Uppfattningen att assyriernas talspråk är en förvrängd form av skriftspråket, känt som syriska, har ifrågasatts av Prof. Geoffrey Khan, professor i semitiska språk vid Cambridge University.

Den ansedda språkforskaren framför en ny syn på det assyriska talspråkets ursprung i en artikel publicerad i The Journal of Assyrian Academic Studies (JAAS, vol. 21, nr 2, 2007).

Khan har studerat assyriska dialekter under det senaste decenniet och har kompletterat flera böcker i ämnet; hans senaste verk är en omfattande beskrivning av dialekten som talas i Barwarområdet i Assyrien. 

Artikeln i JAAS är sällsynt då den behandlar ett ämne som inte har ägnats mycket uppmärksamhet av de flesta forskarna.

Det har länge antagits att assyriernas talspråk (både väst och östdialekten) inte är något annat än en förvrängd ättling av skriftspråket syriska. Antagandet kan dock inte längre försvaras när talspråket studeras i detalj, som Khan demonstrerar i sin JAAS artikel. Han påpekar att den stora mångfalden av lokala dialekter som talas idag av assyrierna antyder att de skildes åt från ett gemensamt språk för många århundraden sedan, med stor sannolikhet innan syriskan blev ett standardiserat skriftspråk. Utöver detta har flera av dialekterna inslag som helt enkelt inte kan härföras från syriska.  

Den möjligtvis mest intressanta iakttagelsen i Khans artikel är existensen av akkadiska (fornassyriska) ord i talspråket som inte går att finna i skriftspråket.
Prof. Khan visar att flera fornassyriska ord, mestadels jordbrukstermer, som finns i dagens assyriska talspråk saknas i syriskan. Det här är ytterligare ett bevis för dialekternas självständighet från syriskan. Det indikerar även att dagens assyriska dialekter har urgamla rötter som går tillbaka till en form av språk som talades medan akkadiskan fortfarande var ett levande språk.  

Khans noteringar utgör tillsammans en alternativ syn på assyriska talspråkets ursprung som han summerar med följande ord:

“Det moderna talspråket är inte en direkt ättling till akkadiskan i dess skriftform, inte heller är det en direkt ättling till skriftspråket syriska, men det är samtidigt besläktat med båda.”

Professorn ser dialekterna som ett värdefullt assyriskt arv med anledning av deras urgamla bakgrund.Här kan du läsa Prof. Khans artikel: http://www.aina.org/articles/rothbotmal.pdf

Först publicerad av Assyrian International News Agency
Översättning från engelska av Munir Gultekin