Den anti-assyriska rörelse som i fyra decennier har använt kyrkan som ett verktyg, börjar agera desperat nu när den nye patriarken vill jämställa alla politiska organisationer som utgörs av medlemmar i syrisk-ortodoxa kyrkan, skriver journalisten Augin Kurt Haninke. Detta sedan arameiska företrädare nyligen har bojkottat patriarkens möten i Tyskland. En av dem försökte också läxa upp patriark Karim vid en presskonferens.

Sedan slutet av 1970-talet, då assyriska rörelsen var på stark frammarsch, har ledningen för syrisk-ortodoxa kyrkan samverkat med anti-assyriska krafter och byggt upp en rörelse som så småningom etablerat den arameiska termen som sin etniska identitet. Tongivande biskopar har spelat en avgörande roll när denna anti-rörelse har dragit nytta av kyrkans starka ställning bland folket och använt kyrkan som verktyg för sin politik att söndra-och-härska. Den arameiska falangen har alltså haft en gräddfil genom kyrkan och uppfostrat en hel generation som förnekar allt samband med assyrier, däribland ett antal munkar som idag är biskopar inom syrisk-ortodoxa kyrkan.

Men nu har kyrkan fått en ny patriark som inte finner sig i att Guds hus ska användas av destruktiva krafter för att skapa splittring inom hans folk. Detta har han markerat redan vid sitt installationstal då han gjorde klart att kyrkans enda symbol är korset. Inga andra flaggor är tillåtna. Visserligen vajar fortfarande arameiska flaggor på vissa kyrkobyggnader, framför allt i Sverige, men patriarken verkar hålla en klar linje och då är det troligen en tidsfråga innan dessa flaggor kommer att försvinna från kyrkorummet. Det är i alla fall kontentan av den kompromisslösa linje för enighet som patriark Karim säger sig driva. Företrädare för den arameiska rörelsen är förstås obekväma med patriark Afrem I Karims påbud och visar ett tydligt missnöje mot hans inställning i frågan.

Patriarken och kyrkomötet behöver också sätta stopp för de biskopar som sprider en hätsk anti-assyrisk propaganda och öppet visar sin sympati för den arameiska falangen. En av dem är biskop Benjamin Atas i Södertälje. En annan är biskop Malke Urek i staden Adiyaman i Turkiet. Den 20 maj 2015 sände Suryoyo Sat ett liveprogram med Johny Messo, ordförande för World Council of Arameans (WCA) och Daniyel Demir, ordförande för Arameiska förbundet i Tyskland. Temat var att följa upp diskussionen på presskonferensen med patriark Afrem I Karim. I programannonsen inför sändningen hade programledaren Benjamin Bulut skrivit ”Unity?” där han alltså ifrågasätter det som patriarken kallar enighet. Inga telefonsamtal från tittarna var tillåtna, men biskop Urek fick ändå komma fram per telefon och spy ut sin galla över alla inom syrisk-ortodoxa kyrkan som kallar sig assyrier. Han kallade dem heretiker och fiender till syriskheten. Hela programmet var en uppvisning i klassisk arameisk manipulation av tittarna, genom att ständigt sätta likhetstecken mellan termerna Suryoyo och Oromoyo. Alla medverkande var rörande överens om att den s k arameismen är en etnisk identitet som är odiskutabel och att patriarken därför gör fel när han kallar den arameiska rörelsen för ett vanligt parti inom vårt folk. Det enda från presskonferensen som de visade var den del där patriark Karim kommenterar den kaldeiske patriarken Louis Sakos förslag till ett samlingsbegrepp för folkets namn i KRGs konstitution och säger att han inget har att anmärka mot namnet araméer om alla parter är överens om att det kan skapa enighet bland folket i Irak.

När det gäller användandet av den arameiska flaggan i kyrkan undrade Johny Messo varför inte syrisk-ortodoxa kyrkan följer Österns assyriska kyrkas exempel som använder den assyriska flaggan i alla sammanhang inom kyrkan. Detta säger han alltså medan patriark Karim vill förbjuda alla främmande symboler i kyrkan, däribland den arameiska flaggan.

