Förbundsordförande Simon Barmano ger en kortfattad sammanställning av de aktiviteter som förbundet bedrivit både nationellt och internationellt under den gångna verksamhetsperioden.

Under sin årliga planeringshelg som Assyriska Riksförbundet brukar anordna efter varje riksombudsmöte, prioriterades följande frågor; integrationsfrågor, jämlikhet och jämställdhet, språk, kultur och assyriernas situation i hemländerna. Under våra besök hos föreningarna har vi lagt stor tyngdpunkt på integration och jämställdhetsfrågor samt hjälpt de nyanlända assyrierna att hitta sin rätt i Sverige och informerat dem om vilka aktiviteter ARS bedriver just nu.

Integration är en viktig process i samhället varför ARS väckt opinion och gett förslag till hur våra medlemmar kan integreras i samhället med bibehållen kultur och identitet. Andra viktiga frågor som diskuterades vid mötena med föreningarna var organisationsutveckling, demokrati samt kvinno- och ungdomsfrågor. ARS har som mål att fostra föreningsmedlemmar i en demokratisk anda och fostra dem till respektfulla, ansvarskännande självständiga individer.

Assyriska Riksförbundet har under den gångna verksamhetsperioden bildat ett assyriskt lärarförbund som arbetar aktivt med språkfrågan. ARS har tillsammans med lärarförbundet haft ett antal konferenser och sammankomster med föreningar och personer som är intresserade av språkfrågan. Identiteten bygger på modersmålet som är nyckeln till både det kulturella arvet och integrationen och det är viktigt att staten tillerkänner varje individs modersmål samma status som majoritetsbefolkningens. Lärarförbundet strävar efter ett utbildningssystem som främjar eleverna till tvåspråkiga individer med dubbelkulturell identitet.

Andra viktiga aktiviteter som ARS har bedrivit är olika projekt; ”Förstudie om frivillig återvandring till Turkiet” och EU-projektet ”Vad är EU? -Organisation konstitution”. Dessa projekt är redan avslutade. I samband med projektverksamheten har ARS fått möjligheter att initiera kontakter med assyriska och andra ideella organisationer och myndigheter i Turkiet. Sådant utbyte av erfarenheter är till gagn för demokratin och för ett närmande mellan grupperna.

ARS bedriver också ett digitaliseringsprojekt där vi digitaliserar ARS 30-åriga historia i Sverige. ARS genomför ett annat projekt kring mänskliga rättigheter och demokrati med stöd från Olof Palmes Internationella center. Dessutom bedriver ARS tillsammans med AKF ett jämställdhetsprojekt. Arbetet med dessa projekt kommer att fortsätta även under nästa mandatperiod.

Det internationella arbetet är ett sätt för ARS att erbjuda medlemmarna en chans att stärka kontakten med hemländerna och med assyrier runtom i Europa. Assyriernas hotade situation i mellanöstern gör att ARS lägger stort engagemang för frågor som berör assyriernas existens. ARS jobbar för att skapa opinion för att få Sverige och omvärlden att uppmärksamma assyriernas situation. Under verksamhetsperioden har förbundsstyrelsen haft besök av och diskussioner med ambassadörer, utrikesministrar, politiker och myndigheter, både svenska och utländska. ARS har även anordnat manifestationer och deltagit i demonstrationer, skickat pressmeddelanden till regeringar, politiker och myndigheter samt uttalat sig i media om det assyriska folkets situation både i Sverige och i hemländerna.

Under hösten 2006 bjöd ARS in flera assyriska partier till en debatt om assyriernas situation i Irak. Huvudämnet för debatten var frågan om ett assyriskt självstyre i Irak. Alla partier var överens om att assyrierna har rätt till och bör arbeta för att få till stånd ett område under något sorts assyriskt styre i norra Irak. Målet var att åstadkomma samarbete mellan assyriska organisationer samt dela med sig av erfarenheter i syfte att stödja bildandet av en assyrisk ledning i världen.

Assyriska politiska partier har lätt att samarbeta med arabiska eller kurdiska partier men har det svårare att samarbeta med assyriska partier. Varför? Jo, därför att bristen på politisk mognad hos de assyriska politiska partierna är uppenbar. Om vi inte kan enas i det här läget blir vi de stora förlorarna. Medan irakiska politiker och USA förhandlar om hur makten ska fördelas mellan sunnimuslimer, shiiter och kurder, bråkar våra assyriska politiker om maktföredelningen och kan inte komma överens om att bilda en enad stark ledning för det assyriska folket. När en ny irakisk grundlag blir klar i april, har man möjligtvis hunnit bilda nya små självständiga stater för de tre ovannämnda grupperna. Utan tvekan kommer assyrierna att bli sekundära medborgare i sitt eget land. Tyvärr, detta blir följden av våra splittrade politiska ledares diplomati. Det känns sorgligt att säga, men detta är assyriernas verklighet idag.

Under verksamhetsperioden har vi anordnat regelbundna avstämningsmöten med lokalföreningar för att stärka sammanhållningen och planeringen. Efter samtal med representanterna för de aktuella föreningarna där seminarier har genomförts, är den samlade bedömningen mycket positiv och vi tycker att medlemmarna har fått värdefull information om de frågor som vi har tagit upp. Tack vare lokalföreningarna har vi lyckats genomföra dessa verksamheter väl.