Debatten mellan utrikesminister Carl Bildt och Hans Linde (v) har väckt stora frågetecken kring regeringens inställning för ett erkännande av folkmordet på assyrierna. Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO, tänker inte låta detta gå obemärkt.

Frågan om folkmordet på assyrierna/syrianerna har under åren varit föremål för många intensiva debatter i Sveriges riksdag. Flera enskilda ledamöter har med stort engagemang drivit frågan. Detta känner vi stor respekt för och vi har därför aldrig funnit någon anledning att ifrågasätta intentionerna bakom detta engagemang.

Under valrörelsen hade Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO, tillsammans med en rad andra organisationer kontakter med de olika riksdagspartierna. Syftet var att föra ett resonemang kring deras syn på folkmordet på assyrierna 1915-18 och ett eventuellt erkännande i Sveriges riksdag. Samtalen indikerade inget annat än att frågan skulle föras upp på den politiska dagordningen.

I och med att Sverige nu fått en ny regering har förväntningarna bland landets assyrier/syrianer varit stora. Detta är fullt rimligt med tanke på att majoriteten av de partier som nu utgör regeringsunderlag var de som i opposition hårdast drev frågan om folkmordet.

Dömt av de inledande debatterna i riksdagen finns dock en hel del som tyder på att man i regeringsställning intar en annan attityd och låter frågan underordnas de ekonomiska intressena i Turkiet. Den inställning som utrikesminister Carl Bildt (m) uttryckt i samband med riksdagsinterpellationer är oroväckande och tyder dessvärre på att han själv tillskriver frågan mycket liten betydelse. Slutsatsen är att det har skett ett perspektivskifte i den aktuella frågan.

Detta skulle vara högst anmärkningsvärt och framför allt tragiskt eftersom samma partier investerat stort förtroende bland den assyrisk/syrianska populationen i Sverige under valrörelsen. Att det redan nu talas om en svekdebatt är därför inte konstigt. Undertecknad organisation har därför för avsikt att träffa företrädare för regeringspartierna för att utröna om hur de ämnar gå vidare med frågan om det folkmord som kostade en halv miljon assyrier/syrianer livet i Turkiet åren 1915-18.