör för sin syn på de olika benämningarna rörande det assyriska språket.


ܒܙܰܒܢ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܝܶܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܡ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܐ ܥܰܡܳܝܳܐ، ܡܫܰܡܗܳܐܺܝܬ̣܆ ܠܶܥܙܳܐ ܡܰܥܪܒܳܝܳܐ ܟܶܐܡܰܬ̣ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܕܛܽܘܪܥܰܒܕܺܝ̣ܢ ܒܫܽܘܡܳܗܳܐ ܦܰܕܺܝ̣ܕܳܐ ܥܰܠ ܝܰܕ ܚܰܕܚ̈ܕܳܢܶܐ ܡܶܢ ܒܢܱ̈ܝ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝ̣ܠܰܢ ܕܒܰܚܩܰܠ ܠܶܫܳܢܳܐ ܠܴܐ ܗ̱ܘܰܘ ܡܕܳܩܷ̈ܐ ܦܰܕܺܝ̣ܕܳܐܺܝܬ̣ ܒܰܫܡܳܐ ܕ«ܣܽܘܪܰܝܬ» ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܡܟܰܢܶܝܢ. ܓܪܰܡܡܰܛܺܝ̣ܩܳܐܺܝܬ̣ ܘܐܳܘܪܛܳܘܓܪܰܦܳܐܺܝܬ̣ ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܦܰܕܺܝ̣ܕܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̣ܰܘܗ̱ܝ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ.

ܐܳܠܰܦܒܶܝܬ̣ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܒܬܰܪܬܰܝܗܶܝܢ ܐܳܬ̣ܘܴ̈ܬ̣ܳܐ܆ ܐܰܘܟܺܝ̣ܬ̣ ܐܳܬ̣ܽܘܬ̣ܳܐ ܕ«ܣܶܡܟܰܬ̣» ܘܰܕ«ܨܳܕܶܐ» ܕܰܡܚܰܙܩܳܐ، ܡܶܕܶܡ ܗ̱ܘ̣ ܛܳܒ ܝܺܕܺܝ̣ܥܳܐ. ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܕ«ܣܽܘܪܰܝܬ» ܒܪܽܘܟܳܒܶܗ ܡܚܰܒܠܴܐ ܐܺܝ̣ܬ̣ܰܘܗ̱ܝ، ܘܠܴܐ ܫܳܠܶܡ ܠܬܽܘܪܳܨ ܡܰܡܠ̱ܠܴܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ. ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܗܳܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܒܐܳܬ̣ܽܘܬ̣ܳܐ ܕ«ܨܳܕܶܐ» ܢܶܬ̣ܟܬ̣ܶܒ ܒܗܳܝ ܕܡܶܢ ܫܡܳܐ ܕ«ܢܳܨܪܳܝܳܐ» ܒܠܶܥ̈ܙܶܐ ܕܽܘܟܬ̣ܳܢܳܝܷ̈ܐ ܕܛܽܘܪܥܰܒܕܺܝ̣ܢ «ܨܶܪܳܝܳܐ ܐܰܘ ܨܽܘܪܳܝܳܐ» ܕܡܶܫܬܰܪܫܶܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ، ܘܠܴܐ ܗ̱ܘܳܐ ܢܰܦܺܝ̣ܩ ܡܶܢ ܫܽܘܡܳܗܳܐ «ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ» ܐܰܟ̣ܡܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܺܝ̣̈ܢ ܡܰܟܠܶܝܢ. ܒܪܶܬ̣ܡܳܐ ܕܠܶܥܙܳܐ ܕܛܽܘܪܥܰܒܕܺܝ̣ܢ ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܨܳܕܶܐ ܩܪܺܝ̣ܚܬܳܐ ܘܠܰܘ ܒܣܶܡܟܰܬ̣ ܪܳܬ̣ܡܺܝ̣ܢܰܢ. ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܰܕܢܚܳܝܷ̈ܐ ܐܳܡܪܺܝ̣ܢ «ܣܽܘܪܶܬ» ܘܠܰܫܡܳܐ ܒܣܶܡܟܰܬ̣ ܪܳܬ̣ܡܺܝ̣ܢ. ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܦܶܚܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܫܽܘܡܳܗܳܐ ܒܰܝܢܰܝ ܬܪܰܝܗܽܘܢ ܠܶܥ̈ܙܶܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܠܴܐ ܡܨܶܝܢܰܢ.

