Gevriye Meytap har skrivit följande kommentar som svar till Josef Özs kommentar till Gabriel Aframs insändare. Hujådå välkomnar denna debatt och hoppas att fler skriver och skickar in.

ܡܝܰܩܪܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܬ̣ܚܰܘܶܐ ܕܠܰܝܬ ܠܟ̣ܽܘܢ ܣܳܟ̣ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܳܐ ܠܠܶܫܳܢܟ̣ܽܘܢ ܐܳܦܠܳܐ ܠܗܺܝܝܽܘܬ̣ܳܟ̣ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܠܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܟ̣ܽܘܢ. ܐܰܪܰܐ ܐܶܬ̣ܚܰܫܰܒܬ ܒܙܰܒܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܕܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܟ̣ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ. ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ ܐܺܝܬ̣ܰܘܗ̱ܝ ܡ̣ܶܢ 22 ܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܘܚܰܡܫܳܐ ܙܰܘ̈ܥܶܐ، ܗܳܕܶܐ ܝܳܗܒܳܐ ܡܟܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܦܫܺܝܩܽܘܬ̣ܳܐ ܘܕܰܠܺܝܠܽܘܬ̣ܳܐ  ܐܶܢ ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܺܐܠܰܦ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ.

ܦܶܓܥܶܬ̣ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܥܰܪ̈ܰܒܳܝܶܐ ܕܐܶܡܰܪ܇ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ 70 ܒܰܡܳܐܐ ܕܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܥܰܪ̈ܰܒܳܝܶܐ ܕܫܶܪܫܗܽܘܢ ܐܳܬ̣ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ. ܐܰܝܰܟܢ ܡܰܡܪܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܛܥܶܐ ܘܕܰܬܫܰܚܠܶܦ ܠܳܐܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ݂ܳܐ ܕܐܺܝܬ̣ܰܝܗܶܝܢ ܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕ2000 ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܰܚܫܺܝܚܳܐ ܒܰܝܢܳܬ̣ ܥܰܡܡܰܢ. ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܐܺܝܬ̣ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܡܰܕܶܢܚܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܟܽܠܳܗ.

ܐܶܢ ܕܬܶܬ̣ܒܰܩܶܐ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬ̣ܳܐ ܕܰܡܝܰܩܪܳܐ ܔܰܐܢ ܕܒܶܝܬ̣ ܨܰܘܳܥܶܐ ܕܦܳܪܶܣ ܣܳܦܪܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܒܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܠܰܐܬܺܝ̈ܢܳܝܳܬ̣ܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܳܬ̣ܰܪ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܪܽܘܒܥܳܐ ܕܫܳܥܬ̣ܳܐ ܡܰܪܓܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܒܟܺܐܒܳܐ ܕܪܺܝܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܦܳܪܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܐܽܬ̣ܘܬ̣ܳܐ ܕ ܚ ܘܠܳܐ ܕ ܥ ܠܳܐ ܛ ܘܠܳܐ ܨ ܘܠܳܐ ܫ. ܗܳܫܳܐ ܡܫܰܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ̣ܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܒܳܥܶܝܬܽܘܢ ܕܬܶܣܚܦܽܘܢ ܘܬܰܘܒܕܽܘܢ ܠܗܳܕܶܐ ܡܰܪܕܽܘܬ̣ܳܐ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܢ ܢܳܣܒܺܝܬܽܘܢ ܠܗܳܢܳܐ ܠܽܘܒܳܒܳܐ ܘܓܽܘܪܳܓܳܐ؟

ܐܶܢܳܐ ܡܳܠܶܟ̣ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘ̣ܢ ܕܬܶܫܒܩܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܶܢܝܶܐ ܦܰܘ̈ܕܶܐ ܕܰܡܫܰܘܫܺܝܢ ܠܗܰܘܢܳܐ ܕܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬ̣ܳܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ. ܡܰܢ ܕܒܳܥܶܐ ܕܰܢܫܰܚܠܶܦ ܠܳܐܬ̣ܘܳܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܳܐ ܚܛܺܝܬ̣ܳܐ ܪܰܒܬ̣ܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ. ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܠܳܐ ܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ. ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܘܐܺܝܩܳܪ̈ܶܐ ܓܰܒܪܳܐ

Gevriye Meytap