Andelen anställda med utländsk bakgrund i staten fortsätter att öka, framför allt bland nyanställda. År 2008 hade omkring 4 500 personer bland de nyanställda i staten utländsk bakgrund, vilket motsvarar en ökning med 1,2 procentenheter sedan året innan. Detta enligt ett pressmeddelande från Arbetsgivarverket.

Bland de prioriterade arbetsgivarfrågor som arbetsgivarkollegiet beslutat ska ligga till grund för Arbetsgivarverkets verksamhetsinriktning, återfinns att integration och mångfald ska prägla verksamheten. Ett mål som regeringen satt upp för de statliga arbetsgivarna är att den etniska och kulturella mångfalden bland de anställda i staten ska öka på alla nivåer.

Bland de nyanställda i staten är andelen med utländsk bakgrund högre än bland samtliga statsanställda. År 2008 hade 18,4 procent av de cirka 25 000 nyanställda i staten utländsk bakgrund, vilket är större än bland förvärvsarbetande. Den andelen var 15,1 procent år 2007. Dock är andelen i staten fortfarande lägre än i befolkningen, där andelen var 20,3 procent. Andelen nyanställda med utländsk bakgrund har ökat stadigt under hela perioden 2001-2008.

Andelen anställda med utländsk bakgrund ökas till följd av nyrekryteringar till staten och intern rörlighet inom staten.

Bland de nyanställda som är födda utomlands är 87 procent födda utanför Norden. Motsvarande siffra för samtliga utrikes födda i statsförvaltningen är 77 procent. Andelen nyanställda som är födda utanför Norden har ökat successivt under hela den studerade perioden.

[Utländsk bakgrund: En person med utländsk bakgrund definieras som en individ som antingen är utrikes född eller är född i Sverige och där båda föräldrarna är utrikes födda.]