ܒܰܐ ܝܰܘ̈ܡܰܢܝ ܟܬ݂ܳܘܐ ܚܰܬ݂ܐ ܥܰܠ ܚܰܣܝܐ ܝܘܚܰܢܳܢ ܕܳܘܠܰܒܰܐܢܝ ܢܰܦܷܩ ܠܝ ܫܘܩܐ.

ܐܘ ܟܬ݂ܳܘܐ ܟܬ݂ܝܘ ܡܶܐ ܐܶ‏ܠܝܰܐܣ ܫܰܐܗܝܢ، ܕܟܝܬܘܶܐ ܝܳܠܘܦܐ ܘܢܳܛܰܪ ܪܳܙܐ ܠܕܳܘܠܰܒܰܐܢܝ ܒܰܐ ܚܰܡܫܝ̈ܢܳܝܳܬ݂ܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܘ ܙܰܥܦܰܪܰܢ.

ܩܶܛܥܐ ܡܘ ܡܰܦܰܩ ܒܪܘܚܐ ܕܘ ܟܬ݂ܳܘܐ:

– ܣܓܝ̈ܐܝܢ ܐܢܘܢ ܕܟܬܒܘ ܥܠ ܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ ܘܩܠܣܘ ܥܒܕܘ̈ܗܝ ܘܬܫܡܫ̈ܬܗ، ܘܫܒܚܘ ܦܘܠ̈ܚܢܘܗܝ ܘܡܝܬܪ̈ܬܗ ܘܗܕܪܘ ܥܢܘܝܘܬܗ ܘܗܝܡܢܘܬܗ. ܒܪܡ ܐܗܡܝܘ ܓܒܐ ܝܨܝܦܐ ܒܚܝܘ̈ܗܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܓܒܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܕܐܫܬܡܗ ܒܗ ܘܐܬܛܒܒ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܩܠܝܪܘܣ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܕܪܐ ܕܥܣܪܝܢ.

ܐܘ ܦܰܪܳܣܐ ܕܘ ܟܬ݂ܳܘܐ ܗܽܘܘܶܐ ܐܘ ܒܶܬ݂ܦܪܳܣܐ ܕܕܶܩܠܰܬ݂ ܝܐ، ܕܟܝܬܝܐ ܐܘ ܒܶܬ݂ܦܪܳܣܐ ܚܰܬ݂ܐ ܕܘ ܚܘܝܳܕܐ ܐܳܬ݂ܘܪܳܝܐ ܒܘ ܣܘܶܕ.

ܟܳܬ݂ܘܒܘܬ݂ܐ