Ett forskningsarbete om homosexuella assyrier vid Göteborgs universitet efterlyser frivilliga för intervju.

Thomas Aydin studerar socialt arbete vid Göteborgs universitet. Inom ramen för sina studier planerar han att skriva en masteruppsats om homosexuella assyrier i Sverige. För det behöver han frivilliga som är villiga att ställa upp på en intervju.

– Syftet med min studie är att undersöka hur homosexuella assyrier, som kommer från en kultur där det oftast inte är acceptabelt att bryta mot heteronormen, upplever och hanterar sin sexuella läggning här i Sverige. Det finns väldigt lite forskning om detta.

För att kunna förverkliga undersökningen behöver ett antal homosexuella assyrier i olika åldrar, både män och kvinnor, intervjuas. Intervjuerna kan äga rum i det fysiska rummet, per telefon eller över Internet. Personerna som intervjuas kommer självfallet att behandlas anonymt och också i övrigt sker allt i enlighet med forskningsetiska regler.

Intresserade kan ta kontakt med Thomas Aydin, 073-9122334, gusaydth@student.gu.se, eller hans handledare, universitetslektor Viveka Enander, 070-7131444, 031-7866373, viveka.enander@socwork.gu.se.