Länge har det assyriska folket väntat på en stark ledargestalt. Ingen har kunnat axla Agha Petros mantel sedan han gick bort 1932. När träder näste starke ledare fram?

Alla framgångsrika nationer har eller har haft starka ledaregestalter.
Detta gäller naturligtvis även den assyriska nationen. För att belysa några av dessa personligheter kan nämnas, Tiglatpileser III (744-727 f.Kr.), Ashurbanipal (668-635 f.Kr), Agha Petros(1880-1932) med flera.

Redan under det assyriska rikets tider kunde man se vilka kungar som var framgångsrika och vilka som inte hade samma framgång. Framgången berodde naturligtvis till stor del på ledaregenskaper och intellekt. Den siste att framträda som en stark ledargestalt är Agha Petros som var verksam under det första världskriget, alltså för drygt 100 år sedan.

Efter honom har den assyriska nationen inte haft någon lika framträdande och stark ledare. En ledare är en nödvändig person för att bringa en folkgrupp framgång och välfärd, utan denna individ blir nationens framgångar lidande vilket den assyriska nationen fått uppleva. Människan är beroende av en ledare, en som leder folket. Hela mänskligheten och alla nationer är uppbyggt på detta vis.

Men att få en sådan personlighet att framträda är väldigt svår då folkgruppen till största delen antingen bor i diasporan eller är i kraftig minoritet i hemlandet. Detta gör att ingen kan framträda och representera hela folket, i synnerhet från hemlandet eftersom det är en väldig stor och svår uppgift, om inte annat farlig.

Trots dessa svårigheter är övertygelsen stor om att den assyriska folkgruppen har personer med starka nationella önskemål även från diasporan. Men dessa personer kan inte klä sig i den kostym som nationen och den assyriska folkgruppen önskar och behöver, det finns naturligtvis orsaker till detta.

För det första är den assyriska nationen en liten folkgrupp som är spridd över i princip hela världen. Hur ska man då ena och leda folket? För det andra är livet i diasporan trygg där ekonomiska värderingar och den egna välfärden prioriteras högst och detta vill man inte helst rubba, för människan behöver även den tryggheten.

Trots detta måste den assyriska nationen vara positiv, det finns så pass mycket intellektuella personer med ledaregenskaper trots att de inte framträtt ännu. Dessa personer måste hjälpas och uppbringas i det assyriska folkets politiska sfär för att på detta vis kunna leda och föra folket in i en ljusare framtid.

Det står klart att den assyriska folkgruppen inte kommer att vara framgångsrik om denna ledare uteblir i hundra år till. Alla folkgrupper och nationer behöver en ledaregestalt, vem blir det assyriska folkets?