Assyriska föreningen i Södertälje ställer sig frågande till syftet med avstängningen från ungdomsförbundets verksamheter under ett helt år. I ett öppet brev till ungdomsförbundet förordar föreningen dialog framför straff.

Vi är många som berörts djupt av den mycket allvarliga incident som ägde rum under innebandyturneringen som AUF, Zelge och ungdomssektionen i Assyriska föreningen i Södertälje gemensamt anordnat. Vi som ansvariga ledare bör självfallet ta vårt ansvar och tydligt ta avstånd från allt våld, oavsett var den förekommer. Självfallet innebär detta inte bara i ord utan även i handling. Dock bör vi fundera igenom vilka konsekvenser våra beslut kan få, innan vi tar dem.

Vi, Assyriska föreningen i Södertälje, har inte smitit från vårt ansvar eller suttit med armarna i kors, som man kan få intrycket av efter att ha läst inlägget ”Starkt söd för AUF-beslut”.  Redan timmarna efter incidenten tog vi kontakt med den våldsdrabbade och dennes familj för att försäkra oss om hans hälsotillstånd och att en polisanmälan hade gjorts.

Vidare höll vi i ett antal krismöten dagarna efter med berörda, dit även AUF var inbjudna men av någon anledning inte kom. Vi vidtog åtgärder mot de personer som var inblandade bla genom att utestänga dem från all föreningsverksamhet. Vi kontaktade moderföreningarna för de drabbade för ett besök som de just då inte visade något intresse för. Vi skrev brev till AUF där vi bjöd in till en diskussion om hur våld bland våra ungdomar ska stävjas i framtiden, för att vi ska slippa liknande incidenter.

Vi har även planerat in två föreläsningar om undomsprobelmatik och våld bland ungdomar, den första hålls nu på söndag. Vi har ständiga diskussioner med våra ungdomar om ordningsregler och om beteenden. Tack och lov är detta också vår första erfarenhet av ungdomsvåld i föreningssammanhang.

Vi väntar fortfarande på att AUF som huvudarrangör för turneringen kallar till ett sådant möte. Men istället för att föra en dialog med berörda arrangörer väljer AUF, genom att utesluta en hel förening från AUF:s verksamhet under ett år, istället att ge vika sig för hot och påtryckningar från individer som inte har intresse av att vi har en sammanhållande stark organisation mellan våra lokalföreningar. Uppriktigt förvånade beslutet oss, särskilt då ingen av de inblandade är medlemmar i vår förening.

Enligt den överenskommelsen som fanns kring turneringsarrangemanget skulle föreningens ungdomar sköta det praktiska innan turneringen och AUF skulle ansvara för deltagare, laganmälningar, säkerhet och det praktiska under turneringen. AUF hade därmed full kontroll över vilka deltagare som anmält sig. I AUF:s senaste styrelseprotokoll står det t o m att läsa att ni brustit i säkerhet och funktionalitet. På vilket annat sätt, än att utse en syndabock, tar AUF som huvudarrangör sitt ansvar, kan man fråga sig?

Vi beklagar djupt det inträffade men anser att beslutet att stänga av Assyriska föreningen i Södertälje är felaktigt taget, men ändock respekterar vi AUF:s beslut, vilket vi även skriftligt framfört till AUF. Men för att vi ska kunna förklara för våra ungdomar hur ni har resonerat då ni fattat beslutet har vi begärt en närmare motivering till beslutet. Vad är meningen med avstängningen? Att tro att det skulle verka i avskräckande syfte är föga troligt. Inga problem eller konflikter har någonsin lösts genom ett avståndstagande. Det är endast dialog som är lösningen på de allra flesta problemställningarna.

Vi har ännu inte fått någon närmare förklaring till beslutet, istället får vi läsa ett upprop för AUF:s beslut här på Hujada.com från ett antal föreningar där ARS står i frontlinjen. Detta skulle kunna tolkas som en krigsförklaring. Men vi låter oss inte styras av känslor utan söker trots allt en sansad dialog med alla som är intresserade av att lösa det verkliga problemet här.

Vad man kan förvänta sig av oss, som goda ledare, styrelsemedlemmar och andra förebilder är att vi i stundens hetta använder alla våra sinnen för att tillsammans med berörda hitta den bästa lösningen på ett uppkommet problem.

Ungdomsvåld är ett sådant uppkommet problem som vi ser mycket allvarligt på. Dels handlar det om hur vi ska få bort de få rötägg som förstör vår verksamhet som till det stora hela består av mycket fina och skötsamma ungdomar. Dels handlar det om att sätta upp ansvars- och ordningsregler för liknande aktiviteter. AUF har valt att på egen hand ta fram regler och riktlinjer för arrangemang av det aktuella slaget och vår erfarenhet är att regler som inte är framtagna tillsammans med dem det berör d v s förankrade bland många ungdomar är verkningslösa.

Vi välkomnar och hoppas på en fortsatt dialog i denna fråga.