Politiker från minoritetsgrupper får en speciell medlande roll och är viktiga för demokratin visar en avhandling från Göteborgs universitet.

– Som individer påverkas tjänstemän av sina grupptillhörigheter och livserfarenheter. Har man invandrarbakgrund så påverkar det vilka intressen man tar hänsyn till i sin offentliga tjänstemannaroll, säger Nazem Tahvilzadeh, forskare vid Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, som skrivit avhandlingen. 

Studien består av intervjuer med tolv minoritetsadministratörer i fem kommuner. Administratörernas befattningar varierar; allt från kommunchefer, förvaltningschefer till integrationsstrateger. Nazem Tahvilzadeh har också intervjuat politiker, kollegor till minoritetsadministratörerna och föreningsrepresentanter i kommunerna.

Resultatet visar att administratörer företräder, liksom politiker, grupper de identifierar sig med. Företrädarskapet handlar både om att stödja och vägleda enskilda individer och om att lyfta upp frågor om integration och mångfald på den politiska dagordningen. Minoritetsadministratörerna gör detta för att de bryr sig om och identifierar sig med minoritetsgrupper, och för att deras tjänstemannaroller ofta ger dem möjligheter att få utlopp för sitt engagemang. Detta händer särskilt när frågor om det mångetniska samhället politiseras i den lokala politiken.

– I den allmänna debatten beskrivs offentliga tjänstemän ofta som neutrala och opartiska, säger Nazem Tahvilzadeh. Men studiens resultat visar klart att tjänstemän ofta har betydelsefulla roller i politiken.  Offentliga tjänstemän har goda möjligheter att påverka både vilka politiska beslut som fattas och hur de sedan genomförs.

En offentlig förvaltning har ett ansvar att verka för demokrati och rättssäkerhet. Detta innebär att alla medborgare ska behandlas lika och få möjlighet att påverka sin vardag. Men vad som händer i ett kommunhus beror till syvende och sist på de individer som styr och bemannar organisationen.

– Min studie bekräftar det som många amerikanska studier tidigare har visat, att tjänstemän påverkas av sin grupptillhörighet och livserfarenhet. Om den offentliga förvaltningen bara skulle bestå av svenskfödda vita män från tjänstemannahem skulle många perspektiv och politiska intressen vara frånvarande i de politiska processerna, menar Nazem Tahvilzadeh. 

Etnisk mångfald är ett viktigt värde i det demokratiska styrelseskicket. Och eftersom offentliga tjänstemän har inflytande i politiken, ibland kanske mer än politiker, är det viktigt att de anställda i offentlig sektor speglar befolkningssammansättningen.

– Av någon anledning är det effektivitetsvinster som har varit i fokus i mångfaldsdebatten, säger Nazem Tahvilzadeh. Ur demokratiperspektiv är det minst lika viktigt att skapa en representativ förvaltning. 

Avhandlingens titel: Representativ byråkrati. En studie om ledande kommunala minoritetsadministratörers företrädarskap