Johny Messo och Daniyel Demir har sent omsider haft ett möte med patriarken, strax innan det aktuella programmet i Suryoyo Sat skulle börja. Men under patriarkens besök i Tyskland har de initialt bojkottat hans andra möte med assyriska politiska organisationer. Enligt de rapporter vi har fått kom Johny Messo och Daniyel Demir en halvtimme försenade till mötet. Men de krävde ändå att få ett privat samtal med patriarken innan de skulle delta i mötet. Patriarken lär ha sagt att han inte har någon dold agenda och såg därför ingen anledning till ett privat samtal före mötet. Då bojkottade de arameiska företrädarna mötet och gick sin väg. En dag tidigare hade Johny Messo och Daniyel Demir markerat sitt missnöje genom att sitta kvar och inte applådera när alla andra reste sig och gav patriarken en stående ovation i den stora salen. Orsaken var att patriarken ännu en gång hade sagt att han inte vill göra skillnad mellan olika politiska grupper som verkar utanför kyrkan.

Två dagar senare höll patriark Karim en presskonferens för alla tre TV-kanaler verksamma bland syrisk-ortodoxa assyrier, nämligen Assyria TV, Suryoyo Sat och Suroyo TV. När turen kom till Suryoyo Sats representant Benjamin Bulut, försökte han läxa upp patriarken för att denne likställer araméer med assyrier. I stället för att ställa relevanta frågor argumenterade han med patriarken om vikten av att använda den arameiska termen som ett samlingsnamn för vår etniska identitet. Suryoyo (som patriarken översätter till Syriac) räcker inte som identitetsbärande term ansåg han. Här är ett utdrag ur samtalet mellan Benjamin Bulut från Suryoyo Sat och patriarken i min översättning.

Bulut:

”När jag betraktar Ers Helighet föreställer jag mig att ni sitter på samma stol som aposteln Petrus och hans efterföljande kyrkofäder och läromästare, t ex Mor Afrem, Ignatius Nurono, Mor Severios, Mor Mikhoel Rabo… Men idag hör jag något av en patriark som sitter på den apostoliska stolen, som jag aldrig tidigare har hört. Jag kan inte säga om det är bra eller inte. Men som en son av detta folk har jag svårt att förstå hur man kan tala om partier. Jag som person kan inte förstå detta påstående. Inga partier har bildats, vare sig i den arameiska eller assyriska historien. Däremot har förbund bildats under namnet Suryoye, mestadels med bistånd från trefaldigt salige biskop Jeshu Cicek. Det är dessa förbund som har byggt dessa kyrkor. Ingen kan förneka detta. De har grundats som Suryoye. Detta folk som är Suryoyo har ett förbund och står bakom dessa kyrkobyggen… När jag säger Suryoye menar jag helt tydligt att det är synonymt med araméer, så som alla tidigare kyrkofäder har hävdat. Den senaste bland dem var patriark Mor Ignatius Zakka som i sina böcker har skrivit att ingen får skilja mellan Suryoyo och Oromoyo. Jag förmodar att Ni kan det här bättre än vi. Idag betraktas detta förbund som ett politiskt parti, vilket jag uppfattar som en kränkning. Det rör sig om ett folk, inte ett parti. Därför är det kränkande att kalla Suryoye, d v s det arameiska folket (eller assyrierna för den delen) för ett politiskt parti. Det är fel eftersom vi är ett folk. Men dessa två (syftar på assyrier och araméer, red a) har aldrig varit ett. Själv vet jag att min egen bror och jag är ett (menar att de inom den syrisk-ortodoxa kyrkan som kallar sig assyrier har fel namn, eftersom han betraktar dem som sina arameiska bröder, red a). Ers Helighet, när Ni säger ”vårt folk med alla dess namn…” då är frågan: Enar man sitt folk eller splittrar det istället?”

