Skapande av en ny assyrisk mediekanal diskuteras flitigt. Betydelsen av att ha en medial plattform kan inte förringas i en tid när bruset ökar och tekniken banat väg för icke-kommersiella organisationer att nå ut med sitt budskap och sina idéer. Genom skapandet av en Webb TV- kanal möjliggörs den assyriska rörelsens språng i den moderna tekniken.

Flödet av nyheter ökar dagligen och den moderna tekniken har onekligen varit ett stöd till minoriteter av olika slag att kunna mötas, snabbt och enkelt. Det som tidigare gick via en krasslig telefonlina mellan diasporan och hemlandet meddelas nu via andra effektivare och modernare media. Youtube, facebook, bloggar av diverse slag är ett naturligt assyriska medium idag. Vid inledningsfasen av IT-eran var assyrierna en av de grupper som tidigt såg potentialen.

Assyrier från Latin- och Nordamerika, Europa, Australien och Kaukasus och inte minst från hemlandet kunde nu ”mötas”. Vänskaper föddes och organisationers och de personliga nätverken vidgades avsevärt. Nya rörelser och initiativ bland assyrierna föddes. Många minns exempelvis Zindamagazine som var ett av många digitala nyhetsforum. Författare och journalister med fokus på assyrierna bidrog från hela världen. Idag kan vi följa organisationer och individers kamp för assyriernas rättigheter på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Likaså blev också Hujada.com en naturlig del av denna utveckling.

Långsiktigt samarbete 

De assyriska förbunden i Sverige inledde för lite drygt ett år sedan ett långsiktigt samarbete kring viktiga strategiska frågor. Mycket snart konstaterades att den assyriska rörelsen hade ett stort behov av att etablera sig på nya mediala områden. Det finns idag ett enormt utbud av nyhetssidor för assyrier, däremot saknas i allra högsta grad medium med rörliga bilder, bortom Youtube. Helt enkelt en Webb-baserad TV-kanal som med resurser kan vara med och skapa nyheter, föra samman människor och idéer, låta åsikter utmana varandra och där det grundläggande ansvaret är att göra detta utifrån ett assyriskt perspektiv med allt vad det innebär. 

Idén om en egen TV-kanal, baserad på modern teknik, mottogs med stor förtjusning på respektive organisations årsmöten. Uppdraget för ARS, AKF och AUF var tydligt: behovet finns och den assyriska rörelsen ska ha en stark medial röst.

Befintliga assyriska satellitkanaler spelar idag en viktig roll, men vi konstaterar likväl att den sociala räckvidden bland dessa är begränsad. Förbundens Webb-TV satsning innebär ett nytt avstamp för assyrisk media. Våra kontakter med individer och assyriska institutioner har visat att så är fallet. Vår ambition är med denna satsning att nå betydligt bredare grupper, över dialekt och kyrkogränser, mellan hemland och diaspora. Samarbetet med de befintliga assyriska satellitkanalerna är en integrerad del av vår Webb-TV arbete.

Huvudstation och filial för Webb-TV

I dagsläget är de mest grundläggande faktorerna avklarade. Policy och strategiarbetet är avklarat. Förbunden har också fastställt en budget för investeringar samt drift och som bygger på ett solidariskt åtagande för samtliga parter.

Sedan knappt en månad tillbaks har vi också som ett resultat av stödet från Assyrien Kulturcenter i Hallunda, AKC, gjort klart med en huvudstation för TV-kanalen. Vi vill i detta sammanhang framföra vår uppskattning till föreningen för att de medverkat till att realisera denna del av projektet. Det innebär att vår studio kommer att finnas i de lokaler som en gång innehades av Assyria TV i Hallunda. 

Därutöver har vi också enats med AFF om en filial inne på Assyriskas arena i Södertälje. Vår ambition är naturligtvis att på samma sätt öppna upp för våra klubbar i Göteborg och Norrköping. Fotbollen är en självklar del av vår satsning och vi är väl förtrogna med den efterfråga som finns i detta avseende. De inledande samtalen med AFF har varit mycket fruktbara och det är en stor fördel att också Zelge Fans finns med och medverkar till att ta ansvar för detta arbete.

Plattformslösning och appar 

Sedan knappt två veckor tillbaks undertecknades det avtal som utgör själva förutsättningen för hela denna satsning. Ett avtal har nu tecknats med företaget Qbrick om att leverera vederbörlig teknik på detta område. Qbrick, som är ledande på Webb-TV teknik i Europa, menar att detta samarbete är unikt och vi har därför erbjudits ett paket som innebär långtgående stöd för att ro detta projekt i hamn. Företaget har idag kunder med kända kanaler på nationell nivå.

Det unika i vår Webb-TV satsning är emellertid att kanalen kommer att finnas tillgänglig via mobilapplikationer. Detta för att möta det behov som idag finns och där alltfler inhämtar informationen via mobiltelefoner eller s.k läsplattor. Applikationerna kommer att finnas tillgängliga på bl.a. assyriska.

Det goda samarbetsklimatet med Qbrick innebär att de assyriska förbunden som part inte bedömts på de vanliga kommersiella grunderna, utan istället ser företaget detta som ett nytt samarbetsområde och har på ett respektfullt sätt vägt in detta i den ekonomiska uppgörelsen. Det har varit en förutsättning för oss för att lyckas.

Successiv utveckling

I den takt som arbetet utvecklat sig hyser vi således goda förhoppningar om att de första sändningarna ska kunna ske i nära tid med inledande provsändningar. Tekniken är ny och så också behovet av kompetens. Därför gör vi nu en inventering kring tillgänglig kompetens och har kontakt med individer med fallenhet för projektet. Vi är väl medvetna om att det inom den assyriska gruppen finns fullgod kompetens. Vår idé är att utvecklas successivt, med ett tydligt ansvar för ekonomin för att projektet ska kunna överleva också på sikt.

Den arbetsgrupp, bestående av individer både från förbunden och externt, är således i en febril fas av etablerandet av plattformen som både innefattar behövlig teknisk och personell infrastruktur. Projektgruppen har valt arbetsnamnet Hujada TV för projektet. Huruvida det blir namnet på kanalen återstår att se. Väl medvetna om den nyfikenhet som finns kring detta arbete ber vi få återkomma med ytterligare detaljer när vi börjar närma oss de första sändningarna. De tidsramar som är satta sedan tidigare ligger fast och vi är förhoppningsfulla om att kunna inleda de första sändningarna snart. Håll därför utkik efter den nya generationens assyriska Webb –TV.

Projektgruppen för Hujådå TV 
Assyriska Riksförbundet i Sverige
Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige
Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige


FOTNOT: Är du intresserad av att arbeta med Hujådå TV eller har tips och idéer? Maila dina intresse- och kunskapsområden eller förslag knutna till projektet till oss på redaktionen@hujada.com