Assyriska riksförbundets verksamhet tuffade på under förra året och firade en del framgångar trots pandemin.

2020 var ett tufft år för många idéburna verksamheter, så även för Assyriska riksförbundet som samlar femton föreningar och över sjutusen medlemmar runtom i landet.

Svårigheterna till trots kunde stora delar av förbundets arbete fortskrida och fira flera framgångar. Den kanske största förändringen blev utökningen av personalstyrkan som ökade från en till fyra heltidstjänster under våren 2020. Det i sin tur bäddade för att mer klarades av under året än normalt.

Antalet medlemmar med fullständiga person- och kontaktuppgifter ökade från 40 till över 60 procent genom en omfattande instats som fortsätter in på 2021. ARS avslutade året med den högsta andel inskrivna medlemmar med korrekta uppgifter någonsin. Det är ett grundläggande och viktigt arbete som har varit eftersatt under decennier.

Under ett år då många verksamheter blev digitala lanserade riksförbundet en digital utbildning för alla förtroendevalda ute i föreningarna. Den grundläggande utbildningen är ett led i ARS strategiska utveckling mot att öka kunskapen bland de engagerade om föreningslivet och öka kvalitén i verksamheterna. Nära hälften av alla styrelseledamöter i de anslutna föreningarna hade klarat av utbildningen i slutet av 2020.

Förbundsorganisationen som helhet i form av tjänstemän och förbundsstyrelse, har även arbetat utifrån handlingsplaner som omfattar alla strategiska delar av förbundets verksamhet. Bland annat har utkast och underlag för olika styrdokument och processer tagits fram.

Förbundets personalresurser räckte även till att bistå flera andra svensk-assyriska organisationer som förbundet har ett samarbete med. Praktiskt stöd gick till Assyriska Ungdomsförbundet, Assyriska Mediainstitutet och Assyriska Studenter.

En utdragen flytt av förbundets digitala arkiv som har pågått under de senaste åren kunde äntligen avslutas under 2020 tack vare en extra ansträngning. Det innebär även att ARS årliga IT-kostnader nu minskat med runt 25 procent.

Utöver ovanstående insatser har förbundets övriga administrativa verksamhet löpt på och förfinats under 2020, med bland annat medlemsavisering, projektansökningar, medlemstidning, webbshop, nyhetsbrev och en hel del annat. Sammantaget är förbundet väl rustat för det nya året och framtida utmaningar.