ܫܡܳܐ ܕܨܽܘܪܳܝܳܐ ܘܨܽܘܪܴ̈ܝܶܐ ܥܰܠ ܢܳܩ̈ܦܰܝ ܝܶܫܽܘܥ «ܢܳܨܪܳܝܳܐ» ”Jesus från Nasaret” ܘܰܡܫܺܝ̣ܚܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܪܳܡܶܙ. ܒܕܳܪܷ̈ܐ ܩܰܕܡܷ̈ܐ ܕܰܡܫܺܝ̣ܚܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘ̈ܡܳܬ̣ܰܢ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܡܫܺܝ̣̈ܚܳܝܶܐ ܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܫܡܳܐ ܡܶܬ̣ܟܰܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܡܶܬ̣ܩܪܶܝܢ. ܠܰܦܫܺܝ̣ܛܽܘܬ̣ ܪܶܬ̣ܡܳܐ ܐܳܬ̣ܽܘܬ̣ܳܐ ܫܰܪܘܳܝܬܳܐ ܕ«ܢܽܘܢ» ܕܰܒ«ܢܳܨܪܳܝܳܐ» ܢܶܦܠܰܬ݀ ܘܐܶܬ̣ܚܰܬܦܰܬ݀ ܐܰܟ̣ܡܳܐ ܕܒܰܒܢܴ̈ܬ̣ ܩܴ̈ܠܷܐ ܐ̱ܚܪܴ̈ܢܝܳܬ̣ܳܐ ܕܰܒܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܗܺܝ̣ ܓܳܕܫܳܐ، ܘܗܳܟ̣ܰܢܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܘܢܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܒ«ܨܽܘܪܴ̈ܝܶܐ ܐܰܘ ܨܶܪܴ̈ܝܶܐ» ܐܰܟ̣ܡܳܐ ܕܡܶܕܝܳܝܷ̈ܐ ܐܳܡܪܺܝ̣ܢ ܐܶܬ̣ܟܰܢܺܝ̣ܘ. ܒܣܶܦܪ̈ܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ̣ܗܽܘܢ ܒܡܰܟ̣ܬܒܳܢܽܘܬ̣ ܙܰܒܢܷ̈ܐ ܕܒܰܪܥܶܒܪܳܝܳܐ ܘܰܒܝܰܕܗܽܘܢ ܕܟܳܬ̣ܽܘ̈ܒܶܐ ܐ̱ܚܪܴ̈ܢܶܐ܆ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܒܙܰܒܢܷ̈ܐ ܩܰܕܡܷ̈ܐ ܕܰܡܫܺܝ̣ܚܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܒܫܶܡ «ܢܳܨܪܴ̈ܝܶܐ» ܐܶܬ̣ܩܪܺܝ̣ܘ ܘܐܶܫܬܰܡܰܗܘ. ܘܰܒܠܶܫܳܢܳܐ ܥܰܪܰܒܳܝܳܐ ܠܙܰܒܢܰܢ ܗܳܢܳܐ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕ«ܢܰܨܰܐܪܰ̃ܗ» ܡܶܬ̣ܟܰܢܶܝܢ ܘܡܶܬ̣ܩܪܶܝܢ. ܘܥܳܡܽܘܪܷ̈ܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܕܛܽܘܪܥܰܒܕܺܝ̣ܢ܆ ܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܣܽܘܟܳܠܴܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܰܡܫܺܝ̣̈ܚܳܝܶܐ ܒܰܫܡܳܐ ܗܘܰܘ ܥܳܢܶܝܢ ܘܡܶܬ̣ܚܰܫܚܺܝ̣ܢ. ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܒܢܱ̈ܝ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝ̣ܠܰܢ ܡܶܬ̣ܦܰܠܣܦܺܝ̣ܢ ܘܐܳܡܪܺܝ̣ܢ܆ ܕܠܶܫܳܢܳܐ «ܟܬ̣ܳܒܳܢܳܝܳܐ» ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ ܐܺܝܬ̣ܰܘܗ̱ܝ، ܘܠܴܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܦܢܺܝ̣ܬ̣ܳܐ ܕܛܽܘܪܥܰܒܕܺܝ̣ܢ، ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܠܰܣܛܰܪ ܢܣܺܝ̣ܡܺܝ̣ܘܗ̱ܝ. ܐܳܦܶܢ ܕܡܺܐܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܬܪܺܝ̣ܨܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̣ܰܘܗ̱ܝ؛ ܠܴܐ ܢܶܛܥܶܐ ܕܟܽܘܠܗܽܘܢ ܡܶܣܬܰܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܝܰܕܽܘܥ̈ܬ̣ܳܢܶܐ܆ ܢܽܘܟ̣ܪ̈ܝܶܐ ܡܰܢ ܘܐܳܦ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܥܰܠ ܪܶܕܝܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܡܶܢ ܕܳܪ ܕܳܪ̈ܝ̣ܢ ܠܠܶܥܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܫܶܡ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܩܳܪܶܝܢ ܘܡܟܰܢܶܝܢ ܛܳܒ ܝ̣ܺܕܺܝ̣ܥ. ܠܶܫܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܠܶܫܳܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܐܽܘܡܬ̣ܳܐ ܫܒܺܝ̣ܚܬܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܘܡܶܢ ܡܶܬ̣ܚܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܰܝܴ̈ܐ ܕܰܫܢܰܝܴ̈ܐ ܗܽܘ̣ ܗܳܢܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܓܡܺܝ̣ܪܳܐܺܝܬ̣ ܠܡܰܪܕܽܘܬ̣ܰܢ ܘܰܠܣܶܦܪܳܝܽܘܬ̣ܰܢ ܚܒܰܫ ܘܰܥܕܰܡܰܫ ܚܳܒܶܫ. ܒܬܽܘܪܳܨ ܡܰܡܠ̱ܠܴܐ ܕܺܝ̣ܠܶܗ ܣܰܬܺܝ̣ܬܳܐ ܘܰܩܒܺܝ̣ܥܳܐ ܠܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܘܰܠܡܰܕܢܚܴ̈ܝܶܐ ܥܰܡ ܚ̈ܕܳܕܶܐ ܐܳܣܰܪ ܘܰܡܚܰܝܶܕ. ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܢܛܽܘܪܝܶܗ ܘܰܡܫܰܘܫܛܳܢܽܘܬ̣ܶܗ ܕܐܳܠܨܳܝܷ̈ܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ.

ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܚܨܦܺܝ̣ܢ ܒܟܽܘܢܳܝ ܠܶܫܳܢܳܐ ܟܬ̣ܳܒܳܢܳܝܳܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕ«ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ» ܘܠܶܥܙܳܐ ܕܛܽܘܪܥܰܒܕܺܝ̣ܢ ܒܰܫܡܳܐ ܡܚܰܒܠܴܐ ܕ«ܨܽܘܪܰܝܬ» ܡܫܰܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܘܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ: ܠܰܐܝܢܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܟܰܢܶܝܢ ܘܩܳܪܶܝܢ ܠܶܫܳܢܳܐ «ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ»؟ ܕܐܶܢ ܠܰܡܠܺܝ̣ܠܽܘܬ̣ܳܐ ܕܺܝ̣ܠܟ̣ܽܘܢ ܗܘܰܝܢ ܢܳܩܦܺܝ̣ܢ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܚܢܰܢ ܠܴܐ ܗ̱ܘܰܝܢ «ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ» ܐܶܠܴܐ ܐܶܢ «ܐܽܘܪ̈ܗܳܝܶܐ» ܕܢܶܬ̣ܩܪܶܐ ܗ̱ܘܰܝܢ ܙܳܕܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̣. ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܕܐܽܘܪܗܳܝ، ܕܐܳܡܺܝ̣ܕ ܘܰܕܡܶܕܝܰܕ ܘܫܰܪܟܳܐ܆ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ «ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ» ܗ̱ܘܰܘ ܘܗܳܟ̣ܰܢܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܡܶܬ̣ܡܰܠܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬ̣ܳܐ ܡܶܢܟܽܘܠܦܪܽܘܣ ܠܶܫܳܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܘܠܴܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ، ܐܰܘ ܐܳܡܺܝ̣ܕܳܝܳܐ ܐܰܘ ܡܶܕܝܳܝܳܐ. ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܕܡܶܬ̣ܡܰܠܰܠ ܒܩܽܘܪ̈ܝܶܐܐ ܕܛܽܘܪܥܰܒܕܺܝ̣ܢ ܠܴܐ ܡܶܬ̣ܕܰܠܰܠ ܒܫܶܡ ܩܶܪ̈ܝܰܘܳܬ̣ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܐܰܟ ܠܶܫܳܢܳܐ ܢܶܚܠܳܝܳܐ ܐܰܘ ܟܦܰܪܙܳܝܳܐ، ܐܰܘ ܣܒܺܝ̣ܪܺܝ̣ܢܳܝܳܐ ܘܰܣܛܰܪ، ܐܶܠܴܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܡܶܬ̣ܟܰܢܶܐ. ܒܰܝܢܰܝ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܐܶܡܘܴ̈ܬ̣ܳܐ ܕܥܳܡܰܪܬ̣ܳܐ ܠܶܥ̈ܙܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܕܰܒܐܰܬ̣ܪܳܐ ܚܰܕ ܕܢܶܫܬܰܟܚܽܘܢ ܡܰܨܝܳܐ، ܒܪܰܡ ܟܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܶܥ̈ܙܶܐ ܥܰܠ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܫܬܰܠܰܛ، ܠܶܥܙܳܐ ܗܰܘ ܡܳܬ̣ܳܢܳܝܳܐ ܗܳܘܶܐ، ܘܰܒܫܶܡ ”ܕܽܘܟܬ̣ܶܗ” ܠܴܐ ܡܶܬ̣ܩܪܶܐ ܐܶܠܴܐ ܒܫܶܡ ܐܽܘܡܬ̣ܳܐ ܕܰܡܒܰܝܬܶܐ ܠܳܗ̇ ܡܶܫܬܰܡܰܗ، ܘܗܳܟ̣ܰܢܳܐ ܠܶܥܙܳܐ ܗܳܢܳܐ «ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ» ܕܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̣ܰܘܗ̱ܝ ܟܶܫܠܴܐ ܠܴܐ ܐܺܝܬ̣. ܘܗܳܟ̣ܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܶܗ ܗܳܢܳܐ ܢܟܰܢܺܝ̣ܘܗ̱ܝ ܙܳܕܩܳܐ، ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. 

