ܟܬ̣ܳܒܳܐ ܚܰܕܬ̣ܳܐ!

ܐܰܪܰܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬ̣ ܥܺܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܐܳܪܬܳܕܽܘܟܣܳܝܬܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܳܠ ܘܙܽܘܝܳܦ ܡܰܟ̣ܬܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܐܶܬ̣ܥܢܺܝ̣ܘ؟ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܫܽܘܐܴܠܴܐ”ܐܺܝ̣ܢ” ܡܦܰܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟ̣ܶܐ ܘܰܚܣܰܝܴ̈ܐ ܠܕܰܐ̱ܚܪܳܝ ܒܰܝܢܳܬ̣ܗܽܘܢ ܕܒܺܝ̣ܕܰܥܬܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܥܒܰܕ، ܗܽܘܝܽܘ ܚܰܣܝܳܐ ܥܺܝ̣ܣܰܐ ܔܺܝ̣ܔܰܟ ܕܗܳܘܠܰܢܕܰܐ.

ܒܰܟܬ̣ܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܒ”ܡܰܕܪ̈ܫܶܐ ܡܦܰܪ̈ܓܝܳܢܶܐ”ܟܰܢܺܝ̣ܬ̣ܶܗ، ܥܰܠ ܫܶܥܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܴܐ ܢܰܨܺܝ̣ܚܳܐ ܕܒܰܡܚܰܒܠܳܢܽܘܬ̣ ܣܶܦܪܷ̈ܐ ܘܰܡܙܰܝܦܳܢܽܘܬ̣ ܡܰܒ̈ܥܶܐ ܕܒܰܟܬ̣ܳܒܷ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܚܰܣܝܳܐ ܥܺܝ̣ܣܰܐ ܔܺܝ̣ܔܰܟ، ܪܺܝ̣ܫ ܡܰܪܥܺܝ̣ܬ̣ܳܐ ܕܐܽܘܪܺܝ̣ܦܺܝ̣ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܒܕܰܥܒܰܪ، ܕܰܠܛܰܒܥܳܐ ܘܰܚܬ̣ܳܡܳܐ ܕܺܝ̣ܠܗܽܘܢ ܬܢܳܐ،ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܳܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ.

ܓܒܪܐܝܠ ܐܦܪܐܡ 

Gabriel Afram