Kommunfullmäktige i Södertälje biföll i måndags en motion från fullmäktigeledamoten Ninos Maraha (fp), som vill att lärare utbildas i viktiga minoritetsspråk för Södertälje.

Idén med tvåspråkiga lärare har prövats med framgång i Sverigefinska skolor. ”Elever som har svårigheter i svenska språket kommer att bekräftas som tvåspråkiga individer och fullvärdiga deltagare i klassrummet”, skriver Maraha i ett pressmeddelande från Folkpartiet i Södertälje.

– I Södertälje finns stora grupper assyrier och finländare samt andra minoritetsgrupper, som skulle gynnas av att lärarna har kunskap i deras
modersmål, säger fullmäktigeledamoten Ninos Maraha (fp).

Undersökningar som gjorts om tvåspråkig skolundervisning visar att det är bra
för alla i klassrummet när en lärare har insikt i elevernas språkliga bakgrund.
Istället för att ett samtal avbryts mellan elev och lärare på grund av elevens
bristande språkkunskaper kan läraren smidigt hjälpa eleven. På så sätt behålls
fokus på undervisningsämnet.

Vinsterna med tvåspråkiga lärare är flera och kommer särskilt att gagna elever
som har svårigheter i svenska språket, till exempel assyriska flyktingbarn från
Irak.

– De kommer att bekräftas som tvåspråkiga individer och fullvärdiga deltagare i klassrummet, säger Maraha.

Folkpartiets motion skrevs med avstamp i att språk som arabiska, assyriska och
finska numera är vanligare än svenska i vissa bostadsområden.

– Det är givetvis inte bra ur ett integrationsperspektiv, men det är samtidigt ett faktum vi inte kan bortse från. Framförallt kan vi inte bortse från hur skolan påverkas i dessa områden, menar Maraha.

Det behöver heller inte kosta så mycket för kommunen att införa detta, då EU har
ett brett program för pedagogisk verksamhet i utanförskapsområden.

– Södertälje kommun har idag ett internationellt kontor som sysslar med
den här typen av frågor, så jag räknar med att vi inom en snar framtid kommer
beviljas pengar för utbildning av lärare i tvåspråkighet, avslutar Maraha.