ܐ̱ܚܪܴ̈ܢܶܐ ܕܶܝܢ܆ ܕܐܰܟ ܡܕܰܒܪܴ̈ܢܶܐ ܕ«ܣܽܘܪܳܝܳܐ TV ܬܶܒ̰ܺܝ» ܠܝܽܘܕ ܕܒܰܝܬܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܰܒܫܶܡ «ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ» ܫܩܰܠܘ ܘܰܚܬܰܦܘ، ܘܗܳܟ̣ܰܢܳܐ ܠܰܫܡܳܐ ܕ«ܨܽܘܪܳܝܳܐ» ܦܰܕܺܝ̣ܕܳܐܺܝܬ̣ «ܣܽܘܪܳܝܳܐ» ܗܘܰܘ ܟܳܬ̣ܒܺܝ̣ܢ ܘܩܳܪܶܝܢ. ܐܰܟ̣ܡܳܐ ܕܺܝ̣ܕܺܝ̣ܥ܆ «ܣܽܘܪܳܝܳܐ» ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ܆ ܠܰܘ ܥܰܠ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܕܠܰܒ̈ܢܰܝ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝ̣ܠܰܢ ܕܢܳܩܶܦ ܡܰܐ̱ܪܶܙ، ܐܶܠܴܐ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܬ̣ܪܳܐ ܕܣܽܘܪܝܰܐ ܐܺܝ̣ܬ̣ܰܘܗ̱ܝ ܕܰܡܒܰܕܶܩ ܝܺܕܺܝ̣ܥ. «ܘܣܽܘܪܳܝܳܐ» ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܳܣܺܝ̣ܩܳܐܺܝܬ̣ ܕܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܪܰܒܳܝܳܐ ܕܪܳܡܶܙ ܘܰܡܫܰܘܕܰܥ ܛܳܒ ܓܰܠܝܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̣ܰܘܗ̱ܝ ܘܰܩܪܺܝ̣ܚ. ܘܠܴܐ ܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̣ܰܘܗ̱ܝ ܢܺܝ̣ܫܳܐ ܕܰܦܪܳܣܚܶܙܘܳܐ ܕ«ܣܽܘܪܳܝܳܐ TV».

