Som Hujådå tidigare berättat kommer Integrationsverket att läggas ned från och med 1 juli 2007. När avecklingen träder i kraft innebär det att Migrationsverket kommer att överta flera av Integrationsverkets gamla uppgifter. Bland annat handlar det dels om uppgifter som rör bosättning för asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd och dels ersättningar för dessa till kommuner och landsting.

Omvandlingen innebär att Migrationsverket bland annat skall:

– Verka för att det finns beredskap och kapacitet i landet för att ta emot de personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt asyl. Det betyder att Migrationsverket ska bedöma behovet av så kallade introduktionsplatser.

– På förslag av länsstyrelserna, träffa överenskommelser med kommuner om mottagande av de som sökt asyl och som beviljats uppehållstillstånd. Länsstyrelsernas uppdrag är att förhandla om platser med kommunerna och förse Migrationsverket med underlag till överenskommelser. Undantaget är platser för ensamkommande barn som får uppehållstillstånd, där är det Migrationsverkets uppgift att överlägga och komma överens med kommunerna om boenden.

– Medverka vid bosättning. Det innebär att Migrationsverket ska förmedla introduktionsplatser i kommunerna till de före detta asylsökande som beviljats uppehållstillstånd i de fall de inte själva ordnar en bostad.

– Besluta om och betala ut ersättning för flyktingmottagande till kommuner och landsting.

De nya uppdragen kommer att handläggas inom en ny enhet på Migrationsverket, bosättnings- och statsbidragsenheten med personal som tidigare tjänstgjort på Integrationsverket.