Den 1 juli 2007 läggs Integrationsverket ned och ansvaret för flyktingmottagande och nyanländas introduktion läggs på Migrationsverket och länsstyrelserna. Beslutet innebär nya rutiner för berörda myndigheter.

Enligt regeringens beslut får Migrationsverket det övergripande ansvaret för att det finns beredskap och kapacitet att ta emot nyanlända skyddsbehövande när de fått uppehållstillstånd. Verket ansvarar för prognoser både om väntat antal asylsökande och tillgången på bra introduktionsplatser hos kommunerna. Migrationsverket övertar även Integrationsverkets uppdrag att medverka vid bosättning av nyanlända som beviljats asyl och uppehållstillstånd. Verket ansvarar också för att betala ut den statliga ersättningen för flyktingmottagande till kommunerna.

Länsstyrelserna ska verka för att kommunerna tar emot skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd och se till att de får en bra introduktion i det svenska samhället. Länsstyrelserna ska ha det operativa ansvaret för förhandlingar och överenskommelser med kommunerna om mottagande och introduktion i sina respektive län. Länsstyrelserna ska även samordna den regionala och lokala samverkan och följa upp introduktionen i länet.

– Det är en ny uppgift för de flesta länsstyrelser, som behöver bygga upp kunskap för att hantera överenskommelser om kommunernas mottagning, säger Lena Bernström, tf generaldirektör på Integrationsverket.

Beslutet togs redan i mars månad och både Migrationsverket och länsstyrelserna har haft fullt upp med att utbilda personalen för de nya arbetsuppgifterna. Just nu anordnas presskonferenser över hela landet för att informera allmänheten om vad som gäller från och med 1 juli 2007.