”Om en kvinna är stark bör hon ses som en stark människa och inte som en stark kvinna”. Det var föreläsaren Marlen Eskanders budskap. Föreläsningen, som hölls i Södertälje, om jämställdhet var en del projektet ”Jämställdhet i de assyriska hemmen”, som genomförs av Assyriska riksförbundet.

Att det är de personliga egenskaperna och inte könet på personen, man eller kvinna, som är det viktiga, var det genomgående budskapet under föreläsningen om jämställdhet i Assyriska föreningens lokaler i Södertälje.

– Om en kvinna är stark bör hon ses som en stark människa och inte som en stark kvinna, uppmanade föreläsaren Marlen Eskander, som anlitats som föreläsare. Eskander har studerat socialantropologi och filosofi och arbetar inom Södertälje kommun som näringslivssamornare med inriktning på integration. Hon betonade att en person aldrig kan vara endast sitt kön. Som kvinna har man också personliga egenskaper som är oberoende av könet.

Föreläsningen om jämställdhet hölls som en del av ett projekt i Assyriska riksförbundets regi. Föreläsningen i Södertälje var den fjärde i sitt slag och innan dess hade tre andra svenska städer och assyriska föreningar fått besök av projektet, Göteborg, Jönköping och Norrköping.

Projektledaren Ninsun Nylén har sedan i augusti jobbat med projektet och tillsammans med en styrgrupp diskuterat och planerat utförandet. Förutom dessa fyra föreläsningar kommer projektet även att presentera material för föreningarna att använda för ökad medvetenhet bland sina medlemmar.

– Målet med projektet är att visa ojämställdheten som finns inom vårt assyriska samhälle och öka medvetenheten för att kunna förbättra situationen och åstadkomma en förändring. Under vår ”jämställdhetsturné” har vi mött ett stort intresse och deltagande från föreningsmedlemmarna vilket är väldigt positivt, berättar Nylén.

För att få till stånd en diskussion mellan deltagarna delades dessa in i två grupper. Det första diskussionsämnet var om assyriska pojkar och flickor uppfostras lika. Där tyckte majoriteten av personerna i ena gruppen att så var fallet.

– Men gör man inte en uppdelning redan när barnen är små genom att köpa dockor till sina flickor och bilar till pojkarna, undrade en deltagare.

Detta påstående kunde de flesta andra hålla med om, men poängterade också att barnen, vid äldre ålder, är fria att göra sina egna val och att dessa sällan ifrågasätts av föräldrarna om valet beror på vad som är manligt eller kvinnligt. Dessutom menade många att uppfostran beror mycket på familjen i fråga, på vilka erfarenheter föräldrarna har och på vilket sätt dessa blivit uppfostrade.

”Skulle du vilja byta kön för en dag?” var den andra frågan, som lockade många till skratt när den ställdes. En man svarade; ”Oh nej, tänk om jag fastnar och förblir kvinna resten av mitt liv!”

Överlag var de flesta männen ganska negativt inställda till det föreslagna könsbytet medan kvinnorna kunde tänka sig att byta kön för en dag, de var dock noga med att poängtera att ett permanent könsbyte inte var önskvärt.

Marlen Eskander betonade att syftet med föreläsningarna är att skapa rättvisa och att åstadkomma ett ifrågasättande. Eftersom föreläsningen var den sista av sitt slag hade hon möjlighet att göra en liten utvärdering av turnén och peka på några skillnader städerna emellan:

– I Södertälje och Göteborg fanns det öppna diskussioner och miljön var väldigt diplomatisk. I Jönköping och Norrköping märktes det att föreningarna jobbat mycket med jämställdhetsfrågor och diskussionerna präglades av en medvetenhet om problemet. Ett stort deltagande har märkts av assyrier med båda könen och i alla åldrar, konstaterade Eskander.

Marlens förhoppning är att jämställdhetsarbetet inom föreningarna och i samhället skall bli en ordinarie rutin och inte endast något slags jippo som går över.

– Genom att uppnå medvetenhet och jämställdhet ges sedan en god grund att fortsätta arbetet med andra frågor, avslutar Marlen.