För ett par dagar sen publicerade hujada.com en insändare, av Sargon Maraha, där nyhetsbyrån ESNA – Eastern Star News Agency – kritiserades för att vara partiskt i sin kritik av biskop Severios Hazail Soumi och dennes förnekande av folkmordet – Seyfo. Idag svarar ESNA på kritiken och menar att det finns uppenbara felaktigheter i insändaren.

Det finns förmodligen inte någon som anser att förrädare är goda och gynnar de som har blivit förråda. Ett förräderi betraktas som en ond handling. ESNA har inte för avsikt att gå i polemik med en enskild person eller raljera över någon enskild persons alster då detta inte gynnar vår Nation. Men för att inte göra insändarens författare desillusionerad skall en överskådlig kommentar ges till insändaren.

Initialt kan sägas att insändaren innehåller uppenbara felaktigheter kring sakomständigheterna i ESNAs artiklar. ESNA utgår ifrån att insändarens författare åtminstone behärskar något av ESNAs arbetsspråk varvid denne tagit del av innehållet i artiklarna. Nedan följer de tre största felaktigheterna:

1) Insändaren påstår att Seyfoforskaren Sabri Atman skulle tidigare ha varit bannlyst av den Syrisk Ortodoxa Kyrkan.

ESNA undrar hur det kan komma sig att kyrkan å ena sidan, tidigare bannlyst en person, och å andra sidan inbjuder denne att föreläsa om Seyfo?

Insändarens författare söker misskreditera Sabri Atman genom en grundlös missaktning. Enligt svensk strafflag, Brottsbalken 5:1 gör sig ”Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter”. Dock är denna lag underställd Tryckfrihetsförordningen som gör att redaktören till tidningen kan hållas ansvarig för innehållet i det som publiceras. Det åvilar därför redaktörer att ta sitt ansvar och inte publicera allt möjligt trivialt.

Seyfoforskaren Sabri Atman har aldrig varit bannlyst av kyrkan.

2) Insändaren påstår följande: ”Vidare skriver ESNA att biskopen förnekade fängslandet av fader Yusuf Akbulut i Turkiet. Som bekant blev fader Yusuf Akbulut, bosatt i Turkiet, arresterad och ställd inför rätta efter att ha uttalat sig om att assyrierna blev utsatta för folkmord under den ottomanska regimens styre.”

Enligt ESNAs artikel den 12 mars 2007 står följande: ”Biskop Hazail avslutade sitt anförande genom att angripa Qashisho (Präst) Yusuf Akbulut och en av 1900-talets mest kända biskopar i den Syrisk Ortodoxa Kyrkan: den avlidne Biskopen Mor Julius Yesuh Cicek för att de inte begrep någonting och att han (Biskop Hazail) inte var lika dum som dessa som skulle påstå sådana idiotiska påstående om att Seyfo skulle ha existerat.” Läs hela texten här

Kan insändarens författare medvetet, eller av lättja, ha valt att fabricera denna lögn kring innehållet i ESNAs artikel?

3) Insändaren påstår följande: ”Som nyhetsbyrå ska man vara opartisk. I detta fall har ESNA enbart utgått från Sabri Atmans berättelse och svartmålat biskopens karaktär genom att inte låta honom komma tilltals”.

ESNAs artiklar avseende biskop Mor Severios Hazail Soumis förnekande av Seyfo grundas på ett ljudband där nämnda biskop förnekar Seyfo. ESNA har även intervjuat församlingsmedlemmar i Bryssel kring biskop Mor Severios Hazail Soumis förnekande av Seyfo.

Som bekant arrangerade EU-parlamentet en Seyfokonferens den 26 mars 2007 i Bryssel. ESNAs utsände sökte utan resultat att få tag i biskop Mor Severios Hazail Soumi för en intervju där han med egna ord kunde ge sin syn på saken.

ESNA väljer här att stanna och inte lyfta fram fler felaktigheter i insändaren med hänsyn till Nationens gemensamma intresse. Det gynnar endast Nationens fiende att vi är oeniga.

Faktum är att det inte råder någon tvekan om att den turkisk-ottomanska armén och de kurdiska klanerna verkställde Seyfo – Folkmordet på assyrier/syrianer under första världskriget. Insändaren tycks ha tillkommit i all hast utan hänsyn till fakta. ESNA ställer sig undrande till om insändarens författare själv tror på det som denne har författat eller skrivit insändaren på grund av att han är släkt med Biskop Mor Severios Hazail Soumi?

ESNA är en nyhetsbyrå med hela Nationens intresse som grundpelare. ESNA favoriserar inte någon person eller tar hänsyn till andra intressen än Nationens. ESNAs artiklar är underbyggda med fakta och bevis. Ifråga om artiklarna om Biskop Mor Severios Hazail Soumis förnekande av Seyfo finns ljudinspelningar som styrker förnekandet. Det finns inget självändamål i att obefogat kritisera en representant för vår heliga kyrka. Dock kan ESNA inte beakta dennes ämbete om representanten, likt Judas som förrådde vår Herre, förråder vår Nation.