Uppgifter till hujada.com ger vid handen att Mor Filiksinos Saliba Özmen, biskop över Mardin är på väg till Sverige. Mot slutet av oktober månad är det tänkt att biskopen ska gästa landet för att informera om Saffranklostrets situation.

Biskop Saliba Özmens besök ska vara föranlett av den senaste tidens ansträngda ekonomiska läge vid Deyrulzahfaran, Saffranklostret, där biskopen också har sitt säte. Det syrisk-ortodoxa klostret som ligger i sydöstra Turkiet har en anrik historia. Bland annat fungerade det fram till år 1933 som huvudsäte för patriarker och flera av forna tiders patriarker och biskopar är också begravda i klostervalven. 

Saffranklostret ska som långsiktig målsättning ha att genom egna satsningar vara självförsörjande inom en treårsperiod. Fram till dess är man dock i behov av ekonomiskt bistånd, i första hand för att klara driftkostnaderna. Förhoppningen är att det i Sverige ska bildas en kommitté med uppgifterna att leda en hjälpinsamling och undersöka alternativa inkomstkällor som är förenliga med klostrets verksamheter. 

Samtidigt som det i frågor av denna karaktär finns en möjlighet att vända sig till biståndsorganisationer såsom Assyriska Hjälpfonden och Assyrier Utan Gränser så är det också viktigt att kyrkliga organisationer tar ett ansvar.