EU-kommissionen offentliggjorde den 9 november 2006 sin framstegsrapport rörande Turkiet. Det rapporten utvisar är dock snarast bakslag. Med utgångspunkt från tidigare års rapporter, kan man konstatera att det som EU redan 1999 ville att Turkiet skulle ändra, har fortfarande inte genomförts.

Därför måste pga rapporten upprepas – ännu en gång även för detta år – att det finns allvarliga brister i Turkiet på viktiga områden:

-Brister vad gäller demokratin och militärens fortfarande alltför stora makt.

-Brister vad gäller respekten för mänskliga rättigheter. Tortyren fortsätter. Domstolar dömer fortfarande i strid med EU-konventionen. Yttrandefriheten hotas dagligen.

-Brister vad gäller religionsfriheten, som fortfarande är ett av de stora ämnena. Ickemuslimer exponeras fortfarande i olika officiella dokument, trots att landet har avskaffat religionstillhörigheten i identitetshandlingarna. Ickemuslimer har inte rätten, som muslimer, att bilda nya stiftelser. Tyvärr kvarstår denna etniska eller religiösa diskriminering år 2006.

-Andra brister vad gäller minoritetsrättigheter. Egendom som tillhör ickemuslimska stiftelser och som har konfiskerats, har inte återlämnats. Ickemuslimer har inte rätt att utbilda sina präster. Grekisk-romerska skolan Halki är fortfarande stängd. Ickemuslimer attackeras och hotas, medan staten sanktionerar detta genom att bara passivt titta på assyrier/syrianer möter stora svårigheter hos myndigheter, när de skall registrera sina fastigheter. Många ickemuslimer riskerar att få sina fastigheter konfiskerade.

-Även den alevitiska minoriteten diskrimineras. Alevitiska barn tvingas i skolan att undervisas i sunnitisk lära.

Turkiet har fortfarande inte undertecknat Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och den EU:s stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.

Ingen bör bli förvånad, eftersom Turkiet fått bete sig på det sättet ända sedan 1950. Turkiet skrev redan 1950 under Europakonventionen för de grundläggande mänskliga rättigheterna och friheterna, men landet har aldrig respekterat konventionsbestämmelserna.

Människorättsorganisationen IHD har presenterat sin rapport angående kränkningar av mänskliga rättigheter i Turkiet för de första 9 månaderna av 2006. Tortyren fortsätter, med 427 rapporterade fall av tortyr dessa månader.

Nu måste EU visa att demokrati, mänskliga rättigheter och minoritetsrättigheter tas på allvar och att EU gör allvar av kraven på Turkiet.

Tillåt ingen mer frist för Turkiet utan verkliga framsteg i praktiken på ovannämnda områden.

Avbryt förhandlingarna till dess Turkiet i realiteten och praktiken har uppfyllt Köpenhamnskriterierna.

Stoppa all ekonomisk hjälp till Turkiet till dess. Turkiet har åren 1996-2005 mottagit motsvarande 25 miljarder kronor och har lovats 5 miljarder årligen för 2006 och framåt.