ܡܶܢ ܓܰܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܫܶܬܩܳܐ ܓܡܺܝ̣ܪܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ، ܡܰܘ̈ܬܒܶܝܗ̇ ܘܰܡܡܰܬ̣ܠܳܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܒܰܣܘܶܝܕ ܘܕܰܒܐܰܬ̣ܪ̈ܘܳܬ̣ܳܐ ܐ̱ܚܪܴ̈ܢܶܐ ܚܕܳܪܰܝ ܕܪܳܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܝܺܨܺܝ̣ܦܳܐ ܕܐܰܝܟܳܐ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝ̣ܢ ܒܰܨܒܽܘܬ̣ܳܐ ܕܫܽܘܚܠܳܦ ܐܳܬ̣ܘܴ̈ܬ̣ܳܢ ܠܐܳܬ̣ܘܴ̈ܬ̣ܳܐ ܠܰܛܺܝ̈ܢܳܝܳܬ̣ܳܐ ܬܶܡܗܳܐ ܡܥܺܝ̣ܪ. ܐܰܪܰܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܠܰܢ ܕܰܢܦܰܫܶܩ ܠܫܰܠܝܽܘܬ̣ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܩܽܘܒܳܠ ܫܽܘܚܠܳܦ ܐܳܬ̣ܘܴ̈ܬ̣ܰܢ ܠܠܰܛܺܝ̈ܢܳܝܳܬ̣ܳܐ؟

ܒܟܽܘܢܳܫ ܡܰܡܠ̱ܠܴܐ ܕܶܝܢ ܒܳܥܶܐ ܕܐܺܡܰܪ܆ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܡܶܬ̣ܩܪܶܐ ܝܰܘܡܳܢ ܒܰܟܬ̣ܳܒܳܢܳܝܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܫܰܡܺܝ̣ܘܗ̱ܝ ܒ«ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܡܳܬ̣ܳܢܳܝܳܐ» ܟܶܐܡܰܬ̣riksassyriska ܒܗܳܝ ܕܠܰܦܠܰܓܷ̈ܐ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܕܥܰܡܳܐ ܕܺܝ̣ܠܰܢ ܗܽܘ̣ ܡܚܰܝܶܕ܆ ܡܶܢ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܘܡܰܕܢܚܳܝܷ̈ܐ ܘܗܳܟ̣ܰܢܳܐ ܐܳܦ ܠܡܰܪ̈ܘܢܳܝܶܐ.   

ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܐܰܦܪܰܐܡ

Gabriel Afram 
Journalist och Författare