Profetiorna i gamla testamentet om vårt folk har hittills stämt. Nineveh är ödelagt, folket splittrat och vi har valt den kristna tron. Det finns dock profetior som fortfarande väntar på att bli verklighet, profetior som talar om en ljus framtid för assyrierna.

Som assyrier kan man ibland känna en frustration när våra förfäder beskrivs i Gamla testamentet. Inte en allt för positiv syn på assyrierna framhävs, dock har alla profetior stämt beträffande vårt folk. Nineveh skulle ödeläggas och det skedde, folket splittras såsom det är idag och slutligen acceptera Guds ord, vilket vi idag gör via vår kristna tro oavsett inriktning.

Splittringen av folket skedde vid Ninevehs fall men främst via vår kristna tro eftersom nya samfund bildades från ursprungskyrkan, denna kyrka som talade ktab ashuri, arameiskan som beblandats med assyriernas gamla akkadiska, det språket vi talar än idag.

Men när kristendomen kom så skedde ett väldig etniskt och nationalistiskt avståndstagande. Detta avståndstagande berodde bland annat på den kristna läran som framställde assyrier som tyranner och ett icke-gudfruktigt folk. Detta gjorde att man övergav sina hedniska läror och undermålade betydelsen av sin etnicitet då det ansågs som något negativt.

Men denna frustration över Gamla Testamentet ska vi inte ha. Det finns även profetior som är positiva beträffande vårt folk och det har även framhävts av Jesus själv, där han pratar om Ninve-iterna, assyrierna från huvudstaden Nineveh. Vi har en lysande framtid att gå till mötes, eftersom dessa profetior ännu inte uppfyllts. Assyrien kommer att återuppstå!

Assyrien kommer att återuppstå jämte Egypten och Israel såsom profetiorna påvisar och dessa profetior inträffar alltid, förr eller senare. Därför ska vi assyrier fortsätta vara starka i vår kristna tro, Jesus vår Herre har en plan för vårt heroiska folk. Såsom Guds ord förordar, så ska det ske.

Här är profetiorna som talar om assyriernas framtid:

Isaiah 19:23-25
23 Den dagen kommer det att finnas en huvudled från Egypten till Assyrien, och Assyrierna kommer att bege sig till Egypten och Egyptierna till Assyrien, och Egyptierna kommer att tjäna tillsammans med Assyrierna. 

24
 Den dagen kommer Israel att vara en av tre tillsammans med Egypten och Assyrien – en välsignelse i landets mittpunkt.

25 där Herren över härskarorna skall välsigna och säga; ”Välsignat är Egypten – Mitt folk, och Assyrien – Mitt hantverk, och Israel – Mitt arv.”

Kommentarer:
– När Messias uppenbarade sig för det hebreiska folket, frambringade han samtidigt frälsning till Egypten och Assyrien och de tre ska förenas som ett folk och de ska alla tillbe samma Gud.
– Denna profetia refererar till spridningen av den sanna religionen, och dyrkan av den sanna Guden.
– Enligt historien var dessa tre områden bland de första att acceptera kristendomen.

Matt 12:41-42
41 Ninevehs folk kommer att resa sig vid domen mot denna generation och fördöma den, eftersom de ångrade sig vid Jonahs predikan; och sannerligen är någon större än Jonah kommen.

Kommentarer:
– Det här är en annan intressant vers där Jesus själv använder exemplet med Ninve-iterna, som hörde Jonahs ord och då ångrade sitt syndfulla levnadssätt.
– De kommer att resa sig vid domen och fördöma den generation som mördade Messias.