Lagändringen om de ensamkommande flyktingbarnen har slagit fel. Barnens situation är inte godtagbar eftersom de ofta blir kvar längre i det tillfälliga boendet än vad som är tänkt. Det konstaterar Länsstyrelsen efter en granskning av förhållandena vid mottagningen i Solna. Samtidigt tillskriver landshövdingarna i de tre storstadslänen regeringen om behovet av en snabb lösning.

Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat kraftigt. Genom en lagändring sommaren 2006 fick fyra av landets kommuner – Malmö, Mölndal, Sigtuna och Solna – ansvaret för det tillfälliga mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Avsikten var att barnen, efter högst 14 dagar, skulle slussas vidare till permanenta boenden i andra kommuner. Men bara 13 kommuner har tecknat sådana avtal, vilket fått till följd att 250 barn idag väntar i de tillfälliga boendena.

– Situationen är ohållbar i de fyra ankomstkommunerna, säger landshövding Per Unckel. Regeringen behöver snarast se till att frågan får en bättre lösning än idag och underlätta för fler kommuner att dela på ansvaret för de ensamma flyktingbarnen.

I november 2006 anmälde Solna stad sin egen tillfälliga mottagning till Länsstyrelsen för granskning. Kommunen uttryckte oro för situationen och för att den organisation man har byggt upp inte tillräckligt tillgodoser barnens rättigheter. Länsstyrelsen bedömer att oron är befogad. Transitboendet är inte anpassat för längre vistelser. Barnen får sina mest omedelbara behov tillgodosedda men individuella utredningar, insatser eller vårdplaner görs inte. Det dröjer också innan barnen kan gå i skolan.

– Barnen det handlar om kommer ofta från krigsdrabbade länder. De behöver individuell hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen, något som man inte ger dem i tillräcklig utsträckning under tiden de väntar på att få komma till ett stadigvarande boende någon annanstans, säger socialkonsulent Agneta Krantz vid Länsstyrelsen.