Regeringen föreslår invandrare som inte lever upp till försörjningskravet kan få vänta i upp till fyra år, innan berörd familj kan återförenas. Enligt Ekot kritiseras dock förslaget av myndigheter och organisationer.

För att få hit sin familj vill regeringen att invandrare som kommer till Sverige ska ha ordnat jobb och en lämplig bostad. En statlig utredning föreslår att den som inte lever upp till försörjningskravet, kan få vänta i fyra år innan familjen åter-förenas och komma efter som anhöriginvandrare. Även om vissa grupper skall undantas, kritiseras utredningen från flera håll.

Organisationer och myndigheter ifrågasätter om försörjningskravet ens är förenligt med barnkonventionen. Barnombudsmannen och svenska advokat-samfundet hävdar att om förslaget blir verklighet, inför Sverige en ordning som kränker barnets rättigheter enligt barnkonventionen. Även socialstyrelsen vill att analyseras ytterligare kring konsekvenserna för barn i förhållande till barn-konventionen.

Svenska Unicef går ett steg längre i sin kritik i sitt remissvar: ”Det kan få förödande och helt orimliga konsekvenser, för ett barn att vara åtskilt från den ena eller till och med båda föräldrarna, i väntan på att mamma och pappa ska få arbete och lämplig bostad i Sverige.”

Från regeringen har huvudargumentet för att införa ett försörjningskrav varit att det skulle öka integrationen. Men både Röda korset och Amnesty menar att den bedömningen inte är tillräckligt underbyggd.

– Vår uppfattning och vår tro är att personer som är traumatiserade inte lättare integreras i samhället genom att vara separerade från sina familjer, utan tvärtom. Vi tycker också att det är märkligt att det här inte ska gälla personer som är medborgare i EU-länder utan bara personer som kommer utanför EU. Det i sig är också diskriminerande, säger Madeleine Seidlitz, jurist på svenska Amnesty, till Ekot.