Även om sysselsättningen ökat bland utrikes födda, är skillnaderna i sysselsättning jämfört med inrikes födda fortfarande stora. Det visar Integrationsverkets Statistikrapport 2007 som presenterades i dagarna.

Rapporten är en statistisk uppföljning av Rapport Integration 2005 och innehåller ny statistik om arbetsmarknad, skola, boende och hälsa. Av statistiken framgår bland annat att:

– Sysselsättningen bland utrikes födda har de senaste två åren ökat, men skillnaderna i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda är fortfarande stora.

– Egenföretagandet är vanligare bland utrikes födda än bland inrikes födda.

– Elever med svensk bakgrund uppnår fortfarande bättre studieresultat i både grund- och gymnasieskolan.

– Boendesegregationen får en allt tydligare etnisk dimension genom att den utrikes födda befolkningen är kraftigt överrepresenterad i områden med låg sysselsättning.

– Utrikes födda är överrepresenterade i andelen sjukfall och högst upp i statistiken finns de utrikes födda kvinnorna.