Patriark Karim:

”Jag vill svara på dina frågor genom att börja från slutet. Jag har aldrig sagt ”ett folk med alla sina namn”. Jag står fast vid att folket är Suryoye, oavsett vad de kallar sig utanför kyrkan. För mig är alla Suryoye, däför att vi inom kyrkan har ett synodbeslut (november 1981, red a) som säger att ”Suryoyo” ska vara namnet på kyrkan, folket och språket. När det gäller språket vet alla som kan historia att det syriska språket har arameiska som grund, inte assyriska eller akkadiska. Ingen kan förneka detta. Därför är det riktigt om patriark Zakka säger så om språket. Om din fråga gäller folkets namn har jag som privatperson en åsikt i frågan. Men som patriark har jag ett ansvar att följa det heliga kyrkomötets beslut och kyrkans linje. Utanför kyrkan förekommer olika organisationer med olika namn, oavsett om vi förnekar det eller ej. De är fria i sitt val av politisk linje eftersom de inte sorterar under kyrkans överhöghet. Vare sig vi vill eller inte är de partier (och ger exempel, red a). Vi respekterar deras val av namn på sin organisation. Men alla är välkomna som Suryoye inom kyrkans sfär. Utanför kyrkan är de fria i sin verksamhet. Däremot tillåter jag inte att någon av dessa organisationer ska göra anspråk på att representera syrisk-ortodoxa kyrkan. Olika organisationer kan hävda att de representerar folket Suryoye. Det är deras åsikt och deras rätt. Vi lever i 2000-talet. Även i våra länder har människor rätt till en sådan frihet att välja. Men jag som patriark har att ta ansvar för kyrkans organisation. Det är sant att det jag säger som patriark har inte sagts av mina föregångare eftersom vi lever i olika tidsåldrar. Det som aposteln Petrus har sagt kan inte jag upprepa, eftersom han levde i en annan tid. Inte heller kan jag upprepa det som patriark Afrem I (Afrem Barsom, red a) har sagt, för det tillhör en annan tid. Vi vet att han har deltagit i konferenser i Europa och sagt vissa saker och använt ett visst namn, men sedan ändrade han sig och började använda ett annat namn. Tiden och omständigheterna krävde det av honom. Vi måste vara finkänsliga och hitta det som förenar oss. Idag är det kyrkan som förenar detta folk. Inom kyrkan accepterar vi ingen annan benämning än Suryoyo. Utanför är var och en fri att kalla sig vad han vill. Däremot vill vi att alla parter ska samverka för sitt folks bästa och verka för en övergripande gemensam målsättning.”

Av utrymmesskäl kan vi här inte översätta hela samtalet. Men i fortsättningen argumenterar Benjamin Bulut för att han omöjligt kan samverka med ”sina bröder” när man bär två olika namn. Han vill som lärare i kyrkan lära sina elever att endast den arameiska termen är acceptabel. Patriarken ställer sig frågande och undrar varför Benjamin inte kan använda två namn och om han respekterar assyriernas val av benämning. Sedan föreslår patriarken att båda sidor kan använda den gemensamma termen Suryoye om det är så svårt att acceptera varandras andra namn. Patriarken påtalar det faktum att skillnaderna ofta uppstår vid översättning av termen Suryoyo till främmande språk, t ex har Aramäisch i Tyskland och Assyrian i USA varit vanliga.

För patriarken räcker det med att säga Suryoye och översätta det till Syriac på engelska, vilket han också har påtalat för armeniska kyrkoledare både i Beirut och i Armenien. Han har vid sitt besök i Jerevan den 24 april bett den armeniske patriarken att de ska översätta sin inhemska term Asori till Syriac istället för Assyrian. Från den assyriska rörelsens sida har man i regel accepterat att även termen araméer är en del av vårt folks historiska arv, men den arameiska anti-rörlesen har hittills varit kompromisslös i frågan och vägrar acceptera sitt assyriska arv. Frågan är hur länge de kan hålla på när de inte längre åtnjuter kyrkans beskydd.

Hela presskonferensen kan ses här.

 

Augin Kurt Haninke 
Journalist