Utrikesminister Carl Bildt svarar på den skriftliga frågan som Hans Linde (v) ställde om regeringens intentioner att förmå Turkiet att erkänna folkmordet på armenier, assyrier/syrianer kaldéer och greker.

Hans Linde har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att Turkiet ska erkänna det folkmord som ägde rum i det ottomanska riket på armenier, assyrier/syrianer, kaldéer och pontier 1915.

Det osmanska rikets upplösning drabbade flera etniska och religiösa grupper också i Anatolien mycket hårt. Det är viktigt att dessa övergrepp grundligt utreds av historiker. Det finns bland experter ännu oenighet kring händelseförloppen, de bakomliggande orsakerna och hur övergreppen ska rubriceras. En större öppenhet och samsyn kring allt detta skulle kunna bidra till förbättrade relationer inte enbart mellan olika grupper i Turkiet, utan även med Armenien och Grekland.

Frågan om den armeniska tragedin var länge närmast tabubelagd i Turkiet. Under senare år har dock en försiktigt positiv utveckling skett. Konferenser har arrangerats i ämnet och en rad böcker publicerats. Frågan har vidare debatterats i medierna och uppmärksammats av turkiska enskilda organisationer. Här har Turkiets EU-process haft en positiv inverkan.

Turkiets regering har vidare föreslagit att en turkisk-armenisk historiekommission tillsätts för att studera frågan gemensamt. Man har också talat om behovet av respekt för olika åsikter. Enligt turkiska myndigheter är nu de osmanska arkiven öppna för oberoende forskare. Jag utgår ifrån att många kommer att pröva om materialets faktiska tillgänglighet därmed ökat.

Om politiker nu föregriper forskningsresultat och fastslår historiska sakförhållanden, riskerar det också störa den bräckliga öppenhet som kan skönjas. Att döma av vissa reaktioner i Turkiet på det franska lagförslag Hans Linde nämner kan det till och med försvåra situationen för dem som vill främja fortsatta reformer i landet. Det är i så fall en allvarlig utveckling som vi har all anledning att försöka motverka. Jag noterar att EU:s utvidgningskommissionär Olli Rehn uttryckt sig i samma anda.

Den svenska regeringen vill i det här läget snarare mana till förstärkt stöd för Turkiets fortsatta EU-process. Denna har hittills varit en stark drivkraft för fördjupad demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter.

[Detta är ett svar på skriftlig fråga: 2006/07:24 Folkmordet på armenier, assyrier/syrianer, kaldéer och pontier i det ottomanska riket]