Vad gör egentligen de assyriska partierna, Assyriska Demokratiska Rörelsen, ADR [Zowaa] och Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO? Denna fråga har nog många politiskt intresserade assyrier ställt sig någon gång.

En fråga som oftast försvinner i de spridda tankar man har om den assyriska politiska bubblans sfär. Dessa partier har genom årtionden stött och skapat viss förändring till det bättre för det assyriska folket i Syrien, Turkiet och Irak. En fin och hedervärd insats, men detta arbete bör vara hjälporganisatorernas uppgift och en sådan som gör ett utomordentligt arbete är Assyrier Utan Gränser.

Det som präglar arbetsmetoderna för dessa partier är diplomati och demokrati, vilket får en att fundera över vad dessa metoder åstadkommit. Det partierna eftersträvar måste vara att få tillstånd ett erkännande av det assyriska folket och nå politisk framgång, vilket är det primära målet för ett assyriskt aktivt politiskt parti.

Här har dessa partier totalt kollapsat, och dessutom har det paradoxalt nog till största delen berott på den demokratiska och diplomatiska inriktning partierna haft. Det är svårt att arbeta inom dessa ramar när inget annat land i Mellanöstern gör det eller förstår innebörden av dessa ord.

Självklart är det bra att ha dessa element som grundstenar men när politiska framgångar uteblir måste man börja fundera på vad som gått fel. Det assyriska folket kräver mer än det som hittills gjorts. Folket vill att partierna når politisk framgång och bildar stark opinion i hemlandet, vi vill bli ett accepterat folk med rättigheter och med egen mark att göda.

När detta uteblir får partierna varken stöd eller hjälp från sina landsmän, en helt naturlig händelseutveckling. När personer sitter på samma stol årtionde ut och in, vet folket att det är nått som inte stämmer.

Det är dags att man börjar med ett mer målinriktat arbete för att nå framgångar i det assyriska folkets namn, inte gömma sig bakom det. Det är dags att ge plats åt kunnigt och hungrigt folk, som vill och kan få till en förändring och ordningen i de assyriska partiernas strategi.